Дритон Кучи

ДРИТОН КУЧИ - Министер за економија

Дата на раѓање: 06.08.1987
Место на раѓање: Скопје
 

Образование:

 • Основно училиште “Исмаил Кемали” –Скопје;
 • Средно училиште ДСУ “Арсение Јовков” –Скопје;
 • Високо образование: Дипломиран правник;
 • Магистер по правни науки- уставно право ;
 • Докторант на Правниот факултет – Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје – Уставно право и политички систем.

 

Други квалификации:

 • Положен правосуден испит
 • Положен нотарски испит

 

Работно искуство:

 • 2010-2012 Помлад Асистент, Фон - Правен факултет (Историjа на право, Уставно право, политички систем, Административно право, Уставно споредбено право и Право на ЕУ);
 • 2012- 2016 Асистент докторант на Државниот универзитет во Тетово (Историја на право, Вовед во право, Уставно право, Демократија, Политички систем);
 • 2012-2015 Координатор на дисперзираните студии на ДУТ во Скопје.

 

Познавање на јазици:

 • Албански
 • Македонски
  Aнглиски