Владо Мисајловски

Владо Мисајловски  - Министер за транспорт и врски

Роден :  21.01.1985 година

 

Формално образование (редовно образование):

-       Завршено средно стручно образование -ДСЕПУ “Васил Антевски – Дрен“- Скопје , отсек правен техничар;

-       Завршено високо образование  – Скопје ,Факултет за политички науки и меѓународни односи , отсек –Дипломатија и меѓународна политика;

-       Стекнат стручен назив –Дипломиран политиколог –  насока Дипломатија и меѓународна политика;

-       Магистерски студии – отсек Европска и меѓународна дипломатија и политика, Факултет за политички науки и меѓународни односи.

 

 Работно искуство:

-       Вработен во приватна фирма- ДОЕЛ за трговија на стоки;

-       Помлад соработник за меѓународна политика - Кабинет на Претседател на Собрание на Република Македонија;

-       Советник за меѓународна политика - Кабинет на Претседател на Собрание на Република Македонија;

-       Советник - Општина Ѓорче Петров;

-       Претседател на Комисија за прашања, избори и имененувања - Општина Горче Петров;

-       Советник за меѓународна политика – Општина Центар;

-       Раководител на Сектор за подршка на активностите на градоначалникот - Општина Центар;

-       Државен секретар во Министерство за надворешни работи;

-       Државен секретар во Министерство за транспорт и врски;

-       Директор на Јавно Претпријатие за државни патишта.

 

Јазици:

Мајчин јазик:  - Македонски

Странски јазици:  -  Англиски