Поминати / завршени јавни огласи и повици

Oглас / Повик Огласувач Рок
Одлука за распишување Оглас за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Дебар Влада на Република Северна Македонија 19.09.2022
Јавен повик за избор на вршител на енергетска дејност регулирано производство на топлинска енергија Влада на Република Северна Македонија 13.09.2022
Јавен Повик за избор на вршител на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија Влада на Република Северна Македонија 13.09.2022
Јавен Повик за избор на вршител на енергетска дејност снабдување со топлинска енергија Влада на Република Северна Македонија 13.09.2022
Одлука за распишување Оглас за именување државен правобранител на Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија 12.09.2022
Јавен повик за аплицирање на кандидати за волонтирање во Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна Македонија  Влада на Република Северна Македонија 02.09.2022
Јавен повик за пријавување на претставници на граѓански организации и заинтересирани лица за учество во Мрежа за евалуација на имплементацијата и изготвување на Национална стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализам Влада на Република Северна Македонија 30.08.2022
Јавен оглас за именување директор на Геолошки завод на Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија 24.08.2022
Јавен оглас за искажување на интерес за учество во Националниот совет за медијација Влада на Република Северна Македонија 05.08.2022
SHPALLJE PUBLIKE për shprehjen e interesit për pjesëmarrje në Këshillin Kombëtar të Ndërmjetësimit Влада на Република Северна Македонија 05.08.2022
Оглас за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Гостивар Владата на Република Северна Македонија 14.07.2022
Јавен оглас за избор на претседател и 1 (еден) член на Инспекцискиот совет Влада на Република Северна Македонија 17.06.2022
Оглас за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Кичево Владата на Република Северна Македонија 13.06.2022
Оглас за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Охрид Владата на Република Северна Македонија 13.06.2022
Јавен оглас бр.07/2022 за именување на претседател на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија Влада на Република Северна Македонија 25.04.2022
Јавен оглас за именување на директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам Влада на Република Северна Македонија 11.03.2022
Јавен оглас за именување на директор на Државен инспекторат за транспорт Влада на Република Северна Македонија 11.03.2022
Јавен оглас за избор на 5 (пет) члена на Инспекцискиот совет Влада на Република Северна Македонија 03.03.2022
Јавен оглас за избор на директор на Управата за животна средина Влада на Република Северна Македонија 03.03.2022
Одлука за распишување Оглас за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Гевгелија Влада на Република Северна Македонија 21.02.2022