Министерства

Над 4.380 хектари државно земјоделско земјиште ќе бидат доделени на земјоделците преку четири активни јавни огласи за давање на државно земјоделско земјиште под закуп. Овој месец и на почетокот на следниот месец завршуваат роковите за поднесување на понуди за овие 4 јавни огласи. 

Следниот петок завршува рокот за поднесување понуди за јавниот оглас за давање на државно земјодлско земјиште под закуп за површини до 3 хектари. Овој оглас е наменет за одгледување на земјоделски култури за производство на сточна храна односно за житни, фуражни и индустриски култури за период до 15 години. Предмет на огласот се поврпини во Берово, Валандово, Велес, Гостивар, Гевгелија, Дебар, Делчево, Кавадарци, Куманово, Кратово, Пробиштип, Свети Николе, Струмица, Штип. Вкупната понудена површина е на 996 хектари. 

За истата намена во тек оглас за закуп на земјоделско земјиште за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање. Со овој оглас е опфатени површини во Берово, Велес, Гостивар, Дебар, Куманово, Кавадарци, Неготино, Свети Николе, Струмица, Штип, Крива Паланка. Ќе бидат доделни над 517 хектари. Рокот за доставување понуди е до 21-ви овој месец.

Околу 1.780 хектари е предвидено да се распределат со огласот за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари, кој што е отворен за доставување понуди до 24-ти овој месец. Овој јавен оглас е со намена за:

• подигање на долгогодишни насади (лозја, овоштарници, хмељ) и оранжерии за период до 30 години,

• подигање на долгогодишни насади со лешник за период до 70 години,

• подигање на маслинарници за период до 50 години,

• одгледување на други земјоделски култури за период до 15 години,

• ливади за период до 15 години,

• за одгледување на брзо растечки дрвја на земјоделско земјиште кое се наоѓа на надморска висина над 700 метри, за периодот до 30 години,

• рибници до 20 години и

• спортско-рекреативни активности и рурален туризам до 30 години

 

Површините кои се предмет на огласот се наоѓаат во Свети Николе, Карпош, Кисела Вода, Чаир, Гази Баба. 

За истата намена во тек е јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање. Понудите за овој оглас треба да се достават до 11-ти септември. Со овој оглас се доделуваат над 1.090 хектари во Гази Баба, Делчево,  Карпош, Кисела Вода, Кочани, Охрид, Прилеп, Струга и Струмица.

Она што е важно за сите заинтресирани, да внимаваат критериумите и комплетноста на документацијата, и да ги запазат роковите за да може на време да се склучат договорите.

Во контекст на мерките што МЗШВ ги презема, за секоја педа обработливо земјиште да биде во рацете на вистинските земјоделци, во тек е постапка на изготвување на Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште. Со Предлог законот ќе подобрат веќе постоечките законски решенија, но и ќе се воведат нови решенија кои ќе бидат во функција на рационално користење на земјоделското земјиште, негова заштита и правна сигурност на сопствениците и корисниците на земјоделското земјиште. Паралелно се работи и на спороведување на проектот кои заеднички го спроведуваме со ФАО за консолидација на земјоделското земјиште, затоа што со окрупнувањето на парцелите, ќе создадеме поевтино и поконкурентно производство. Зголемувањето на обработливите земјоделски површини преку неселективна распределба на државното земјодрелско земјиште под закуп, е една од стратешките цели на Министрстсвото за земјоделство,шумарство и воводостопанство. Крајната цел е вистинска и неселективна распределба на државното земјоделското земјиште, што ќе значи зголемени обработливи површини и зголемено производство на квалитетни, конкурентни и безбедни земјоделски производи.

 

Уште 11 дена  трае Јавниот повик за доставување на понуди за интерес за купување на земјоделско земјише во државна сопственост под оранжерии и помошни објекти во функција на оранжеријата, како и стопанскиот двор во функција на оранжеријата.

Со овој јавен повик сопствениците на оранжерии ќе имаат можност да го купат земјиштето на кое што се наоѓа оранжеријата, а кое што во моментов е во државна сопстевонст. Со повикот се овозможува купување и стекнување на сопственост врз земјиштето, а со самото тоа и вложување во инвестиции, кредитирање, користење на ИПАРД програмата. Со оглед на тоа дека оранжериското производство е извозно ориентирана гранка, инвестирањето во модернизирање и зголемување на производството, е клучно за конкурентноста на оваа гранка.

Затоа до крајниот рок, кој истекува на 18 август, а тоа е следната сабота, Министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство ги потсетува сите сопственици на оранжерии кои се заинтересирани да го откупат земјиштетте, да го запазат рокот и да достават комплетна документација. Потенцираме, дека особено во документацијата е важно,  проценките за вредноста на земјиштето да бидат напревени од Бирото за судски вештачења

Ова е важно за Комисијата да постапи навреме и да има што поголем број на прифатени понуди. Цената на земјиштето се утврдува според Методологијата за процена на пазарната вредност на земјоделско земјиште во државна сопствеост под оранжерии и објекти кои се во функција на земјоделското производство, која што беше донесена  крајот на јануари оваа година.

На јавниот повик може да аплицираат сите што имаат легализиран објект во функција на земјоделско производство. Ова е прв ваков јавен повик, до крајот на годината планирано е да се објават уште два јавни повици. На овој прв јавен повик, според проценката на МЗШВ се очекува да се достават околу 40 тина понуди, а договорите би се склучиле на почетокот на следниот месец.

Ова е првиот чекор за продажба на државно земјоделско земјиште, а во следниот период политиката на МЗШВ ќе биде насочена кон спроведување на постапки за продажба на државно земјоделско земјиште под долгогодишни култури, особено на лозовите насади.

Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување, во партнерство со УНИЦЕФ и УНДП, денес започнаа со интензивни обуки за интегрирано управување со случаеви. Ова е една од клучните алки во реформата на социјалната заштита, со што се воспоставува систем на социјални услуги во заедницата кои нудат услуги и поддршка по мерка на поединецот. Ова значи дека едно стручно лице ќе управува со случајот и ќе има обврска да го следи семејството. На овој начин, социјалниот работник многу подобро ќе ги знае состојбите во семејството, ќе го следи нивниот напредок но и проблемите во секојдневнието. Ова дирекно ќе влијае на превенција од многу потенцијални ризици, но и ќе придонесе кон побрзо извлекување на семејствата од ризик со нивна активација на пазарот на труд.

„Системот за социјална заштита и социјалните услуги постојат за граѓаните и треба да се дизајнирани согласно нивните потреби. Токму затоа работиме на јакнење на капацитетите на стручните работници во системот, но и нови вработувања. Во тек се огласи за вработување на нови 138 лица“,  – изјавија од Министерството.

„Интегрираното водење на случаеви отвара можност за поголема поддршка на корисниците, а со тоа и подобри резултати во работењето”, изјави Арбен Зибери, заменик директор на агенцијата за вработување.

„Водењето предмети може да има огромен позитивен потенцијал во сите аспекти на социјалната работа и во посредувањето при вработување. Ја подржуваме оваа клучна промена во начинот на кој корисниците се поврзуваат со најсоодветната услуга, со цел семејствата и децата да имаат квалитетен и исполнет живот”, потенцираше Бенџамин Перкс, претставник на УНИЦЕФ.

„За Програмата за развој на Обединетите нации хоризонталната координација помеѓу Центрите за социјална работа и Центрите за вработување е круцијален фактор за успешноста на проектот. Од огромно значење е јасното дефинирање на улогите на институциите во секој чекор на новиот пристап на интегрирано менаџирање на случаевите, и тоа почнувајќи од самиот старт на советување и проценка, па се до успешно вклучување на пазарот на трудот”, рече Нарин Сахакиан, заменик претставничка на УНДП.

Во наредните месеци сите стручни работници од центрите за социјална работа и 30 отсто од вработените во агенцијата за вработување ќе поминат обуки за интегрирано управување со случаеви, како дел од подготовките за имплементација на новиот закон за социјална заштита.

За една година бројот на деца сместени во социјалните установи е намален за 33,9%, покажуваат податоците од процесот на деинституционализација за периодот август 2017 - август 2018. 

Во овој период, Министерството за труд и социјална политика, обезбеди вонинституционално згрижување за вкупно 95 деца. Во пракса тоа значи подобри услови за раст и развој, индивидуална грижа и поддршка, тие да станат активни и рамноправни граѓани вклучени во општеството. 

Во истиот период, во вкупно шест социјални установи беа згрижени вкупно 45 деца. Дел од нив се деца без родители и родителска грижа, дел се со воспитно-социјални проблеми, или со попреченост. Додека во истиот период, 11 деца, сместени во  овие институции станаа полнолетни. 

Иако е амбициозно, сепак е остварливо. Министерството за труд и социјална политика посветено работи ниту едно дете под 18 години до 2020 година повеќе да не престојува во социјалните установи во Македонија.

Деинституционализацијата е промена на начинот на кој државата се грижи за децата и возрасните лица, кои имаат потреба од долгорочна социјална грижа. Наместо досегашните безлични и гломазни установи за колективна грижа, со овој процес се воспоставува систем на социјални услуги во заедницата кои нудат услуги и поддршка по мерка на поединецот. Целта на процесот е да го зајакнат корисникот и да го поттикнуваат неговото активно учество во средината каде што живее. 

Бидејќи семејното опкружување го поттикнува правилниот раст и развој, дел од децата се згрижуваат во семејства, други се посвојуваат,  илисе дава поддршка на биолошкото семејство да обезбеди подобра грижа за своето дете. За дел од децата, пак се создава средина налик на семејната, како што се малите групни домови. 

Приказ 1: Број на деца под 18-годишна возраст сместени во социјални установи за долгорочно згрижување

 

Приказ 2: Форми на згрижување во заедницата на децата - поранешни корисници на институциите


 

Раситнетите и мали парцели на обработливи површини резултираат со ограничен обем на производство, зголемени транспортни и производствени трошоци и неможност за примена на современа технологија и развојни инвестициони планови. Затоа повеќе од потребно е земјоделците да настапуваат здружени во земјоделски задруги. Во тек е „Јавниот повик за пројавување на интерес за развој на земјоделска задруга“, коj се спроведува преку проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“, финансиран од ЕУ.

Повикот е отворен, и за него може да се аплицира до 15-ти октомври 2018- та година.

Преку овој проект, на располагање стои грант од над 1 милион евра, пари со кои земјоделците ќе може да ги зајакнат постоечките или да формираат нови земјоделски задруги. Здружено, земјоделците можат да постигнат пониска цена на репро материјали, поефикасна употреба на механизација, поголема количина на стандардизирано производство и повисоки откупни цени.

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, силно поддржува здружување на земјоделците во земјоделски задруги, затоа што таквиот тип на здружување овозможува посигурен пласман, унифицирано производство, намалени производни трошоци, зголемена препознатливост на македонските земјоделски производи на домашниот, но, и на странските пазари.

Сите заинтересирани повеќе информации за проектот, бенефитите од него, и околу Повикот, ќе може дa најдат на веб страната www.zadrugi.mk.

 

 

„Овозможуваме раст на платите на вработените во Македонија, со тоа што со најновите измени и дополнувања на Законот за минимална плата ја засилуваме поддршката фирмите да исплаќаат повисоки плати на работниците“. Ова го рече министерката Мила Царовска, која денеска се сретна со менаџментот и вработените на текстилната фабрика „Голден Текст“ во Кочани. Целта на посетата беше да ги запознае со најновите мерки кои ги обезбеди државата за раст на платите.

„Со законските измени се предвидува работодавците што ќе им ја покачат минималната плата на вработените да добијат државна помош за зголемувањето на платите. Финансиската поддршка  по работник изнесува 30 отсто од разликата помеѓу бруто платата на работникот во тековниот месец и просечната бруто плата на работникот исплатена во месеците октомври, ноември и декември лани, а најмногу до 1.200 денари по работник месечно“, изјави Царовска по средбата во фабриката.

Оваа мерка освен што обезбедува повисоки плати за работниците, истовремено е и одговор на барањето на работодавците за адресираниот проблем за т.н. уравниловка. Според работодавцие има потреба од  раст и на преостанатите плати блиски со минималната плата, за да не ги изгубат или демотивираат попродуктивните работници.

Со финансиската поддршка ќе се поттикне спиралата за покачување на платите во трудоинтензивните сектори што позитивно  ќе влијае на растот на продуктивноста на компаниите и на растот на животниот стандард на работниците. Средствата за исплата на финансиската поддршка се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија. Финансиската поддршка ќе се исплаќа за периодот јули 2018 година-декември 2019 година.

Растот на платите во Македонија е една од главните определби на Владата за што веќе се спроведуваат и низа други активни мерки.

 

Сите 25 деца од ЈУ за згрижување деца со воспитно социјални проблеми „25 Мај“ од денеска ќе живеат во мали групни домови. Како што претходно најавивме, Министерството за труд и социјална политика со целосната трансформација на оваа институција го продолжува успешно процесот на деинституционализација во Македонија.

„Подготвена е нова програма за работа со овие деца, постоечкиот кадар помина низ практична обука, а се обезбедија и нови 18 вработувања. Целосно ги прилагодуваме условите согласно потребите на оние за кои треба да се грижиме, наместо да ги прилагодуваме луѓето на системот. Посветено работиме за обезбедување еднакви можности, хумани и достоинствени услови за раст и развој за децата сместени во институциите. Деинституционализацијата е трајно решение во оваа насока “, рече министерката за труд и социјална политика Мила Царовска на отворањето на еден од домовите. 

"За жал, секогаш ќе има ситуации кога не е можно, не е безбедно, или не е во најдобар интерес на детето да живее со своeто биолошко семејство. Грижата во згрижувачко семејство е најдобрата алтернатива на големата институција, но семејното опкружување, исто така, може да се добие во мал групeн дом каде децата го добиваат чувството на припадност, стабилност и поддршка што им е потребно. Да не заборавиме и на возрасните во институциите - тие исто така заслужуваат живот во заедницата. Сите агенции на Обедините нации во земјата се посветени на поддршка на деинституционализацијата за сите деца и возрасни кои живеат во институции да можат да го уживаат своето право на достоинствен живот", рече Бенџамин Перкс, претставник на УНИЦЕФ.

Министерството за труд и социјална политика продолжува со процест на деинституционализација. Големите и нехумани институции за неколку години ќе бидат заменети со грижа во заедницата.

 

Вчера попладне, во просториите на Конгресниот центар во Охрид, беше отворена свечената манифестација, по повод десеттата Летна школа за изучување мајчин јазик, проект на Агенцијата за иселеништво на Република Македонија. Основната мисија и цел на функционирање на Агенцијата за иселеништво на Република Македонија е поттикнување, помагање и одржување на националниот идентитет кај иселениците, преку негување на мајчиниот јазик, културата и традиционалните вредности на иселениците во средините каде што живеат.

Оваа година е мал јубилеј на Летната  школа  за изучување на мајчин јазик, којашто секоја година се реализира традиционално во Охрид. На оваа школа учествуваат деца на иселеници од земјата кои имаат за цел да го изучат јазикот на нивните родители. Преку најразлични забавни и едукативни активности, децата на иселениците ќе  имаат можност да се запознаат и да ги научат  историја, традиција, култура и јазик на Република Македонија. 

Оваа година, на големо задоволство на директорот на Агенцијата за иселеништво на  Република Македонија е големата посетеност и желба за изучување на мајчиниот јазик од страна на децата на иселениците од  Македонија. Четириесет и пет деца од  Република Србија, Република Хрватска, Република Италија, Република Австрија, Република Турција, Сојузна Република Германија, Кралството Англија и Кралството Данска,  се дел од десеттата Летна школа.

Директорот на Агенцијата за иселеништво, Никола Шалваринов, посочи дека овој проект на Агенцијата е од клучно значење за промоцијата на земјата во делот на историја, традиција, култура и јазик, воедно и во намалувањето на се поголемиот број на најмладата популација на иселеници кои не го познаваат јазикот на родителите, а со тоа и поттикнување на чувството за припадност кон државата на потеклото, Република Македонија.

Воедно, Агенцијата за иселеништво стои на позициите дека и во иднина ќе продолжи со давањето на поддршка кон сите иселеници и иселенички организации без разлика на етничката, половата и религиозната припадност  кои се залагаат за промоција на македонската историја, традиција, култура и јазик, посочи директорот во своето обраќање.

Агенцијата за иселеништво на Република Македонија  во своето работење, при остварувањето на своите работни задачи и реализација на веќе постоечките проекти, соработува со Кабинетот на министерот задолжен за дијаспора г. Едмонд Адеми. Заедничкото работење на двете институции овозможува подобро и поуспешно имплементирање на политиките коишто имаат за цел  реализација  на потребите, целите и интересите на иселениците од земјата.

По повод  јубилејното отворање на десеттата по ред Летна школа учествуваше и министерот во Владата на Република Македонија задолжен за дијаспора Едмонд Адеми, кој имаше свое обраќање за  учениците, наставниците и други присутни, по повод отворањето на Летната школа.

Министерот Адеми нагласи дека оваа веќе традиционална Летна школа, претставува многу битна институционална државна активност во однос на поврзувањето меѓу државата и најмладите генерации иселеници по потекло од Македонија и во континуитет претставува посебна вредност во насока на зачувување на националните, образовните, културните и традиционалните вредности, пренесени изворно кон најновите генерации на нашите иселеници по целиот свет.

Оваа активност и во наредните години ќе продолжи и со други културни и образовни содржини, се со цел да ја зајакне свеста кон помладите генерации на нашите иселеници во светот за нивното потекло во сите области од витален интерес и тоа пред се за нивниот национален и културен идентитет од земјата на нивното потекло.

На крајот министерот Адеми им посака на учесниците на Летната школа успеси и пријатен помин  на овој преубав дел од Македонија, Охридското езеро и неговата околина.

Не, не се плашиме да кажеме дека мајчин јазик е македонскиот јазик, дека мајчин јазик е албанскиот јазик,...или било кој друг јазик, бидејќи мајчин јазик е мајчин јазик, на било кој и да е јазик! - посочи министерот задолжен за дијаспора Едмонд Адеми.

Заменик претседателот на Владата задолжен за европски прашања, Бујар Османи и Амбасадорот на Кралството Норвешка, Арне Санес Бјорнстад, денеска во просториите на Секретаријатот за европски прашања потпишаа Меморандум за разбирање за билатерална проектна соработка.

Пред церемонијата на потпишувањето на Меморандум за разбирање, Вицепремиерот Османи и норвешкиот Амбасадор Бјорнстад, остварија средба на која разговараа за билатералната соработка, проектната поддршка која Кралството Норвешка ја обезбедува за Република Македонија, како и за евроатлантските аспирации на нашата земја.

„Иако Кралството Норвешка не е членка на Европската унија, таа е наш важен партнер и поддржувач на евро - интегративниот процес на Република Македонија од самиот почеток на процесот, и задоволен сум што во оваа насока продолжува да се движи нашата соработка и во овие клучни моменти за Република Македонија”- истакна Османи.

Во продолжение на средбата Вицепремиерот Османи додаде дека развојната соработка не претставува само инструмент за унапредување и поддршка на развојните цели на земјата и нејзините стратешки определби, туку е можност и за продлабочување на соработката помеѓу двете држави и во економска и политичка смисла.

Во контекст на денешното потпишување на Меморандумот за разбирање Османи потенцираше дека главната цел на истиот ќе биде поддршка на интеграцијата на Република Македонија во Европската унија, како и поддршка на приоритетите на Владата преку финансирање на проекти кои придонесуваат за реформските процеси и развојот на секторите во согласност со стандардите на ЕУ и НАТО.

„Со потпишувањето на овој Меморандум за разбирање, Република Македонија за 2018 година ќе добие пристап до норвешки развојни средства во висина од 3 милиони евра, што претставува значително зголемување во однос на изминатите неколку години, во текот на кои норвешките средства за Република Македонија беа значително пониски”- заклучи Османи и притоа потенцираше дека Секретаријатот за европски прашања, како надлежна национална институција за координација на странската помош ќе биде главниот партнер во процесот на спроведување на потпишаниот Меморандум.

Заменик претседателот на Владата задолжен за економски прашања, Кочо Анѓушев, на денешната собраниската седница посветена на пратенички прашања, на прашање колку компании каде што како сопственици се јавуваат лица од албанска националност појасни дека критериумите за аплицирање за државна помош се еднакви за сите компании и процедурите за евалуација и добивање на државна помош се транспарентни и исти за сите компании. 

Вицепремиерот појасни дека процесот за аплицирање бил транспарентен, условите на јавниот повик се преземени од претходни јавни повици, во согласност со процедурите на Светска банка, а сите компании имале доволно време да достават проекти за добивање на државна помош. Тој додаде дека евалуацијата на проектите е вршена двостепено, најпрвин секој од проектите е оценуван од тројца експерти, а потоа конечната одлука е донесена од комитетот за одобрување на инвестиции, составен од пет независни члена, странски експерти.

„Ниту на крај памет ми паднало да навлегувам во тоа дали сопственик на некоја компанија е Македонец или Албанец, во секојдневната соработка со колегите од Владата и од другите државни институции го почитувам истиот принцип. За мене се важни квалитетот на проектот, како и професионалноста и стручноста на соработниците. Инаку добив информација дека на јавниот повик, 10 од компаниите кои аплицирале имаат сопственици етнички Албанци, а 2 или 3 компании се оценети дека може да добијат државна поддршка по основ на квалитетот на доставениот проектен предлог“, нагласи вицепремиерот Анѓушев.

Во моментов се работи на планирање и програмирање на ИПА компонентата за подигнување на конкурентноста на малите и средни компании во наредните четири години, потенцираше Анѓушев и дополни дека главен фокус при распределбата на средствата од оваа компонента ќе биде ставен на најнеразвиените три региони во Македонија: Полошкиот, Североисточниот и Југозападниот регион. Тој додаде дека Владата е подготвена да им помогне на компаниите во создавање на квалитетни проекти и изрази подготвеност за обезбедување на уште посилна поддршка за сите мали и средни компании.