Органи во состав на Владата на Република Македонија

Органи во состав на Министерството за внатрешни работи

Управа за безбедност и контраразузнавање
Биро за јавна безбедност

 

Органи во состав на Министерството за труд и социјална политика

Управа за прашања на борците и воените инвалиди
Државен инспекторат за труд

 

Органи во состав на Министерството за образование и наука

Педагошка служба
Биро за развој на образованието
Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците
Државен просветен инспекторат

 

Органи во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Управа за ветеринарство
Управа за водостопанство
Управа за хидрометеоролошки работи
Управа за семе и семенски материјал
Управа за заштита на растенијата
Државен инспекторат за земјоделство
Државен инспекторат за шумарство и ловство

 

Органи во состав на Министерството за здравство

Фонд за здравствено осигурување
Државен санитарен и здравствен инспекторат
Биро за лекови
Дирекција за храна
Проектна единица за развој на здравствениот сектор

 

Органи во состав на Министерството за локална самоуправа

Државен инспекторат за локална самоуправа
Биро за стопански недоволно развиени подрачја

 

Органи во состав на Министерството за правда

Државен управен инспекторат
Управа за извршување на санкциите
Биро за судски вештачења
Управа за водење на матични книги

 

Органи во состав на Министерството за финансии

Управа за имотно правни работи
Царинска управа
Државен девизен инспекторат
Управа за јавни приходи
Дирекција за спречување на перење пари
Финансиска полиција

 

Органи во состав на Министерството за економија

Монополска управа
Управа за наменско производство
Државен пазарен инспекторат
Државен инспекторат за техничка инспекција
Биро за заштита на индустриска сопственост
Биро за метрологија

 

Органи во состав на Министерството за транспорт и врски

Управа за телекомуникации
Управа за цивилна воздушна пловидба
Капетанија на пристаништата
Државен инспекторат за транспорт
Државен инспекторат за градежништво и урбанизам
Државен комунален инспекторат

 

Органи во состав на Министерството за култура

Управа за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на зедниците во Република Македонија

 

Органи во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање

Државен инспекторат за животна средина
Служба за животна средина
Служба за просторен информативен систем
Управа за катастар и регистрација на недвижности