Агим Нухиу

Д-р Агим Нухиу, Министер за внатрешни работи

Роден на  24-ти  август 1977 година, во с. Слатина, Тетово

Брачна состојба: Женет, татко на две деца

 

Професионално искуство:

 • Продекан за наука на Правен Факултет, Државен Универзитет во Тетово, 2015;
 • Шеф на Катедра на граѓанско право – Правен Факултет, Државен Универзитет во Тетово, 2015;
 • Координатор на Меѓународно научно списание за правни прашања ‘‘ЈУСТИЦИА‘‘, на Правен Факултет, Државен Универзитет во Тетово, 2015 ;
 • Доцент на Правен Факултет, Државен Универзитет во Тетово, за предметите ‘‘Граѓанско право‘‘ и ‘‘Граѓанско процесно право‘‘, 2013;
 • Главен уредник на Меѓународно научно списание за правни прашања ‘‘Ulpianus‘‘, Здружение на Правници Албанци во Македонија, 2002;
 • Член на Комисија за заштита од дискриминација, 2011-2015;
 • Претседател на Научни Истражувачки Форум на Здружението на Правници Албанци во Македонија, 2011;
 • Член на Советодавниот комитет за спроведување на Охридскиот Рамковен Договор, 2011;
 • Претседател на Советот на Државен Универзитет во Тетово, 2010;
 • В.Д. Декан на Правен Факултет, Државен Универзитет во Тетово 2009-2010;
 • Член на Комисијата за полагање на испитот за претставник на заштита на индустриска сопственост, 2008;
 • Член на Државен Матурски Одбор, 2008-2014;
 • Член на Одборот за акредитација на институциите на високото образование, 2008-2010;
 • Продекан за настава на Правен Факултет, Државен Универзитет во Тетово, 2006-2007;
 • Координатор за ЕКТС на Правен Факултет, Државен Универзитет во Тетово, 2005-2006;
 • Член на Комисија за правни – статутарни прашања на Општина Теарце, 2004-2008;
 • Потпретседател на Управниот Одбор на Заводот за заштита на здравјето – Тетово, 2002-2007;
 • Член на Сенатот на Универзитетот во Тетово, 2002-2004.

 

Образование:

 • Доктор на правни науки – Правен Факултет - Универзитет во Тирана, Албанија, 2009-2013;
 • Магистер на правни науки – граѓанско право, Правен Факултет - Универзитет во Приштина, Косово, 2001-2008;
 • Магистер на правни науки – граѓанско право, Правен Факултет – Универзитет во Тирана, Албанија, 2005-2007;
 • Дипломиран правник – Правен Факултет, Универзитет во Тетово, 2001.

 

 Експертски ангажмани во проекти за концептот на еднаквоста и недискриминацијата:

 • Проектот (PR 368084) „Promotion and protection of the concept of equality and non-discrimination” OSCE, Mission to Skopje, 2015;
 • Проектот (PR 374862) “Strengthening National Capacity to Tacle Hate Crime and Hate Speech”, OSCE, Mission to Skopje, 2015;
 • Проектот „Зајакнување на владеење на правото за заедницата на ЛГБТ граѓани‘‘, Х.Е.Р.А. - Асоцијација за здравствена едукација и истражување, Скопје, 2015;
 • Проектот „Roma in the European Cities, период декември 2011 - август 2013‘‘, со невладината организација „Месечина‘‘, Гостивар, 2014.

 

Познавање на јазици:

 • Албански (мајчин јазик);
 • Македонски јазик;
 • Англиски јазик.