Љупчо Николовски, Министер за земјоделство, шумарство и водостопанствo

Љупчо Николовски е министер за земјоделство, шумарство и водостопанство во Владата на Република Македонија.

Официјален е-маил: info@mzsv.gov.mk
Фејсбук страна: www.facebook.com/ljupcho.nikolovski.3
Твитер профил: www.twitter.com/LjupchoNikolov4
Инстаграм профил: www.instagram.com/ljupchonikolovski

 

Дипломирал на Правниот факултет „Јустинијан Први“, при Универзитет  „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и има положен правосуден испит.

За време на своето професионално и политичко усовршување, Николовски се стекнал со Диплома за специјализација во политички менаџмент на Нов Бугарски Универзитет,  во рамките на програмата Бугарска школа за политика и Совет на Европа.

Николовски има сертификат за овластен застапник за заштита на правата од индустриска сопственост пред ДЗИС 2012. 

Министерот Николовски е магистрант на Програмата за магистерски студии за административно право и јавна администрација на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитет “Св. Кирил и Методиј”.

Во својата политичка кариера, во февруари 2014, е именуван за Дополнителен заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Во 2013 година е шеф на кабинет на Претседателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија.

Во периодот од 2009 до 2011, работи како адвокат.

Негова специјалност се и човечки ресурси и деловно право.

Во неговата кариера беше и секретар во Институт на директори во Македонија.  Од 2007 до 2008 е адвокатски приправник и правен советник во Адвокатска канцеларија “Марковска и Андревски”.

Љупчо Николовски  членува во неколку асоцијации како што се: Здружението на правници на РМ, Македонското здружение на млади правници и во Адвокатската комора на Македонија.


Ljupco Nikolovski - Minister of Agriculture, Forestry and Water Economy of the Government of the Republic of Macedonia

Graduated from the Faculty of Law "Iustinianus Primus" at the "St. Cyril and Methodius" University in Skopje, and has passed the judicial exam.

During his professional and political development, Nikolovski earned a Degree in Political Management at the New Bulgarian University, under the Bulgarian School of Politics and Council of Europe Programme.

Nikolovski holds a Certificate of Authorized Representative for Industrial Property Rights Protection of SOIP 2012.

Nikolovski is a Master student at the Masters Studies Programme on Administrative Law and Public Administration at the Faculty of Law "Iustinianus Primus" at the "St. Cyril and Methodius" University.

In his political career, in February 2104, he was appointed as Additional Deputy Minister of Agriculture, Forestry and Water Management.

In 2013 he was Head of Cabinet of the President of the Social Democratic Union of Macedonia.

Nikolovski worked as a lawyer in the period 2009 to 2011. Field of specialty: human resources and business law.

In his career, he served as a Secretary at the Institute of Directors in Macedonia. In the period 2007-2008 he was law office trainee and legal advisor at the Law Office "Markovska and Andreevski".

Ljupco Nikolovski is a member of several associations: the Association of Lawyers of the Republic of Macedonia, the Macedonian Young Lawyers Association and the Lawyer Chamber of the Republic of Macedonia.