Дамјан Манчевски, Министер за информатичко општество и администрација

Дамјан Манчевски е министер за информатичко општество и администрација во Владата на Република Македонија.

Официјален е-маил: [email protected] 
Фејсбук страна: www.facebook.com/damjan.manchevski.3
Твитер профил: www.twitter.com/d_manchevski
Инстаграм профил: www.instagram.com/dmanchevski

 

Г-дин Манчевски има повеќе од десет годишно работно искуство во областа на ИКТ, како менаџер и извршен директор на неколку компании. Помеѓу 2005 и 2006 година работел и како инженер за радиофреквенции во Агенцијата за електронски комуникации (АЕК).

Беше избран за пратеник во Собранието на Република Македонија на Парламентарните избори во декември 2016 година.

Неговата визија како министер за информатичко општество и администрација е да работи заедно со ИКТ компаниите кон креирање на иновативни решенија за зајакнување на ефикасноста на политиките и воведување на нови технолошки процеси за зајакнување на продуктивноста, издигнувајќи ја Македонија како пример за земјите од регионот во однос на дигиталната транформација. Заедно со неговиот тим, г-дин Манчевски ќе работи на создавање отчетна и транспарентна јавна администрација која работи во служба на граѓаните, преку ре-воспоставување на системот на заслуги и зајакнување на програмите за стручно оспособување на службениците. Реформата на јавната администрација (РЈА) ќе биде спроведувана во отворен, консултативен процес со граѓанското општество, со синдикатите, коморите и други релевантни чинители.

Г-дин Манчевски има диплома од Електротехничкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на студиската програма Електротехника и телекомуникации. Во 2009 е Чивниг стипендист на Универзитетот Бирмингем во Обединетото Кралство, стекнувајќи се со сертификат на постдипломските студии. Во 2003 година учествувал во програмата на Стејт Департментот на САД „Млади Европски лидери и политиките на САД за актуелните политички, економски и социјални прашања“, додека пак од 2003 до 2004 година учествувал во „Школа за идни политичари“ во организација на Фондациите Фридрих Еберт и Алфред Мозер. Течно зборува англиски и српски/хрватски јазик.


Damjan Mancevski - Minister of Information Society and Administration of the Government of the Republic of Macedonia

Damjan Mancevski has more than ten years of working experience in the field of ICT, as manager and CEO of several companies. Between 2005 and 2006 he worked as radio frequency engineer in the Agency for Electronic Communications (AEC).

He was elected Member of the Assembly of the Republic of Macedonia in the December Parliamentary Elections.

His vision as Minister of Information Society and Administration is to work together with ICT companies to create innovative solutions for strengthening the efficiency of policies and introducing new technological processes to boost productivity, raising Macedonia as an example for the countries in the region in terms of Digital Transformation. Together with his team, Mancevski will work on creating an accountable and transparent public administration that works in service of the citizens, by re-establishing the merit system and strengthening programs for the professional training of officials. Public Administration Reform (PAR) will be implemented in an open, consultative process with civil society, trade unions, chambers, and other relevant stakeholders.

Damjan Mancevski holds a degree from the Faculty of Electrical Engineering at the "St. Cyril and Methodius" University in Skopje, at the study program" Electrical Engineering and Telecommunications". In 2009, he was a Chevening scholar at the University of Birmingham, United Kingdom, gaining a postgraduate degree. In 2003, he participated in the US Department of State program "Young European Leaders and Policies on Current Political, Economic and Social Issues", while in the period 2003-2004 he participated in the "School for Future Politicians" organized by the Friedrich Ebert and Alfred Moser Foundations.

Mancevski is fluent in English and Serbian/Croatian.

MK