Бујар Османи, Заменик на претседателот на Владата, задолжен за европски прашања

Бујар Османи е заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за европски прашања.

Официјален е-маил: cabinet@sep.gov.mk
Фејсбук страна: www.facebook.com/bujar.osmani.7
Твитер профил: www.twitter.com/Bujar_O

 

Бујар Османи цврсто верува дека Република Македонија својот развој, безбедност и просперитети силно ги поврзува со членството во Европската Унија, при што постојано ја потврдува својата аспирација да се приклучи кон евро-атлантските структури. Тој верува дека членството во ЕУ како наш стратешки приоритет е главната движечка сила за нашата посветеност да работиме напорно и со целосна посветеност за понатамошна демократизација на нашата држава и општеството. Како заменик претседател на Владата задолжен за европски прашања го координира процесот на пристапување кон ЕУ и е Национален ИПА координатор.

Бујар Османи е роден на 11 Септември 1979 во Скопје, Република Македонија. Дипломира на Медицинскиот факултет во Скопје во 2004 година. Дел од својата специјализација по хепато-билио-панкреатична хирургија ја заврши во Лондон, Обединетото Кралство во периодот 2006-2007 година, додека од 2012 година се стекнува со звање специјалист хирург. Од 2014 е докторант на Школата за докторски студии при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје.

Своето работно искуство го започнал во 2004 година како доктор на медицина на Универзитетската клиника за хируршки болести „св.Наум Охридски„ во Скопје. Истата година држел предавања во средното медицинско училиште „Др.Панче Караџозов“ во Скопје. Во 2008 година е назначен како министер за здравство на Република Македонија и таа функција ја извршува се до 2011 година. Од 2011 година е Специјалист хирург во Универзитетска Клиника за Дигестивна хирургија – Скопје. Во 2011 исто така е назначен за Секретар за комуникација со јавност при претседателството на Демократската Унија за Интеграција. од јуни 2017 година е назначен како заменик претседател на Влада задолжен за европски прашања.

Бујар Османи е оженет, татко на две деца. Зборува албански (мајчин јазик), македонски, англиски и делумно француски јазик.


Bujar Osmani - Deputy Prime Minister of the Government of the Republic of Macedonia for European Affairs in charge of European Affairs

Bujar Osmani firmly believes that the Republic of Macedonia strongly links its development, security, and prosperity with the membership in the European Union, and constantly confirms its aspiration to join the Euro-Atlantic structures. He believes that EU membership, as our strategic priority is the main driving force for our commitment to work hard and with full commitment for further democratization of our state and society. As Deputy Prime Minister in charge of European Affairs, he coordinates the EU accession process and is National IPA Coordinator.

Bujar Osmani was born on September 11, 1979, in Skopje, Republic of Macedonia. He graduated at the, medical Faculty in Skopje in 2004. He completed part of his specialization in hepatotoxic pancreatic surgery in London, the United Kingdom in the period 2006-2007, and in 2012 was awarded the title specialist surgeon. Osmani is a doctoral student at the School of Doctoral Studies at the "St. Cyril and Methodius" University in Skopje since 2014.

Osmani began his work experience in 2004 as a doctor of medicine at the University Clinic for Surgical Diseases "St. Naum Ohridski" in Skopje. That same year, he held lectures at the secondary medical school "Dr. Panche Karagazov" in Skopje.

In 2008, he was appointed Minister of Health of the Republic of Macedonia, performing this function until 2011. Since 2011, he is a Specialist Surgeon at the University Clinic for Digestive Surgery - Skopje. In 2011, he was also appointed Secretary of Public Communication of the Presidency of the Democratic Union for Integration.

In June 2017 Osmani was appointed Deputy Prime Minister in charge of European affairs.

Bujar Osmani is married, father of two. He speaks Albanian (native language), Macedonian, English and some French.