Jeton Shaqiri

Pozita e punës: 
Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Posta elektronike: 
cabinet@mioa.gov.mk
Profili në Twitter: 
Фотографија: 
Biografia: 

Jeton Shaqiri  merr pozitën si ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, më datë 31 gusht 2020-të.

Jeton Shaqiri, konsideron se shteti dhe administrata publike është kontakti i parë i qytetarëve me shtetin, për këtë arsye qytetarëve duhet t’u ofrohet mënyrë më e lehtë, më e shpejtë deri te përmbushja e obligimeve dhe nevojave të përditshmërisë. Vetëm me grup punues, digjitalizim të plotë të shërbimeve dhe vendosje të bashkëpunimit të mirë ndërmjet institucioneve, do të arrihet administratë transparente, efikase dhe moderne, e cila do t’i ndihmojë secilit qytetar dhe secili qytetar të trajtohet në mënyrë të barabartë dhe kjo do të ndihmojë për të arritur standardet Evropiane.

Jeton Shaqiri, ka lindur më 17.03.1987 në Strugë, ku edhe e kryen arsimin fillor dhe të mesëm (gjimnazin).

Në vitin akademik 2005/2006 regjistrohet në Fakultetin ekonomik pranë Universitetit shtetëror të Tetovës – Shkup, ku edhe diplomohet në vitin 2008-të.

Në vitin akademik 2008/2009 regjistrohet në studimet pasdiplomike në Fakultetin ekonomik pranë Universitetit të Strugës, ku në vitin 2010-të, me mbrojtjen e tezës së magjistraturës arrin nivelin shkencor – Magjistër i Shkencave Ekonomike.

Në vitin akademik 2010/2011 regjistrohet në studimet e doktoraturës në Universitetin e Tiranës, Republika e Shqipërisë pranë Fakultetit ekonomik dhe më datë 16.09.2016 mbron tezën e disertacionit me temë “Mbikëqyrja bankare dhe sfidat gjatë realizimit të Bazel II dhe Bazel III në Republikën e Maqedonisë”. (Analiza është kryer në bazë të udhëzimeve nga kriza financiare e viteve 2008-2009).

Përvojën e tij si ligjërues i një grupi të lëndëve të shkencave ekonomike e fillon shumë i ri.

01.09.2008 – 12.11.2010
Bashkëpunëtor i një grupi të lëndëve nga sfera e shkencave ekonomike – ASISTENT I RI
Fakulteti i shkencave ekonomike, Universiteti ndërkombëtar në Strugë.

12.11.2010 – 06.12.2013
Bashkëpunëtor i një grupi të lëndëve nga sfera e shkencave ekonomike – ASISTENT
Fakulteti i shkencave ekonomike, Universiteti ndërkombëtar në Strugë.

06.12.2013 – 29.11.2016
Bashkëpunëtor i një grupi të lëndëve nga sfera e shkencave ekonomike – АSISTENT - DOKTORANT
Fakulteti i shkencave ekonomike, Universiteti ndërkombëtar në Strugë.

29.11.2016 – vijon
Mësimdhënës i një grupi të lëndëve nga sfera e shkencave ekonomike – DOCENT
Fakulteti i shkencave ekonomike, Universiteti ndërkombëtar në Strugë.

Në periudhën prej viteve 2008-të deri më 2018-të, Dr.Jeton Shaqiri ka qenë anëtar i këshillit organizativ të disa takimeve shkencore ndërkombëtare.

Dr.Jeton Shaqiri ka marrë pjesë në një numër të konsiderueshëm të simpoziumeve, konferencave dhe tryezave të rrumbullakëta në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Republikën e Shqipërisë, Republikën e Kosovës, në bashkëpunim me trupa dhe organizata vendore dhe të huaja.

Aftësitë e tij menaxheriale i dëshmoi gjatë menaxhimit të suksesshëm me Ndërmarrjen publike ndërkomunale “Proakva” – Strugë, në periudhën janar 2018-të – dhjetor 2019-të dhe në Ndërmarrjen publike “Ujësjellësi dhe kanalizime” – Strugë, në periudhën prej janarit deri në gusht të vitit 2020-të.

Letër mandati - Jeton Shaqiri