Децентрализација и регионален развој

Политиките на Владата на Република Македонија и во следниот период ќе бидат насочени кон  рамномерен  регионален  развој  и  унапредување  на  сите  региони  во земјата. Ќе продолжи да се спроведува Стратегијата за рамномерен регионален развој на Република Македонија во осумте плански  региони (Вардарски, Источен, Југозападен, Југоисточен, Пелагониски, Полошки, Североисточен и  Скопски). Советот за рамномерен регионален развој  ќе  продолжи  да  има  значајна  улога  како   промотор  на  партнерство  помеѓу регионите/општините и Владата, и во рамки на којшто ќе се координира искористувањето на средствата од сите секторски програми наменети за планските региони и општините. Ќе продолжи поддршката на единиците на локалната самоуправа кон поттикнување на локалниот развој и создавање на услови за поактивна, поефективна и поиновативна улога на локалните власти во остварувањето на националните цели за раст и развој.

За обезбедување на рамномерен регионален развој ќе се реализираат следните проекти:

     · Проект „Подобрување на општинските услуги“ во соработка со Светска банка со кој се  обезбедуваат поволни заеми за сите општини во Македонија наменети за финансирање на инфраструктурни инвестициски зафати во согласност со општинските  приоритети.  Средствата  ќе  може  да  се  користат  за:  изградба  и реконструкција на комунална инфраструктура и водоснабдителни системи, енергетска ефикасност на јавни општински објекти, набавка на специјализирани возила за комунална хигиена, улично осветлување, локална патна инфраструктура, уредување на урбани површини и сл. (2014–2017)

     · Продолжување со фискалната децентрализација согласно воспоставената законска и институционална рамка и продолжување со активностите за јакнење на капацитетите  на  општините  за  прибирање  на  сопствените  приходи,  особено на приходите од даноци на недвижен имот. Во таа насока, општините кои ќе наплатат најмалку 80% од предвидените приходи од данокот на недвижен имот ќе добијат: зголемување на трансферите од ЈП Државни патишта и на блок дотациите согласно можностите  на  Буџетот,  а  руралните  општини  ќе  имаат  можност  да  добијат надоместок од концесија на земјоделско земјиште (со следната динамика: 10% во 2015, 20% во 2016, 30% во 2017 и 50% во 2018).

 

 

· Условено зголемување на дел од ДДВ што ќе оди за општините

 

Износите се во проценти

2016

2017

2018

1. Дел од ДДВ што оди за општините неусловено

4,50

4,50

4,50

2. Зголемување на дел од ДДВ што ќе оди за општините условеносо [3]

0,25

0,75

1,50

3. Успешност на општините во прибирање локални даноци

80

85

90

4. Дел од ДДВ што оди за општините [1+2=4]

4,75

5,25

6,00

 

· Ќе  продолжи  пренесувањето  на  надлежностите  за  управување  со  градежното земјиште и третман на бесправно изградени објекти за кој се утврдени и соодветни извори на приходи на буџетот на општините (2014–2018).

· Реализација на Стратегијата за рамномерен регионален развој којашто ќе помогне во  создавањето  на  еднакви  можности  во  сите  региони  во  Македонија,  нивно активно интегрирање во економијата и подобрување на нивната инфраструктура

· Во рамки на Програмата за рамномерен регионален развој ќе продолжи финансирањето на проекти насочени кон зголемување на економскиот развој на планските  региони,  развивање на компаративните предности  и  подобрување  на условите  за  живот  за  што  во  наредниот  период  ќе  се  финансираат  околу  200 проекти (2014–2018)

· Проект „Општински обврзници“ со кој ќе им се помогне на општините во Република Македонија да ги издадат првите општински обврзници како дополнителен  инструмент  за  подобрување  на  ликвидноста  и  обезбедување  на финансиски средства за капитални општински проекти (континуирано)

· Компонента за прекугранична соработка на ИПА преку која на располагање ќе бидат ставени 40 милиони евра од ЕУ наменети за зголемување на конкурентноста и развојот на македонските општини (2014–2020)

· Изработка на регионални стратегии за иновации за зајакнување на соработката помеѓу научно-истражувачкиот и бизнис секторот со фокус на развој на малите и средни претпријатија согласно спецификите и потребите на регионите (2015)

· Избор на најиновативен проект за рамномерен регионален развој (континуирано)

· Развој и поддршка на рурален туризам за заживување на економскиот развој и изнаоѓање на  нови начини за развој на руралните општини, како и враќање на населението во македонските села (2015–2016)

· Проект „Виртуелни регионални мрежи за партнерства меѓу единиците на локалната самоуправа, претпријатијата и граѓанските организации“ кој ќе функционира како платформа што ќе ги информира и поврзува различните организации на локално, национално и меѓународно ниво (2014–2015)

· Подготовка  на  нови  програми  за  развој  во  планските  региони  за  наредниот петгодишен  период,  преку  интерактивно  програмирање  во  соработка  со  бизнис заедницата и невладиниот сектор (крај на 2014)

· Проект „Размена на иновативни практики“ кој ќе придонесе за подобрување на капацитетите на  општините за привлекување на капитални инвестиции кои би се финансирале   од   Буџетот,   инструментот   ИПА   и   други   извори   на   средства (2014–2015)

· Со цел зајакнување на финансиската  стабилност  на  воспоставените  центри  за развој на планските региони, ќе се извршат законски измени во делот на нивното функционирање и финансирање, при што ќе се уреди и организационата структура на центрите (2014–2015)

Симнете ја програмата во PDF