Заштита и унапредување на животната средина и природата

 

Заштитата  и  унапредувањето  на  животната  средина  претставува  императив  кој  се реализира преку проекти, мерки и активности на субјекти од јавниот и приватниот сектор, на  државно  и на  локално  ниво,  истовремено  почитувајќи  ги  променливите  рамки  на еколошките,  економските  и  социјалните  фактори  на  национално  и  меѓународно  ниво. Потребата за заштита на животната средина се заснова на  принципите на одржливиот развој,  паралелно  со  растечките  потреби  на  населението  за  поквалитетни  услови  за живеење, чиста вода за пиење и здрава храна.

Мерките и активностите  кои  ќе  се  реализираат  во следниот  период  ќе  придонесат  за унапредување   и   подобрување   на   квалитетот   на   животната   средина   и   природата, намалување на загадувањето кое претставува закана по човековото здравје и планирање на просторот и одржливиот развој на Република Македонија.

Во периодот 2014–2018 ќе се реализираат проекти и активности во следниве области од животната средина:

· Изградба на пречистителна станица за отпадни води во населено место Волково–општина Ѓорче Петров (почеток на 2016)

· Изградба на пречистителна станица за отпадни води во Гевгелија (март 2017)

· Изградба на пречистителна станица за отпадни води во Кочани (2015–2018)

· Проект„Дојранско  езеро“  –проектирање  и  изградба  на  систем  за  зафаќање  и транспорт на вода од бунарското подрачје Долна Ада, Паљурци за полнење на Дојранското Езеро, а вишокот на вода ќе се користи  за наводнување   на земјоделските површини од населените места во општина Богданци (2015–2018)

· Санација и реконструкција на постојните станици за пречистување на отпадни води во Македонија (2015–2018)

· Одржување и поправка на постојниот систем за полнење на ДојранскотоЕзеро - Ѓавато (2015–2018)

· Реконструкција  и проширување  на  канализационата  мрежа  во  Прилеп  ЕУ-ИПА (2014–2018)

· Изградба на станица за пречистување  на отпадни води во Прилеп ЕУ-ИПА (2015–2018)

· Изградба   на   пречистителна   станица   за   отпадни   води   во   Кичево   ЕУ-ИПА (2016–2018)

· Изградба на пречистителна станица за отпадни води во Струмица ЕУ-ИПА (2016–2018)

· Изградба на пречистителна станица за отпадни води во Радовиш  ЕУ-ИПА (2015–2017)

· Изградба, проширување и рехабилитација на канализациона мрежа во Куманово ЕУ-   ИПА (2016 – 2018)

· Изградба, проширување и рехабилитација на канализациона мрежа во Берово ЕУ- ИПА (2017–2018)

· Изградба на пречистителни станици за отпадни води во општина Сарај  (2017)

· Доизградба на водоводни системи во Липково, Тетово и Зајас (2014–2018)

· Изградба на филтер-станица на системот за водоснабдување на Гостивар (2014–2017)

· Уредување на канал во Арачиново (2014–2016)

· Изработка  на  проектна  документација  за  подобрување  на  инфраструктурата  во собирањето и третманот на отпадните води во Струмица, Тетово, Гостивар, Битола, Кавадарци и Дебар ЕУ-ИПА (2014–2016)

· Идентификација на агломерациите за третман на отпадните води и дефинирање на чувствителните подрачја во однос на испуштање на урбани отпадни води ЕУ-ИПА (2015–2017)

· Донесување на планови за управување со речните сливови на реката Брегалница (2014–2017), на реката Струмица (2015–2017), на реката Вардар ЕУ-ИПА (2016) и реката Црн Дрим (2014–2018)

· Изградба  на  инфраструктурни  објекти  од  областа  на  управување  со  отпад и управување со води (2016–2018)

· Изработка на проектна документација за изградба на трансфер-станици и депонии во согласност  со  ЕУ стандардите во источен и североисточен регион ЕУ-ИПА (2014–2016)

· Изградба на депонии и интегриран систем за управување со отпад во Полошки регион и  Југоисточен регион со концептот на јавно-приватно партнерство (2014-2015)

· Изградба  на  регионални  водоводи  за  општините  во  соработка  со  општините  и центрите за регионален развој (2015-2018)

· Донесување на национална студија со методологија за тарифирање на услугите во секторот води ЕУ-ИПА (март 2016)

· Изработка на катастар на подземни води (2015–2017)

· Ремедијација на загадено земјиште, јаловишта и намалување на загадувањето на водата преку аплицирање на природен зеолит (2016–2018)

· Изработка на Национална стратегија за заштита на природата која ќе ги одреди целите и насоките за зачувување на природата, начините на нејзино спроведување во  согласност  со  целокупниот  стопански,  општествен  и  културен  развој  на  Р. Македонија (март 2017)

· Изработка на Национална стратегија за биолошка разновидност (2014)

· Изработка на софтвер за следење на квалитетот на животната средина на местото на живеење (2016–2018)

· Воспоставување евиденција за заштита на природата преку воведување на катастар на заштитени подрачја и регистар на природно наследство (март 2016)

· Идентификување на подрачја кои ќе бидат предложени да влезат во еколошките заштитени подрачја за ЕУ НАТУРА 2000 мрежата ЕУ-ИПА (2015–2017)

· Прогласување        на   делови   од    Осоговските   планини   за   заштитени    подрачја   (2015–2016)

· Изработка на студија за ревалоризација на природните вредности на споменикот на природата Катлановски предел (декември 2014)

· Промовирање  на  катлановски  рид  како  природна  ЕКО-туристичка  дестинација Памук-кале (2015 – 2017)

· Изработка на Водич за заштита на природата со цел подигање на јавната свест, особено во делот наменет за едукација на младите и останатите, за зачувување на природните вредности, со  акцент на трите национални паркови во Р. Македонија (2016–2017)

· Проект „Хибридни возила за јавната администрација“ – со проектот се планира, согласно   финансиските  можности  и  потреби  на  институциите,  да  се  набават одреден  број  на  хибридни  возила  во  поголемите  институции  во  Р.  Македонија (2015–2018)

· Воспоставување на еко-игротеки во градовите низ Македонија (2016–2017)

· Процес на селектирање, собирање и рециклирање на амбалажен отпад (2015–2017)

· Проект „ЕКО-канцеларија“ кој е во функција на подигање на еколошката свест кај вработените  во   компаниите  и  поттикнување  на  штедењето  на  материјали  за канцелариско работење (2015–континуирано)

· Проект  „Берово  –  ЕКО  Град“  кој  има  за  цел  да  поддржи  напредни  еколошки технологии (2016–2018)

· Осовременување и одржување на државната мрежа за мониторинг на воздух во Македонија (2014–2018)

· Закон за заштита на почви со кој ќе се воспостави систем за заштита на почвата како медиум  на животната средина (2014–2016)

· Закон за зеленило со кој треба да се уреди планирање, проектирање, подигање, уредување,   одржување,   заштита,   користење   и   финансирање   на   зеленилото, управувањето со него, како и надзорот врз примената на законот (2015)

Симнете ја програмата во PDF