Генерален секретаријат

Д-р Драги Рашковски - Генерален секретар на Влада на Република Македонија

Доц. д-р Рашковски е роден во Струмица во 1984 година, каде што завршил основно образование и природо-научна гимназија. Во 2007 година завршил правни студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“. На „Јустинијан Први“ се стекнал со највисоки оценки и со три магистратури од областите на граѓанското материјално и граѓанското процесно право, казненото право и криминалистика, право на интелектуална сопственост. На истиот факултет се стекнал и со два доктората насловени: „Остварување на формите на непосредна демократија со помош на информатичката технологија“ и „Дигитализација и автоматизација на комуникацијата на граѓаните со јавната администрација (со систем за дигитално комуницирање со јавната администрација“).

Д-р Драги Рашковски на Правниот факултет „Јустинијан Први“ од 2014 година е доцент на научната област воведни и теоретско-правни науки (право и информатичка технологија). Од 2011 до 2014 година бил асистент на научната област воведни и теоретско-правни науки. Претходно бил помлад асистент на научната област воведни и теоретско-правни науки и демонстратор по предметот Вовед во право на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје 2005-2008 и демонстратор по предметот Правна информатика на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје 2005-2008.

Рашковски е добитник на следниве награди и признанија: 3. место на републичкиот натпревар по астрономија организиран од Сојузот на здруженија на младите истражувачи – Народна техника, 3. место на ораторската вечер „Иво Пухан“, Сертификат за напреден курс по компјутерски вештини, Сребрен медал од стручното жири на Меѓународниот саем на иновации iENA2013 – Нирнберг 29.10.2013 – 3.11.2013 година, за патентното решение „Систем и уреди за електронско гласање и собирање на податоци” – електронска гласачка кабина, „Златна статуетка“ од Полската асоцијација на иноватори на Меѓународниот саем на иновации iENA2013 – Нирнберг 29.10.2013 – 03.11.2013 година, за патентното решение „Систем и уреди за електронско гласање и собирање на податоци“ – електронска гласачка кабина, овластен застапник за право на интелектуална сопственост, награда „11 декември“ од Општина Струмица за посебни остварувања, по повод празникот Св.Петнаесет Тивериополски маченици.

Доц. д-р Драги Рашковски е автор на бројни научни трудови и универзитетски учебници кои се однесуваат на право и информатичка технологија и мрежното крадење лични податоци. Бил учесник и на голем број меѓународни семинари и предавања.

Д-р Драги Рашковски е и познат македонски иноватор. За неговата иновација „Електронска гласачка кабина“, Рашковски на Меѓународниот саем на иновации iENA2013, на кој учествуваа 700 патенти на иноватори од целиот свет освои сребрен медал, а од Полската асоцијација на иноватори доби златна статуетка.

Познат е и иновативниот патент на професорот Рашковски за спроведување на пописот „Систем и уреди за попис на население“, кој претставува интегрирано хардверско-софтверско решение коешто е структурирано на самостојна робусна хардверска единица која е отпорна на надворешни влијанија и е наменета за поставување на јавни места.

 


 

Заменик генерален секретар

Надлежности и организациона поставеност на Генералниот секретаријат

Основни информации

Организациони облици на Генералниот секретаријат

 

Политика за квалитет

Политика на заштита на животна средина

 Сертификат на системот за менаџмент со квалитет         ISO 14001:2004 (SGS)

Програма за работа на Владата на РМ за 2017-2020 година

Стратешки план на Генералниот Секретаријат на

Владата на Република Македонија за периодот 2017 - 2019

Регистар на стратешки документи на Владата на Република Македонија