Qeveria miraton Dekret për shpalljen e gjendjes së krizës për shkak të ndërprerjes së furnizimit me ngrohje për të siguruar masa për tejkalimin e gjendjes

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në mbledhjen e 134-të miratoi Dekret për kriteret dhe kushtet për shpalljen e gjendjes së krizës në raste të motit dhe fatkeqësive natyrore, aksidenteve dhe çrregullimeve në tregun e ngrohjes, mënyrën e furnizimit me ngrohje në gjendje krize, masat që ndërmerren në rast të gjendjes së krizës.
 
 Sipas këtij Dekreti, monitorimi, analiza dhe vlerësimi i vazhdueshëm i gjendjes në tregun e ngrohjes në Republikën e Maqedonisë së Veriut do ta bëjë Komisioni për monitorimin e gjendjes me furnizim me ngrohje, të cilin do ta themelojë ministri i Ekonomisë.

 Komisioni pritet të përbëhet nga tetë anëtarë, nga një përfaqësues nga secila prej funksioneve të larta udhëheqëse në Ministrinë e Ekonomisë, Komisionin Rregullativ për Energji dhe Shërbime të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, një përfaqësues nga Bashkësia e Njësive të Vetëqeverisjes Lokale. dhe pesë përfaqësues nga mbajtësit e licencave në tregun e energjisë për ngrohje.

Mandati i anëtarëve të Komisionit është katër vjet dhe ai duhet të bëjë një vlerësim të situatës së krizës në furnizimin me ngrohje bazuar në analizën e shfaqjes së mosfunksionimit të plotë ose të pjesshëm të sistemit të shpërndarjes së nxehtësisë të shkaktuar nga moti ose fatkeqësitë natyrore ose aksidentet, ndodhja e ndërprerjes së përhershme e objekteve të prodhimit të energjisë së ngrohjes për shkak të aksidentit ose mungesës së burimeve të energjisë për prodhimin e energjisë termike, mundësisë për shfrytëzimin e lëndëve djegëse alternative për prodhimin e energjisë për ngrohje, mungesa e energjisë për ngrohje dhe gjendja e tregut të energjisë për ngrohje.

Me Dekret parashihet që në gjendje krize, në varësi të vlerësimeve, të merren masa për ballafaqim me krizën të përgatitura nga operatorët e sistemeve të shpërndarjes, për të kufizuar furnizimin me ngrohje, si dhe për të siguruar sasi shtesë të energjisë për ngrohje.
 
Mjetet e nevojshme financiare për realizimin e masave sigurohen nga burime  vetanake të të licencuarve për kryerjen e veprimtarive energjetike dhe/ose nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut në pajtim me Ligjin për menaxhim me kriza dhe në mënyrën e përcaktuar në vendimin për shpalljen e gjendjes së krizës.

 Masat që do të merren në bazë të Dekretit duhet të jenë të një natyre të përkohshme dhe të zgjasin deri në përfundimin e krizës, të mos tejkalojnë shtrirjen dhe intensitetin e nevojshëm për të eliminuar pasojat e krizës dhe për ta kufizuar atë sa më pak ose për ta trazuar funksionimin konkurrues të tregjeve të energjisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në Komunitetin e energjetikës.