Хазби Лика, Заменик на претседателот на Владата, задолжен за спроведување на Рамковниот договор и политички систем

Хазби Лика е заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за спроведување на Рамковниот договор и политички систем.

Официјален е-маил:  
Фејсбук страна: www.facebook.com/HazbiLikaFaqjaZyrtare

Во својата кариера како политичар бил пратеник (2002-2003 и 2014-2016), заменик-министер за Внатрешни работи (2003-2005) и Градоначалник на општина Тетово (2005-2009).

Основно училиште завршил во родното место. Средното образование го започнал во техничкото средно училиште во Тетово, а го завршил во Качаник. Од почетокот на неговото образование бил иницијатор и организатор на различни движења кои овозможиле настава на албански јазик. Поради тоа, уште од најмлада возраст бил затворен и малтретиран од страна на комунистичкиот режим во тоа време. По неговото ослободување од затвор, тој го продолжува и завршува образованието во Качаник.

Со високо образование се стекнал на Универзитетот на Тирана (1998), на Факултетот за историја и филологија/Албански јазик и книжевност.

Г-дин. Хазби Лика е познат по учеството и организирањето на политичките и воени движења за правата на Албанците во Македонија и за независноста на Република Косово.

Веднаш по дипломирањето во 1998 година, со почетокот на војната во Косово, станува еден од првите кој одговара на повикот за слобода, како војник на Ослободителната војска на Косово.

Препознавајќи ја потребата за унапредување на правата на Албанците во Македонија во 2001 година, заедно со г-дин. Али Ахмети и други истакнати активисти, ја создадоа Ослободителната Национална Армија. Во тој период бил познат како Командант Чела.
Подобрувањето на статусот на Албанците во Македонија и Охридскиот рамковен договор, се резултати на оваа војна.

Г-дин. Хазби Лика како важна фигура на албанската политика во Македонија, е меѓу првите кој го започнал спроведувањето на Охридскиот Рамковен договор. Во 2002 година по завршувањето на конфликтот во Македонија, тој се појавува како основач и важна политичка сила во Демократската унија за интеграција.

Во периодот од 2002-2005, е избран за претседател на огранокот за тетовскиот регион, а во периодот од 2005-2009 за претседател на огранокот за градот Тетово. Од создавањето на Демократската унија за интеграција, е член на Централниот одбор, а од периодот меѓу 2009-2015 ја врши функцијата на организационен секретар.

На 30.05.2017, е избран за Заменик на претседател на Владата на Република Македонија задолжен за спроведување на Рамковен договор и политички систем.

Г-дин. Хазби Лика е роден на 19 април 1972 година во Тетово.


Hazbi Lika - Deputy Prime Minister of the Government of the Republic of Macedonia, in charge of implementing the Framework Agreement and the Political System

In his career as a politician, Hazbi Lika served as a Member of Parliament in the Assembly of the Republic of Macedonia (2002-2003 and 2014-2016), Deputy Minister of Internal Affairs (2003-2005) and Mayor of the Municipality of Tetovo (2005-2009).

Lika completed elementary school in Tetovo. He started secondary education at the technical secondary school in Tetovo, and completed it in Kacanik. From the beginning of his education he was the initiator and organizer of various movements that enabled teaching in Albanian language. As a result, he was imprisoned at that time, and tortured by the Communist regime from the youngest age. After his release from prison, he continued and completed his education in Kacanik.

He received his higher education at the University of Tirana (1998), at the Faculty of History and Philology/Albanian Language and Literature.

Hazbi Lika is known for participating and organizing political and military movements for the rights of Albanians in Macedonia and the independence of the Republic of Kosovo.

Immediately after graduating in 1998, with the start of the war in Kosovo, he became one of the first to respond to the call for freedom as a soldier of the Kosovo Liberation Army.

Recognizing the need for the promotion of the rights of Albanians in Macedonia in 2001, Lika, together with Ali Ahmeti and other prominent activists, created the National Liberation Army. During that period he was known as Commander Chela.

Improving the status of Albanians in Macedonia and the Ohrid Framework Agreement are the results of this conflict.

Hazbi Lika as an important figure in the Albanian politics in Macedonia is among the first to begin implementing the Ohrid Framework Agreement. In 2002, after the end of the conflict in Macedonia, he emerged as a founder and important political force in the Democratic Union for Integration. In the period 2002-2005, he was elected President of the Tetovo region branch, and in the period 2005-2009 served as President of the Tetovo city branch. Since the creation of the Democratic Union for Integration, he is a member of the Central Board, holding the position of Organizing Secretary in the period 2009-2015.

On May 30, 2017, Hazbi Lika was appointed as Deputy Prime Minister of the Government of the Republic of Macedonia in charge of the implementation of the Framework Agreement and Political System.

Lika was born on April 19, 1972 in Tetovo.