Стратешки приоритети и цели

 

Во периодот 2014–2018 година, Владата на Република Македонија останува на утврдениот курс за остварување на стратешките приоритети на Република Македонија:

· Зголемување на економскиот раст и вработеноста, пораст на животниот стандард на граѓаните и подобар и поквалитетен живот

· Интеграција на Република Македонија во Европската Унија и НАТО

· Бескомпромисна борба против корупцијата и криминалот и ефикасно спроведување на правото

· Одржување на добри меѓуетнички односи врз принципите на меѓусебна толеранција и почитување и спроведување на Охридскиот рамковен договор

· Инвестирање во образование, иновации и информатичка технологија, како клучни елементи за креирање на општество базирано на знаење

За остварување на стратешките определби и во следниот период ќе останеме посветени на реализацијата на  реформите и проектите кои ќе придонесат за развој и просперитет на државата, преку:

- Подобрување на животниот стандард на граѓаните преку отворање на нови работни места во  приватниот сектор, натамошно унапредување на условите за водење бизнис, поддршка  на  МСП преку  натамошно  намалување  на  административните  процедури  и олеснување на пристапот до кредити, продолжување на поддршката за развој на туризмот, спроведување  на  активни политики  за  вработување   со  посебен  акцент  на  младите, зголемување на платите, пензиите и социјалната помош, високи субвенции за земјоделците, поддршка за создавање сопствен дом при купување на стан или изградба на куќа,  подобрување  на  патната  и  комуналната  инфраструктура,  подобри  здравствени  и образовни услуги преку инвестирање во болниците и школите и обука на здравствениот и образовен  персонал,  поттикнување  на иновациите  и примената  на новите технологии, подобар квалитет на културните и спортските содржини, како и заштита на животната средина;

-  Развојот  на  економската  инфраструктура  ќе  биде  поддржан  со  изградба  на  нови автопати, регионални и локални патишта и нивна реконструкција, изградба и модернизација  на  железничките  транспортни  коридори  и  јакнење  на  капацитетите  за транспорт,  изградба  на  енергетски  капацитети,  вклучително  и  обновливи  извори  на енергија,  изградба  на   водоводи  и  друга  комунална  инфраструктура,  поддршка  на станбената изградба, отворање нови авио-конекции со Европа и светот, како и инвестиции во информатичко комуникациските технологии;

- Заштитата  и  грижата  за  најранливите  категории  на  граѓани  ќе  се  реализира  преку поддршка при вработување преку посебни програми и стимулации за приватниот сектор, зголемување на социјалната помош и останатите надоместоци за најранливите категории граѓани, обезбедување на услови за домување и изградба на социјални станови, пониски цени на лековите, полесен пристап до здравствените  и образовните услуги, заштита од енергетска сиромаштија, народни кујни итн.;

- Развојот на земјоделското производство и поквалитетен живот на земјоделците ќе биде поддржан преку  продолжување на субвенциите во земјоделието, политики за ефикасна алокација на земјоделското земјиште и приватизација на државното земјоделско земјиште, обезбедување  пристап  до  поволни  финансиски  средства  за  примарно  производство  и преработки на земјоделски производи, помош при промоција и пласман на земјоделски производи,   поттикнување на нови инвестиции за откуп и преработка, како и проекти за рурален развој;

- Поквалитетно образование:  инвестиции во образовната инфраструктура и реконструкција и изградба на нови училишта, употреба на информатички технологии и помагала,   инвестиции  во  науката  и  поврзување  на  универзитетите  и  фирмите  за комерцијализација на иновациите, подобрување на квалитетот на наставните програми и нивно прилагодување на потребите на приватниот сектор, како и дообука на наставниот кадар;

- Поздрава нација и подобар квалитет на здравствените услуги, преку изградба на нови современи  клинички  центри  и  болници,  инвестиции  во  опрема  и  обуки  за  нејзино користење, продолжување на специјализациите и едукацијата на здравствените работниции продолжување на реформите во здравството за подобрување на квалитетот на услугите;

- Висок степен на безбедност, како и независно и ефикасно судство преку натамошни реформи во полицијата и судството, јакнење на одбраната и неселективно спроведување на правото;

- Заштита  на  македонското  национално  културно  богатство,  македонскиот  идентитет, македонскиот јазик и македонската култура и нивна промоција во светот, како и целосна заштита на етничкиот,  културниот, јазичниот и верскиот идентитет на сите заедници во Македонија.

- Транспарентна и ефикасна работа на Владата и јавната администрација и поквалитетни услуги за граѓаните и фирмите, преку длабоки реформи на јавната администрација.

Симнете ја програмата во PDF