Садула Дураки, Mинистер за животна средина и просторно планирање

Садула Дураки е Министер за животна средина и просторно планирање во Владата на Република Македонија.

Официјален е-маил: [email protected]

 

Дипломирал на Универзитет во Приштина, на Технички факултетна на катедрата за Машинство, и се стекнал со звањето - Инженер по машинерија.

Во 2000 година работел во Царинска управа на Македонија. Во 2002 година е Заменик директор на Царинска Управа на РМ.

Во 2004 е Министер за земјоделие, шумарство и економија.

Во 2006 година е пратеник во Собрание на Република Македонија.

Во 2008 година е Директор на Агенција за Развој и инвестиции а во периодот од 2009 до 2013 година, е градоначалник на Општина Липково.

Министерот Дураки зборува германски јазик.


Sadulla Duraki is Minister of Environment and Physical Planning in the Government of the Republic of Macedonia

Sadulla Duraki graduated from the Faculty of Technical Engineering at the University of Prishtina, Department of Mechanical Engineering, where he acquired the title Mechanical Engineer.

In 2000 he worked in the Customs Administration of the Republic of Macedonia. In 2002 Duraki held the position Deputy Director of the Customs Administration of the Republic of Macedonia.

Duraki was appointed as Minister of Agriculture, Forestry, and Economics in 2004.

He was a Member of Parliament in the Assembly of the Republic of Macedonia in 2006.

In 2008, Duraki held the position Director of the Agency for Development and Investments, while in the period 2009 to 2013 served as Mayor of the Municipality of Lipkovo.

Duraki speaks German.

MK