Ministria e Punëve të Jashtme

 

Ministria e Punëve të Jashtme kryen punët që kanë të bëjnë me:

  • çështjet e jashtme dhe politikën e jashtme të Republikës së Maqedonisë;
  • vendosjen, zhvillimin dhe koordinimin e marrëdhënieve,  përfaqësimin dhe afirmimin e Republikës së Maqedonisë në planin ndërkombëtar;
  • mbrojtjen e  interesave, të drejtave dhe pronësinë e  Republikës dhe shtetasve të saj dhe të personave juridik vendas jashtë shtetit;
  • koordinimin dhe raportimin e  për politikën nga kompetenca nga e cila është e themeluar;
  • kujdesin për pozitën dhe të drejtat e pjesëtarëve të popullit maqedonas në vendet fqinje;
  • organizimin dhe menaxhimin e përfaqësive diplomatike, konsullore dhe përfaqësi të tjera të Republikës së Maqedonisë, si dhe organizimin e sistemit të lidhjeve me to;  kontraktimin, ratifikimin dhe ruajtjen e marrëveshjeve ndërkombëtare;
  • përcaktimin dhe shënimin e  kufirit shtetëror;
  • komunikimin dhe bashkëpunimin me përfaqësitë diplomatike dhe konsullore të shteteve të huaja dhe misioneve të organizatave ndërkombëtare në Republikën e Maqedonisë;
  • akreditimin e ambasadorëve, pranimin e letrave akreditive, dhënien e privilegjeve dhe imunitet të përfaqësive të huaja diplomatike dhe organizatave qeveritare  ndërkombëtare dhe çështje të tjera  që kanë të bëjnë me emërimin dhe shkarkimin e ambasadorëve të Republikës së Maqedonisë jashtë shtetit;
  • grumbullimin, hulumtimin dhe përkujdesjen për dokumentacionin e huaj dhe vendas nga kompetencat e saj kryen e dhe punë të tjera atë përcaktuara me ligj.

 

Ministër : Nikolla  Dimitrov

Adresa: “Filip Vtori Makedonski“ nr. 7, 1000 Shkup;
Tel: 02/3115-266; faks: 02/3115-790

Website: www.mfa.gov.mk
Facebook: www.facebook.com/MFAMacedonia
Twitter: www.twitter.com/mfa_macedonia
YouTube: www.youtube.com/channel/UC0FPq0Owd4HFw9jTyOmQWIw