Сухејл Фазлиу, Министер за локална самоуправа

Сухејл Фазлиу е министер за локална самоуправа во Владата на Република Македонија.

Официјален е-маил: [email protected]

 

Дипломирал на Универзитетот на Југоистична Европа, во Тетово, на Факултетот за современи науки и технологии.

Во својата професионална кариера има богато искуство во сферата на информатичката технологија и тоа во реализација на консултантски услуги за локална самоуправа на проекти, во Македонија и надвор од земјата.

Министерот Фазлиу како независен консултант за Е-Влада и Е-Трговија, има работено за повеќе јавни претпријатија, како и за приватни компании за услугата Е-Трговија.

Во периодот од 2010 до 2015 година, работи и како консултант за информатичка технологија и веб апликации за различни компании.

Министерот Фазлиу активно ги користи англискиот и македонскиот јазик.

Министерот Сухејл Фазлиу е роден 1986 година, во Скопје.


Suhejl Fazliu - Minister of Local Self-Government in the Government of the Republic of Macedonia

Suhejl Fazliu graduated at the Faculty of Contemporary Sciences and Technologies within the University of Southeast Europe in Tetovo.

In his professional career, he has extensive experience in the area of information technology - provision of consulting services for local self-government projects, both in the Republic of Macedonia and abroad.

Fazliu, as an independent consultant on E-Government and E-Commerce, has worked for several public companies, as well as some private companies on the E-Commerce service.

In the period 2010 to 2015 worked as a consultant for information technology and web applications for different companies.

Actively uses English and Macedonian language.

Suhejl Fazliu was born in 1986 in Skopje.

MK