Информација за пожарите во Р. Македонија и состојбa до 18:00 ч.

Северен (скопски) плански регион

Попладнето се појавил појавил пожар кај с. Осинчани, за што испратена е екипа од БППЗ на град Скопје да интервенира. Во овој реон приметен е и пожар кај с. Јаболце (опш. Сопиште). Примена е дојава и за пожар над с. Волково за што се известени ШС Караџица и БППЗ на град Скопје (опш. Ѓорче Петров). Исто така, примена  е дојава за пожар над с. Бојане кон с. Копаница (опш. Сарај).

Пожар кај с. Орешани е активен. Попладнето ја поминал Орешанска река и оди кон неколку стаји кај с. Вражале. Зафатена е нискостеблеста шума – смрека. Исто така, има дојава дека пожарот на Матка повторно се активирал. Според информациите од теренот пожарот ја сменил насоката кон манастирот Шишевски. Екипа на ЈП „Паркови и Зеленило“ веќе работи на сртот бидејќи теренот е непристапен.

Пожарот кај Барово брзо се разгорува и прети да ја зафати боровата шума кон Водно. На лице е упатена екипа од ЈП Паркови и Зеленило.

За пожарот кај с. Моране, дејствуваат екипи на БППЗ. Покрај ова БППЗ надвор од градот имаат екипи на следните места: Долна Матка, с. Рашче,  с. Елово (опш. Студеничани), с. Никиштани (опш. Ѓорче Петров).

Југозападен плански регион

Пожарот во атарот на с. Требовље и с. Растеш сеуште е активен и во гаснење на истиот ангажирани се следните сили и средства: АРМ (за пожар во с. Требовље и дел од атар на с. Растеш); 2 хеликоптери (интервенирале попладнето); лица од месно население од с. Растеш и с. Заграда и доброволци од Кичево, Прилеп и Скопје;

Пожарот од атарот на с. Растеш се прошири на атарот на с. Волче. Исто така не се исклучува можноста пожарот да се прошири во атарот на населените места Битово и Заград.

Во врска со пожарот на атарот на с. Близанско, м.в. Брдо и м.в. Круша, повторно се активира и истиот се движи према м.в. ФОЈНИК.

На пожарот во с. Девич ангажирани се лица од ШС „Сандански“ – Македонски Брод и пожарот го контролираат и горните куќи од с. Девич не се загрозени, но пожарот е активен и со намален интензитет на м.в. ПОПЕЦ.

На пожарот во атарот на с.Могилец интервенираат ТППЕ Македонски Брод, лица од месното население и лица од ШС „Сандански“. Пожарот се шири према атарите на селата Клуќерец и Инче према м.в. ДАБ, како и према атарот на с. Модриште. Гори дабова и борова шума. Од 17:00 часот интервенираат и два авиони на ДЗС. Во с. Могилец опожарени се 2 напуштени дотраени куќи, 3 куќи во кои живеат луѓе од селото и 1 куќа е делумно оштетена. Интервенираат и ТППЕ Прилеп.                     

Пелагонски плански регион

Пожарот во атарот на с. Подвис сеуште е активен. Гори нискостеблеста деградирана дабова шума, сува трева и стрништа. Поради високите температури, правецот на ветерот  и непристапноста на теренот отежнато е гаснењето. Пожарот се шири од пределот по ридот према с. Алданци. Во соработка со ЕЛС Крушево, во раните утрински часови ќе бидат испратени екипи од ТППЕ и ЕЛС Крушево за негово целосно ликвидирање.

Пожарот во атарот на селата Дрен – Смолани, е активен и веќе се проширува на горниот дел на планината. Зафатена е претежно ниско стеблеста дабова шума, чалија, смрека и др. Екипата е сеуште на местото на настанот, а се работи за непристапен терен.

Тетовско-полошки плански регион

Во реонот на Тетово активни се 2 пожари на отворен простор и тоа:

  • Над с.Копанце каде гори површина обрасната со сува трева и ситна деградирана шума на Планината Жеден. Истиот по сртот на планината е проширен кон с. Туденце, а се движи и во правец на с. Бојане (опш. Сарај).
  • Во атарот на с. Гургурница (опш. Брвеница) активен е пожарот со кој гори сува трева и пасишта. Во гаснење на пожарот учествуваат лица од месното население.
  • Во општина Гостивар, активен е пожарот во атарот на с.Корито, каде нема можност да се интервенира.

Повардарски плански регион

Пожарот во атарот на с.Дреново, во месноста Дреновска Корија е активен и со истиот зафатена е шума под даб, јасен и бука, на голема површина. Во меѓувреме појавени се уште два пожара на блиска локација. На терен биле лица од ШС „Бабуна“ – Велес. Пожарот полека се движи кон планината Лисец.

Пожарот во атарот на с.Богомила кој се закануваше да го зафати манастирот св. Спас и селото Богомила е изгаснат со помош на авионите на ДЗС и екипи на ШС и ДЗС Велес. Другиот дел од пожарот е активен и се движи кон прилепска страна.

Пожарот на падините на Горна Јакупица е активен, а теренот е непристапен за гасење. 

Одделение за односи со јавноста

Центар за управување со кризи на РМ