Пристап до информации од јавен карактер

Барањата може да се достават до службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер: 

КАНЦЕЛАРИЈА
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ
Е-МАИЛ
ТЕЛЕФОН
АДРЕСА
Канцеларија на претседателот
на Владата на РМ
Катерина Витанова [email protected] 076/483-085 Бул. „Илинден“ бр. 2
1000, Скопје,
Република Македонија

Генерален секретаријат

Листа на информации од јавен карактер 

Симона Крунтовска [email protected] 078/890-737 Бул. „Илинден“ бр. 2
1000, Скопје,
Република Македонија

Секретаријат за европски прашања

Листа на информации од јавен карактер 

Иван Донев [email protected] (02) 3200-208 Кеј Димитар Влахов бр. 4, Скопје
Енис Зеќири [email protected] (02) 3200-200 Кеј Димитар Влахов бр. 4, Скопје

Секретаријат за спроведување
на Рамковниот договор

Листа на информации од јавен карактер

Мехмет Мехмети [email protected] 

(02) 3118-022

076 445 928

Бул. „Илинден“ бр. 2
1000, Скопје,
Република Македонија
Служба за општи и заеднички
работи на Владата
Тинка Китеска [email protected] (02) 2466-077 Бул. „Кузман Јосифовски-Питу” бр. 17, Скопје

Секретаријат за законодавство

Листа на информации од јавен карактер

Даница Медаровска [email protected] (02) 3228-203 ул. „Св. Кирил и Методиј” бр. 54, Скопје

 

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Граѓаните на Република Македонија можат да добијат информација од јавен карактер со пополнување на - Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го симнат тука:

MK