Роберт Поповски, министер без ресор задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност

Роберт Поповски e министер без ресор во Владата на Република Македонија, задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност.

Официјален е-маил Robert.Popovski@gs.gov.mk

 

Листа на вработени во кабинетот на министерот Роберт Поповски

Лидија Цветановиќ - Шеф на кабинет е-маил: lidija.cvetanovic@gs.gov.mk
тел: +389 2 3123 371
Маја Петковска Лесес - Посебен советник е-маил: Maja.Petkovska@gs.gov.mk
тел: +389 2 3123 371
Александра Ничота - Советник за правни работи е-маил: Aleksandra.Nichota@gs.gov.mk
тел: +389 2 3123 371
Лупчо Каров - Надворешен советник е-маил: Lupco.Karov@gs.gov.mk
тел: +389 2 3123 371

 

На оваа функција доаѓа од позицијата Советник на претседателот на социјалдемократскиот сојуз на Македонија за комуникации и креирање политики што ја извршуваше од 2013 до 2017 година.

Дипломирал на Правниот факултет „Јустинијан Први“, на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. 

Во повеќедецениското искуство од областа на новинарството, Поповски бил дел од уредувачката политика на највлијателни национални медиуми во земјава, Канал 5 (2002-2006), Телма (1997-1998), Сител (1994-1995 ) и МТВ (1987-1995).

Бил автор и уредник на повеќе политички емисии: „X/О“ и „Лавиринт“ на Канал 5 ТВ, „Агол“ на Телма ТВ, „Без наслов, но со повод“ на МТВ, „Неделно попладне“, „Добро утро Македонијо“ на Македонската радиотелевизија. 

Во периодот од 1997 до 1998 година, Поповски работи и како колумнист во неделникот ,,Денес“, додека во периодот  од 1986 до 1987 година е новинар во Скопската рубрика на „Вечер“ и „Нова Македонија“.

Учествувал на многу меѓународни конференции и престижни владини програми на САД, Обединетото Кралство, Норвешка, Германија, Шведска, меѓу кои и на конференциите „Speak up“, од 2011 до 2013 година посветени на медиумски слободи во југоисточна Европа и Турција што се одржува во Брисел.

Во 2011 година бил учесник во програмата за новинарство и политики „Едвард Мароу“ на Владата на САД.

Од 2000 до 2013 година е редовен гостин на Советот на Европа и Европската комисија, како партиципациент во дебати на теми поврзани со слободата на медиуми, човекови права, политички состојби во регионот на Југоисточна Европа.

Учествувал на едукативен семинар на новинската агенција „Reuters“.

Поповски бил член е на Националниот совет за евроинтеграции при Собранието на Република Македонија (2008-2010).

Во периодот од 2005  до 2010 ја извршуваше функцијата Претседател на Здружението на новинарите на Македонија, а од 2003 до 2005 беше Генерален секретар на ЗНМ.

Во 2002 година ја доби наградата „Новинар на годината“ што ја доделуваше весникот „Вечер“.

Роберт Поповски е роден 1967 година.


Robert Popovski - Minister without Portfolio in the Government of the Republic of Macedonia in charge of Communications, Accountability, and Transparency

Popovski assumed the post of Advisor to the President of the Social Democratic Union of Macedonia for Communications and Policy Making from 2013 to 2017.

Graduated from the Faculty of Law "Iustinianus Primus" at the "St. Cyril and Methodius" University.

In his decades-long journalistic experience, Popovski was part of the editorial policy of the most influential national media in the country, Kanal 5 (2002-2006), Telma (1997-1998), Sitel (1994-1995) and MTV (1987-1995).

He was the author and editor of several political shows: "X/O" and "Labyrinth" on Kanal 5 TV, "Angle" of Telma TV, "Without Title, But With an Occasion" of MTV, "Weekly Afternoon", "Good Morning Macedonia" "Of the Macedonian Radio and Television.

In the period 1997 to 1998, Popovski worked as a columnist in the weekly magazine "Denes", while in the period from 1986 to 1987 he was a journalist in the Skopje section of "Vecer" and "Nova Makedonija".

Popovski participated in many international conferences and prestigious government programs in the United States, the United Kingdom, Norway, Germany, Sweden, including at the "Speak Up" conferences 2011-2013 dedicated to media freedoms in Southeast Europe and Turkey, held in Brussels.

In 2011, he took part in the US Government's Edward R. Murrow Program for Journalists.

In the period 2000 to 2013, Popovski has been a regular guest of the Council of Europe and the European Commission, as a participant in debates on topics related to freedom of the media, human rights, political situations in the region of Southeast Europe.

He attended an educational seminar of Reuters News Agency.

Member of the National European Integration Council of the Assembly of the Republic of Macedonia (2008-2010).

In the period 2005 to 2010, he served as President of the Association of Journalists of Macedonia, and from 2003 to 2005 held the position of Secretary General of AJM.

In 2002 he won the "Journalist of the Year" award presented by the newspaper "Vecer".

Robert Popovski was born in 1967.