Аднан Ќахил, министер без ресор задолжен за странски инвестиции

Аднан Ќахил е Министер без ресор во Владата на Република Македонија задолжен за странски инвестиции.

Официјален е-маил adnan.kjahil@gs.gov.mk
Website: www.msi.gov.mk
Фејсбук страна www.facebook.com/Adnan-Kahil

 

Листа на вработени во кабинетот на министерот Аднан Ќахил
Аккан Махмут  - Шеф на Кабинет

е-маил: akkan.mahmut@gs.gov.mk
тел: + 389 2 3118 022, лок. 298

Катерина Димовска Луканоска – Државен советник е-маил: katerina.dimovska@gs.gov.mk
тел: + 389 2 3118 022, лок. 277
Есин Зекир – Советник за комуникации е-маил: esin.zekir@gs.gov.mk
тел: + 389 2 3118 022, лок. 277
Џенк Ајваз – Специјален советник е-маил: dzenk.ajvaz@gs.gov.mk
тел: + 389 2 3118 022, лок. 298
Ирена Цопа – Советник е-маил: irena.copa@gs.gov.mk
тел: + 389 2 3118 022, лок. 277
Мелда Јолачан  - Помлад соработник е-маил: melda.jolachan@gs.gov.mk
тел: + 389 2 3118 022, лок. 277

 

Роден е на 3 февруари 1960 година во Скопје.

Дипломирал на Природно-математички факултет, група хемија, при универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во 1984 година. На истиот универзитет во 2003 година го одбранил својот магистерски труд, додека својот докторски труд го одбранил во 2008 година.

Од 1998 година до 2000 година и од 2006 година до 2008 година е назначен за министер без ресор во Владата на Република Македонија, додека од 2000 година до 2002 година е назначен за државен советник на претседателот на владата и 2002 година до 2006 година бил пратеник во Собранието на Република Македонија.

Од 1984 година работел во „ОХИС“ – Скопје како процесен инженер, а потоа од 1987 година до 1990 година и како главен инженер во погонот Бахем. Во периодот од 1984 година до 1986 година бил наставник во О.У. „Тефејјуз“ Скопје. Од 1990 година до 1998 година формирал приватна фирма и работел како нејзин директор. Паралелно предавал хемија во гимназијата „Јосип Броз Тито“ во Скопје, додека од 1998 година е предавач на Педагошкиот факултет во Скопје.

Има објавено над 35 научни трудови кои што се прикажани во светски рангирани списанија со импакт фактор.

Проф д-р Аднан Ќахил е и активен спортист со резултати на европско ниво, носител на 5-ти Дан црн појас во карате, меѓународен инструктор на ВСКФ федерацијата за Европа во Токио, тренер во карате клубот Вардар со кој има достигнувања во европски правци. Покрај тоа, во периодот од 1998 година до 2001 година е избран за Потпретседател на Карате Асоцијацијата на Македонија.


Prof. Adnan Qahil, Ph.D. - Minister without Portfolio in the Government of the Republic of Macedonia in charge of Foreign Investments

Born on 3 February 1960 in Skopje.

Adnan Qahil graduated at the Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Department of Chemistry, at the "St. Cyril and Methodius" University in Skopje in 1984. At the same university, he acquired his Master's Degree in 2003, and Ph.D. Degree in 2008.

In the periods 1998-2000 and 2006-2008, Qahil was appointed Minister without Portfolio in the Government of the Republic of Macedonia, while from 2000 to 2002 he held the position of State Counselor to the President of the Government of RM. He was a member of Parliament of the Assembly of the Republic of Macedonia from 2002 to 2006.

Worked in "OHIS" - Skopje as a Process Engineer since 1984, and as Chief Engineer in OHIS’s Bahem Plant from 1987 to 1990. In the period 1984 to 1986, he was a teacher at the "Tefeijus" Primary Schol in Skopje. From 1990 to 1998, Qahil was acting Director of own private company. He taught chemistry at the "Josip Broz Tito" Secondary School in Skopje, and since 1998, he is a lecturer at the Pedagogical Faculty in Skopje.

Published over 35 scientific papers, displayed in internationally renowned magazines with an impact factor.

Prof. Dr. Adnan Qahil is an active athlete with results at European level, holder of the 5th Dan Black Belt in karate, an international instructor of the VSKF Federation for Europe in Tokyo, a coach in the Karate Club Vardar with which he has accomplishments on European level. In addition, in the period from 1998 to 2001 he was elected Vice President of the Karate Association of Macedonia.