Управни организации

Државен архив на Република Македонија


Државниот архив на Република Македонија ги врши работите што се однесуваат на чувањето и заштитата на архивската граѓа со која располага Република Македонија; средувањето и обработката на граѓата и врши архивски истражувања.

Државниот архив на Република Македонија има својство на правно лице.

 

Државен завод за статистика


Државниот завод за статистика ги врши работите што се однесуваат на прибирањето, обработката и објавувањето на статистичките податоци; чува, презентира и дава статистички податоци и ја утврдува нивната точност; на овластените носители за спроведување на статистички истражувања им дава мислења за методолошките основи; подготвува статистички прогнози, трендови и модели и други аналитички податоци и индикатори и врши други стручни работи утврдени со закон.

 

Агенција за катастар на недвижности


За вршење на работите на востановувањето и одржувањето на катастарот на недвижностите, управувањето со геодетско-катастарскиот информационен систем, како и воспоставувањето, одржувањето и јавниот пристап до Националната инфраструктура на просторните податоци, основана е Агенција за катастар на недвижности (АКН). АКН има својство на правно лице со права, обврски и одговорности утврдени со Законот за катастар на недвижности, а за својата работа одговара пред Владата на Република Македонија. АКН работи врз основа на принципите на законитост, стручност, ефикасност, транспарентност, сервисна ориентација, професионалност и одговорност за работењето и постигнатите резултати.

Надлежност на АКН е:

 • формирање и управување со геодетско-катастарскиот информационен систем,
 • вршење основни геодетски работи,
 • вршење премер на недвижностите,
 • запишување на правата на недвижностите,
 • востановување и одржување на катастарот на недвижностите,
 • геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија, утврдени од Владата на Република Македонија,
 • изготвување државни топографски карти,
 • водење регистар на просторни единици,
 • воспоставување, одржување и овозможување јавен пристап до националната инфраструктура на просторните податоци,
 • вршење надзор на работењето на трговците-поединци (овластени геодети) и на трговските друштва за геодетски работи.

Со АКН управува Управниот одбор, кој е составен од пет члена, и тоа: по еден член по предлог од Министерството за правда, Министерството за транспорт и врски, Министерството за финансии, Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Со АКН раководи директор, кој има свој заменик.

 

Геолошки завод на Република Македонија


Геолошкиот завод на Република Македонија е стручна, самостојна, управна организација.

Геолошкиот завод е надлежен да:

 • врши истражувачки, стручно аналитички и други работи од областа на основните геолошки истражувања кои се од јавен интерес на Република Македонија, а кои се однесуваат на изработка на основните геолошки, хидрогеолошки, инженерско-геолошки, геохемиски и сеизмотектонски карти и други геолошки карти;
 • врши подготовка за нивно печатење,
 • врши утврдување на закономерноста на концентрацијата и разместувањето на природните минерални суровини во земјината кора,
 • ги подготвува геолошките подлоги за просторно планирање, градежништво, водоснабдување, земјоделство, шумарство, урбанизација и изградба на инфраструктурни објекти,
 • учествува во изработката на стратегијата за геолошки истражувања, одржливо искористување и експлоатација на минералните суровини,
 • воспоставува контакти со меѓународни геолошки институции преку размена на геолошки информации, за геолошкиот состав и структура на земјината кора, подготвува и реализира заеднички истражувачки проекти,
 • ги подготвува податоците за меѓународниот геолошки информациски систем;
 • ја предлага програмата за основните геолошки истражувања на просторот на Република Македонија до Владата на Република Македонија,
 • ги архивира, управува и издава податоци од основните геолошки истражувања,
 • ги архивира, управува и издава податоци од деталните геолошки истражувања, резултати во сопственост на Република Македонија,
 • ги архивира, управува и издава податоци од научните и проспекциските геолошки истражувања и
 • го креира и да го развива единствениот геолошки информациски систем и да дава информации и податоци на корисниците на резултатите од геолошките истражувања.
MK