Зоран Шапуриќ, министер без ресор задолжен за регулатива за подобрување на инвестициската клима за домашните претпријатија

Зоран Шапуриќ е Министер без ресор во Владата на Република Македонија, задолжен за регулатива за подобрување на инвестициската клима за домашните претпријатија.

Официјален е-маил: zoran.shapurik@gs.gov.mk
Website: www.mdi.gov.mk
Фејсбук страна: www.facebook.com/sapurik106
Твитер профил: www.twitter.com/ZoranSapuric

 

Листа на вработени во кабинетот на министерот Зоран Шапуриќ

Зоран Јанов - Посебен советник од областа на индустриско производство

е-маил: zoran.janov@gs.gov.mk
тел: +389 2 3118 022; локал: 303

Филип Јаневиќ - Шеф на кабинет

е-маил: filip.janevic@gs.gov.mk
тел: +389 2 3118 022; локал: 303

Цветанка Петрова - Советник

е-маил: cvetanka.petrova@gs.gov.mk
тел: +389 2 3137-784; локал: 334
Александар Чамински е-маил: Aleksandar.Chaminski@gs.gov.mk
тел: +389 2 3118 022; локал: 303

Марта Цветковска - Помлад соработник за истражување на пазари

е-маил: marta.cvetkovska@gs.gov.mk
тел: +389 2 3137-784; локал: 334

Димче Лазаревски - Државен советник за поддршка на мали и средни претпријатија 

е-маил: dimche.lazarevski@gs.gov.mk

 

Дипломирал на Правниот факултет, магистрирал и докторирал на УКИМ, стекнувајќи звање доктор по политичко–правни науки. Има положено правосуден и нотарски испит, доцент е, вонреден и редовен професор на Универзитет Американ колеџ во Скопје.

Објавил 40 научно истражувачки меѓународни трудови, индексирани во респектабилни меѓународни научни бази, од областа на животна средина и одржлив развој, Европската унија и локалната самоуправа, од кои седум во ”Web of science”, 12 во “Thomson Reuters” и во други меѓународни научни бази.

Во досегашната кариера Шапуриќ бил министер за животна средина и просторно планирање, пратеник во Собранието на Република Македонија, претседател на собраниска комисија за политички систем и односи меѓу заедниците и член на други собраниски комисии, член на собраниска делегација во Собранието на Западно европска унија и НАТО.

Работел и во Уставниот суд на Македонија како виш стручен соработник, бил помошник генерален директор во МЗТ комерц и заменик на генералниот директор во ЈП „Паркови и зеленило Скопје“.

Одлично го познава англискиот јазик, а зборува и јазици од регионот. Пасивно владее и германски.

Зоран Шапуриќ е роден во 1958 година.


Prof. Zoran Sapuric, Ph.D. - Minister without Portfolio in the Government of the Republic of Macedonia, in charge of Regulations for Improvement of the Investment Climate for Domestic Companies

Zoran Sapuric graduated from the Faculty of Law, received his Masters and PhD Degrees at UKIM, gaining title as a PhD in Political Science and Law. He has passed the judicial exam and notary exam and has been teaching as Associate Professor and Full-time Professor at the University American College in Skopje.

Sapuric has published 40 scientific-research international papers indexed in respectable international scientific databases, in the area of Environment and Sustainable Development, the European Union and the local self-government, 7 of which published in "Web of Science", 12 in "Thomson Reuters" and in other international scientific bases.

Some of the highlights of his career: Minister of Environment and Physical Planning, Member of Parliament in the Assembly of the Republic of Macedonia, Chairman of the Parliamentary Commission on Political System and Inter-Community Relations, Member of other Parliamentary Committees, Member of the Parliamentary Delegation to the Assembly of the Western European Union and NATO .

Sapuric worked in the Constitutional Court of Macedonia as a Senior Expert Associate, Assistant General Director of "MZT komerc" and Deputy General Director in the Public Enterprise "Parkovi i zelenilo" (Parks and Greenery) Skopje.

Fluent in English and speaks the languages of the region. He also speaks German.

Zoran Sapuric was born in 1958.