Органи во состав на Владата на Република Македонија

Органи во состав на Министерството за внатрешни работи


 • Управа за безбедност и контраразузнавање
 • Биро за јавна безбедност

 

Органи во состав на Министерството за труд и социјална политика


 • Управа за прашања на борците и воените инвалиди
 • Државен инспекторат за труд

 

Органи во состав на Министерството за образование и наука


 • Педагошка служба
 • Биро за развој на образованието
 • Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците
 • Државен просветен инспекторат

 

Органи во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство


 • Управа за ветеринарство
 • Управа за водостопанство
 • Управа за хидрометеоролошки работи
 • Управа за семе и семенски материјал
 • Управа за заштита на растенијата
 • Државен инспекторат за земјоделство
 • Државен инспекторат за шумарство и ловство

 

Органи во состав на Министерството за здравство


 • Фонд за здравствено осигурување
 • Државен санитарен и здравствен инспекторат
 • Биро за лекови
 • Дирекција за храна
 • Проектна единица за развој на здравствениот сектор

 

Органи во состав на Министерството за локална самоуправа


 • Државен инспекторат за локална самоуправа
 • Биро за стопански недоволно развиени подрачја

 

Органи во состав на Министерството за правда


 • Државен управен инспекторат
 • Управа за извршување на санкциите
 • Биро за судски вештачења
 • Управа за водење на матични книги

 

Органи во состав на Министерството за финансии


 • Управа за имотно правни работи
 • Царинска управа
 • Државен девизен инспекторат
 • Управа за јавни приходи
 • Дирекција за спречување на перење пари
 • Финансиска полиција

 

Органи во состав на Министерството за економија


 • Монополска управа
 • Управа за наменско производство
 • Државен пазарен инспекторат
 • Државен инспекторат за техничка инспекција
 • Биро за заштита на индустриска сопственост
 • Биро за метрологија

 

Органи во состав на Министерството за транспорт и врски


 • Управа за телекомуникации
 • Управа за цивилна воздушна пловидба
 • Капетанија на пристаништата
 • Државен инспекторат за транспорт
 • Државен инспекторат за градежништво и урбанизам
 • Државен комунален инспекторат

 

Органи во состав на Министерството за култура


 • Управа за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на зедниците во Република Македонија

 

Органи во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање


 • Државен инспекторат за животна средина
 • Служба за животна средина
 • Служба за просторен информативен систем
 • Управа за катастар и регистрација на недвижности