Информатичка технологија и реформа во јавната администрација

 

Реформа на јавната администрација

Услугите на администрацијата и нејзината сервисна ориентација се од суштинска важност за  граѓаните  и  компаниите,  заради  што  е  неопходно  да  се  изгради  високостручна  и професионална јавна администрација. Ваквата администрација која претставува основа на целокупниот   јавен   сектор   од   кој   зависат   демократските   процеси,   бизнис-климата, економскиот развој и интеграцијата на земјата во ЕУ, ќе обезбеди ефикасно креирање на политики во корист на граѓаните и фирмите и нивна доследна примена.

Во следниот период при постапките на селекција, ќе продолжат да се користат различни тестови за проценка на интелектуалниот и стручниот капацитет на кандидатите, нивната работна етика и интегритет. Понатаму, преку алатката 360° ќе биде мерен придонесот на вработените за ефикасно функционирање на институцијата во која се вработени, а преку систем  на  награди,  мерки за  подобрување  и  санкции  ќе  бидат  стимулирани  за  уште подобри резултати. Стручното усовршување и развој ќе биде обезбеден преку систем на доживотно  учење.  Согласно  веќе донесените  законски  решенија, ќе се подигне  и транспарентноста и објективноста на постапките на избор на кандидати за вработените и за раководните лица на институциите. Тие ќе се избираат во фер и конкурентна постапка на јавен оглас, и истите покрај работното  искуство ќе треба да ја докажат својата стручност  и  компетентност,  познавањето  на  странски јазик, високата професионална етика, интегритет, совесност и непристрасност.

Зајакнувањето  на  капацитетите  на  Министерството  за  информатичко  општество  и администрација, Државниот управен инспекторат и Агенцијата за администрација, како и унапредувањето на системот на управување со човечки ресурси ќе останат главен фокус и приоритет во процесот на реформата на јавната администрација.

 

Проекти од областа на јавната администрација

· Ќе  се  воспостави  координативно  тело  за  управување  со  човечки  ресурси  во државните   институции   за   имплементација   на   новите   законски   решенија   и унапредување на организациската  структура на администрацијата (континуирано)

· Ќе продолжи  имплементацијата  на  проектот  „Барометарот  на  квалитет”  преку специјалните пунктови поставени во државните институции и  www.uslugi.gov.mk. Во рамки на овој проект ќе  продолжи и реализацијата на Граѓанскиот дневник, Оцени ја администрацијата – семафор, Taен клиент, Анкетата за задоволството на корисниците и други слични проекти кои имаат за цел да ја оценат ефикасноста и сервисната ориентација на институциите и врабoтените при  испорака на административни услуги (континуирано)

· Продолжува реализацијата на проектите „Менаџмент етика” и „Работна етика” преку   кои  се воспоставува култура на професионално  однесување,   личен интегритет,  грижа  за  јавниот  интерес,  непристрасна  и  објективна  примена  на законите и  другите прописи за носителите на јавни функции и вработените во јавниот сектор (континуирано)

· Продолжува реализацијата на проектот „Нема погрешна врата” со цел граѓаните да бидат задолжително услужени без оглед каде се обратиле (континуриано)

· Ќе продолжат активностите за спроведување на „Анкетата   за  работната ангажираност  и  задоволството  на  вработените“  во  државната  администрација (континуирано)

· Надградба на функционалностите на порталот ЕНЕР (http://ener.gov.mk), преку кој јавноста ги  коментира и дава предлози и забелешки на предложените законски решенија пред нивно усвојување од страна на Владата (континуирано)

· „Отворени Владини Податоци“ – продолжување со активностите за обезбедување пристап на  приватниот сектор и граѓаните до информации од отворен карактер преку интернет, заради нивно искористување за иновативни апликации, креирање на работни места и додадена вредност (2016-2019)

· Имплементација на Законот за воведување на систем за управување со квалитетот и заедничка  рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната служба преку воведување на основниот стандард ИСО 9001 (континуирано)

· Имплементација на Законот за прибавување и размена на докази и податоци по службена  должност со кои институциите се обврзани меѓу себе да разменуваат податоци  и  документи  по  службена  должност,  без  тоа  да  мора  да  го  прави граѓанинот (континуирано)

· Имплементација  на нов   Закон   за   општа   управна   постапка,   во  насока  на зголемување  на  правата  на  граѓаните  во  управните  постапки  и  олеснување  на исполнувањето на обврските кон државните институции (континуирано)

· Јакнење на административните   капацитети   за    стратешко    планирање   преку спроведување обуки за стратешко планирање, подобрена координација во министерствата,  воведување  на  писмени  процедури  и  учество  на  јавноста  во процесот на креирање политики (континуирано)

· Ќе  продолжи   спроведувањето   на   Стратегијата   за   соработка   на   Владата   со граѓанскиот сектор за периодот 2012-2017 година во сите општини во Македонија, што е во склад со Стратегијата „Европа – 2020” (континуирано)

· Креирање на стандарди на професионални компетенции за 25 различни професии на административни службеници кои ќе се користат за проценка на стручноста при вработување, за унапредување и дополнително усовршување и развој (2015)

· Воведување на стандарди за проектно работење во јавен сектор

· Изградба  на  информациониот  систем  за  управување  со  човечки  ресурси  за вработените во јавниот сектор, со податоци за вработените како персонално досие, пресметка на плата и систем за мерење и следење на учинокот (2017)

· Продолжува надградбата  на  системот  за  микроучење  и  учење  на  далечина  со изработка на нови функционалности и модули заради спроведување на генерички и специјализирани обуки (континуирано)

· Обуки за административни службеници кои имаат за цел да ги развиваат општите и професионални способности на вработените (континуирано)

· Програма за талентирани млади и нивна подготовка за раководни функции во јавен сектор (FastTrack) (2017)

· Изработка на портал за вработените во државните институции – администрација.мк преку  кој   јавните  службеници  ќе  се  информираат  за  новостите  поврзани  со активностите на министерствата и Владата на РМ (2016)

 

Информатичко општество

Владата ќе продолжи да ја имплементира Програмата за развој на информатичкото општество во која се опфатени основните столбови на Дигиталната агенда 2020 поставена за земјитe членки од  Европската Унија и во таа насока ќе продолжи со инвестиците во информатичкото  општество.  Во  оваа  Програма  предвидена  е  поддршка  за  поголемо учество  и  конкурентност  на македонските   ИТ-компании  на  Европскиот  единствен дигитален пазар, воведување на единствени стандарди и  интероперабилни системи на државните институции, максимална заштита на граѓаните и нивните лични податоци при користењето на Интернетот, воведување на супер брз Интернет со брзини од 100Мб/с, стимулирање на ИКТ истражувања и развој и подобрување на дигиталната писменост, способност и инклузивност. Целите за развој на информатичкото општество се:

      - 80%  од  населението  на  Македонија  до  2018  година  да  биде  покриено  со широкопојасен интернет

      - бројот на домаќинства што користат интернет да се зголеми до 90% до 2018 година

      - најмалку 33% од малите и средни фирми да продаваат свои производи онлајн до 2018

      - да се намалат цените на рoаминг-услугите за граѓаните на Македонија

      - да се зголеми бројот на електронски  јавни услуги со висок степен на софистицираност

 

Проекти од областа на информатичката технологија

Ќе се реализираат следните проекти од областа на информатичкото општество:

· Воведување на работење на владините институции во oблак-технологија – (GCloud) (јануари 2016-јануари 2017)

· Воведување  на  Национална  рамка  за  интероперабилност  2.0  со  која  ќе  се прецизираат стандардите и насоките за јавните институции како да комуницираат помеѓу себе при размена на податоци (септември 2014)

· Проект  интероперабилност  2.0  со  кој  ќе  се  поврзат  државните  институции  во системот на интероперабилност за што се обезбедени ИПА средства (2015–2018)

· Воспоставување централно координативно тело за координација на ИКТ проектите во државната администрација (октомври 2014)

· Изготвување   на   краткорочна и   долгорочна   стратегија    за    развој  на   ИКТ индустријата во РМ  (2016–2017)

· PKI  Инфраструктура  за  администрацијата  преку  обезбедување  на  дигитални сертификати за вработените во јавната администрација. Со воведување на потпис за  секој  вработен,  ќе  се   скратат  процедурите  за  потпис,  кориснички  имиња, архивски  броеви,  односно  целата   процедура  за  канцелариско  работење  ќе  се поедностави, со што ќе се остварат финансиски и заштеди од аспект на човечките ресурси (2015–2017)

· Поврзување  на  државните  институции  со  VoIP  централа  (Voice  over  Internet Protocol),  што   ќе   придонесе  за  намалување  на  трошоците  за  комуникација (2015–2016)

· Надградба на националниот портал за е-Услуги uslugi.gov.mkво централизиран и стандардизиран портал за сите владини е-Услуги(2016–2018)

· Воспоставување на систем за управување со корисници на услуги (CRM) со кој ќе се следат сите барања од граѓаните до државните институции, како и формирање на одделение за ефикасност на владините услуги кое ќе управува со системот (2016–2018)

· Една точка за услуга – канцеларии во поголемите градови каде граѓаните ќе може да  се  обратат  за  било  која  услуга  што  ја  нудат  државните  институции  во  РМ (2016–2018)

· Автомати за издавање на документи каде граѓаните ќе може да добијат услуги и документи од  типот на извод од матична книга, имотни листови, документи од Централниот регистар, Царинската управа, Управата за јавни приходи, Агенција за катастар на недвижности и др. (2018)

· Мултиплатформски систем за е-Седница кој ќе овозможи забрзување на процесот на креирање и  менаџирање на информации и елаборати за седниците на Влада (ноември 2014)

· Изработка  на  софтвер  за  интегрирано  финансиско  планирање  и  управување  со ресурси во министерствата (2017–2018)

· Изработка на системи за електронско аплицирање за: 1/ пензиско осигурување, 2/ социјална помош и детски додаток; 3/ пријава во полиција (2015–2016); 4/ промена на адреса (2018); 5/ визи и дозволи за странци (2015–2018); и 6/ упис во образовни институции

· Проект е-Судство -скенирање на сите предмети кои влегуваат во судовите и нивно дигитално пребарување (2017–2018)

· Проект е-Инспекторати -централен систем за планирање, евидентирање, следење и координација инспекциските надзори (2016–2018)

· Зголемување на искористеноста на електронскиот шалтер „24 часа катастар онлајн“

преку поврзување на сите субјекти кои креираат документи за АКН (септември 2014)

· е-Пријава на податоци до Државниот завод за статистика (eSTAT) (2015–2016)

· Едношалтерски  систем  за  претприемништво  e-VEM  преку  кој  ќе  се  обезбедат информации за поддршка на идните претприемачи (2017)

· Управување со сајбер-кризи – воспоставување на ЦЕРТ тим во Македонија (CERT -Computer Emergency Readiness Team) (јуни 2015)

· Поврзување на државните универзитети на мрежата на МАРнет (2017–2018)

· Интернет во руралните средини преку Wi-Fi киосци во оние средини каде што нема комерцијално достапен интернет (2015-2018)

· Едукација на населението во руралните средини за користење на Интернет (крај на 2017)

· Отворање на нови интернет клубови (2016)

· Обезбедување  помошни уреди  за користење  на компјутери  за лица со посебни потреби и  примена на стандарди за веб-пристапност на лица со посебни потреби (континуирано)

· Иницијативи за промоција на Македонија на познати дигитални сервиси како што се Google maps/Street view,Apple maps, итн. (2016)

· Иницијативи за креирање на македонски содржини на Wikipedia (континуирано)

·  Поддршка на натпревари и настани од областа на ИКТ (континуирано)

· Воспоставување  на  систем  за  обука  на  ученици  за  програмирање  и  нивна подготовка за учество на врвни меѓународни натпревари  (2015)

· Опремување на кабинетите по информатика во средните училишта (2018)

· е-Учење  во  основно  и  средно  образование  –  преку  спроведување  наставни програми со користење на онлајн системи за учење со што учениците ќе може да ја надополнат наставната  програма, да го совладаат материјалот од пропуштените часови и да се воведат обуки за секој наставен предмет (2016–2018)

Од областа на електронските комуникации ќе се реализираат следните активности:

· Поставување  на  најсовремен  антенски  систем  за  контрола  и  мониторинг  на радиофреквенции (2014-2021)

· Воведување на динамички сигнал за поквалитетно следење на трите програми на Македонското радио на целата територија на Македонија  (2016–2018)

· Зајакнување  на  ТВ  и  ФМ  сигналите  во  граничните  делови  на  Македонија (2016–2018)

· Дигитализација на средно-брановиот сигнал за следење на македонското радио на поголеми далечини (2016–2017)

Симнете ја програмата во PDF