Пристап до информации од јавен карактер

Барањата може да се достават до службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер: 

 

 
КАНЦЕЛАРИЈА
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ
МЕИЛ
ТЕЛЕФОН
АДРЕСА
Канцеларија на претседателот
на Владата на РМ
Катерина Витанова katerina.vitanova@gs.gov.mk 076/483-085 Бул. „Илинден“ бр. 2
1000, Скопје,
Република Македонија
Генерален секретаријат Филип Чавдаревски filip.cavdarevski@gs.gov.mk (02) 3118-022 
(02) 3116-785
Бул. „Илинден“ бр. 2
1000, Скопје,
Република Македонија
Секретаријат за европски прашања Иван Донев ivan.donev@sep.gov.mk (02) 3200-208 Кеј Димитар Влахов бр. 4, Скопје
Енис Зеќири enis.zeqiri@sep.gov.mk (02) 3200-200 Кеј Димитар Влахов бр. 4, Скопје
Секретаријат за спроведување
на Рамковниот договор
Нехат Сопа nehat.sopa@siofa.gov.mk  (02) 3118-022 Бул. „Илинден“ бр. 2
1000, Скопје,
Република Македонија
Служба за општи и заеднички
работи на Владата
Тинка Китеска tinka.kiteska@sozr.gov.mk (02) 2466-077 Бул. „Кузман Јосифовски-Питу” бр. 17, Скопје
Секретаријат за законодавство Даница Медаровска danica.medarovska@sz.gov.mk (02) 3228-203 ул. „Св. Кирил и Методиј” бр. 54, Скопје

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Граѓаните на Република Македонија можат да добијат информација од јавен карактер со пополнување на - Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го симнат тука: