Правда и безбедност

 

Понатамошните реформи  во  правосудството  остануваат  врвен  приоритет  и  во  новиот мандат на Владата на РМ и во таа насока ќе се реализираат следните активности:

· Ќе предложиме изменување и дополнување на Законот за Академија на судии и јавни обвинители со цел:

o  Измена на составот на управниот одбор на Академијата, со цел како членови на управниот одбор да бидат назначени судии и јавни обвинители оценети со највисоки оценки и кои имаат меѓународнисертификати за познавање на англискиот јазик и психолошки и тестови за интегритет

o  Воспоставување на нов модел на правна заштита на кандидатите кои не се примени во Академијата, пред посебна стручна комисија

o  Унапредување на програмите за почетна и континуирана обука на судиите и јавните обвинители, со користењеврвна стручна правна литература

o  Унапредување на психолошките тестови и тестовите за интегритет согласно најдобрите пракси на земјите членки на ЕУ со акцент на self-assessment

o  Надградба на модулите зае-Учење и софтверот за е-Учење

o  Зајакнување на меѓународната соработка преку вклучување на слушателите на почетната  обука, и новоизбраните судии и обвинители на едномесечен престој во судовите и обвинителствата на државите во ЕУ, во ЕСЧП и ЕСП

o Уредување на постапката за полагање на приемниот испит во Академија по електронски  пат,  создавање  на  електронска  база  на  прашања  и  база  на студии на случај, софтверско избирање на прашањата за секој кандидат по случаен избор, снимање на  испитот и следење во живо на веб-сајтот на Академијата,  како  и  проверка  на  способноста  за  практична  примена  на законите преку полагање на студија на случај

o Користење на врвна стручна правна литература при создавање на електронска база на прашања и база на студии на случај за полагање на приемниот испит во Академијата

o Уредување на критериуми за едукаторите во Академијата кои ќе работат на изготвувањето на базата на прашања и базата на студии на случај при електронското полагање на приемниот испит во Академија

o Воспоставување на комисија која ќе врши верификација на прашањата за полагање  на приемниот испит во Академијата од базите на прашања и студиите на случај изготвени од страна на едукаторите од Академијата

o Воспоставување  систем  на ревизија  на спроведените  приемни  испити во Академијата,  вклучувајќи и ревизија на поднесените документи, преку кој ќе се потврдува исполнетоста на условите за прием

o  Просторно и техничко доопремување на Академијата(2014-2017)

· Транспарентен,  ефикасен  и  независен  правосуден  систем.  Доколку  се  обезбеди двотретинско мнозинство во Собранието на РМ во насока на целосно исполнување на препораките на Европската Комисија, Советот на Европа, ГРЕКО и усогласување  со  меѓународните  стандарди,  ќе  продолжиме  да  ги  унапредуваме системот на одговорност на судиите и надлежноста на Судскиот совет, како и условите за  избор на членови на Судскиот совет и Претседателите на судовите, односно:

o Ќе  предложиме  исклучување  на  Министерот  за  правда  од  составот  на Судскиот совет на РМ, по функција

o Ќе формираме ново институционално тело – Совет за утврдување на факти и покренување на постапка за дисциплинска одговорност на судии, кое ќе биде  составено  од  искусни  и  истакнати  правници  избрани  од  страна  на судиите  на  непосредни  избори,  а  чија  задача  ќе  биде  да  постапува  по претставки и поплаки против судиите во улога на истражно тело

o Ќе обезбедиме можност за правна заштита против одлуките на Судскиот совет за избор  и унапредување на судиите и воведување на задолжителни образложенија на одлуките на Судскиот совет

o Унапредување на работата на Судскиот совет и судовите преку воведување на  дополнителни критериуми за избор на членовите на Судскиот совет и претседателите на судовите

o Унапредување на системот на евалуација на работата на судиите и судовите, како и системот на дисциплинска одговорност на судиите(2014-2016)

· За јакнење на ефикасноста на судството ќе се реализираат следните активности и проекти:

o Системско подобрување на алатките за пребарување на пресудите на веб страниците на судовите

o Надоградба на АКМИС системот за управување со движењето на предметите во судовите  со  воведување  на  нови  алатки  за  следење  на постапувањето на судиите и судските службеници во законските рокови

o Целосна имплементација на електронската достава и тонско снимање

o Целосно  воведување на аудио-видео снимање на рочиштата во судовите(2014-2016)

· Намалување на судската такса за физички лица кои ги доставуваат поднесоците до судот по електронски пат (2015)

· Јакнење  на  системот  на  Управно  право,  преку  зголемување  на  ефикасноста  на Управниот суд,  на Вишиот управен суд, како и на органите на државна управа и државните органи. Ќе се доуреди законската рамка во областа на управно-судската заштита  и  ќе  се  воведе  функционална  интероперабилност  меѓу  Управниот  суд, Вишиот   управен   суд,   органите   на   државната   управа,   државните   органи   и Државната комисија за одлучување во управна постапка и  постапка од работен однос во втор степен (2016-2017)

· Понатамошен       развој    на    граѓанско-правниот   систем,   преку   изготвување   на Граѓански  законик  кој  ќе  придонесе  за  стабилизирање  на  граѓанско-правната материја  како  еден  од  носечките  столбови  на  правниот  систем  и  ќе  се  зајакне правната сигурност на учесниците во правниот систем (2017)

·  Изработка  и  имплементација  на  стратегија  за  информациите  кои  ги  објавуваат судовите и јавните обвинителства да бидат јасни за граѓаните (2015)

· Казнено право – во насока на заокружување на реформата во казненото законодавство:

o Доколку  се  обезбеди  двотретинско  мнозинство  во  Собранието  на  РМ,  ќе предложиме донесување на  нов Закон за Јавно обвинителство (2015)

o Ќе се имплементира ИТ систем во обвинителството и ќе се воспостави интерконекција со системите во судовите и  институциите  надлежни за спроведување на Законот за кривична постапка (2016)

o Целосна имплементација на аудио-видео системот за сослушување во јавните обвинителства (2016)

o Дополнително зајакнување на кадровските и материјално техничките капацитети за ефикасно функционирање на судовите и јавните обвинителства (континуирано)

·  Брзо  и  ефикасно  извршување  и  нотаријат  -  во  насока  на  унапредување  на состојбите во сферата на извршувањето и нотаријатот:

o Ќе бидат донесени нови закони за извршување и нотаријат

o Ревидирање  на  критериумите  за  определување  на  бројот  и  распоредот  на службените седишта на нотарите и извршителите

o Ќе  се  направи  анализа  на  можноста  за  намалување  на  дел  од  трошоците  и наградите за работењето на нотарите и извршителите (2014-2015)

 Реализација  на  е-Нотаријат  преку  воспоставување  на  Централна  електронска нотарска архива на сите нотарски уписници, книги и именици, што ќе овозможи креирање на  електронски нотарски договор, електронски уписник, електронска архива, електронско поврзување со институциите (2017)

o Реализација на е-Извршител, со што ќе се овозможи задолжително електронско поврзување на Извршителите со институциите (2017)

o Реализација на проектот е-Оставинска постапка (2017)

· Развој на концептот на медијација - со кој се креира систем на медијација кој се темели пред се на обезбедување, следење и оценување на квалитетот на работите на  медијацијата,  што  се  покажа  како  неопходен  предуслов  за  стекнување  на доверба во медијаторите (2014-2015)

· Електронско  полагање  на  испити  во  надлежност  на  Министерството  за  правда (2014-2015)

 

Човекови права

Заштитата  на  човековите  права  и  слободи  се  врвен  приоритет  на  Владата  на Република   Македонија.   Нивното   целосно   почитување   согласно   меѓународните конвенции,  а  особено  Конвенцијата  за  заштитата  на  основните  човекови  права  и слободи, претставува основен предуслов за развојот на демократското општество. Во насока на подобрување на системот на заштита, се предвидува:

· Воведување на Уставната жалба како на нов правен лек за заштита на човековите права и основни слободи (2016)

· Понатамошно доближување на праксата на Европскиот суд за човекови права до релевантните домашни органи (континуирано)

· Проверка  на  усогласеноста   на  домашните  законски  прописи  со  Европската конвенција за човекови права и слободи (2014)

· Подобрување  на  системот  на  извршување  на  одлуките  на  Европскиот  суд  за човекови права во Република Македонија  (2014)

· Унапредување на системот за бесплатна правна помош (2014-2015)

Борба против корупцијата

· Реализација  на  препораките  на  ГРЕКО  дадени  со  Извештајот  за  евалуација  на Република Македонија – Четврт круг на евалуација (2015)

· Следење на имплементацијата на активностите предвидени во Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и Државната програма за намалување на појавата на судир на интереси со Акциски план 2011–2015 година (2016)

· Донесување на Законот за изменување и дополнување на Законот за спречување на корупција во насока на воведување на систем на интегритет во сите институции во јавниот и приватниот сектор и заштита на лицата кои пријавуваат сомневање или сознание за случаи на корупција и друго  незаконито и недозволиво постапување (2015)

· Воспоставување на систем за мониторинг на анти-корупциската политика (2017)

 

Останати активности

· Портал  е-Правосудство  кој  се  предвидува  да  биде  сеопфатен  портал  за  целата област на правосудството кој ќе им овозможи на граѓаните, стручната јавност и на заинтересираните  страни,  пристап  до  сите  податоци  поврзани  со  работата  на судовите и судските постапки (2016)

· Ќе  продолжи  унапредувањето  на  електронскиот  систем  во  судството,  преку електронско поврзување на судовите со Клириншката куќа, Централниот Регистар, Агенцијата за катастар на  недвижности, Управата за водење на матични книги, Министерството за внатрешни работи, вештаците и други институции (2017)

· Надградба  и  имплементација  на  електронскиот  матичен  регистар  во  Република Македонија (2015-2016)

· Изготвување и имплементација на Стратегија за управување со правни ризици во јавниот сектор (2016-2017)

· Реорганизација, јакнење на улогата и зголемување на квалитетот на работата на Државното правобранителство на Република Македонија (2016)

· Затворски систем - реформата на пенитенцијарниот систем како дел од кривично- правниот систем во државата останува приоритет во насока на целосно почитување на  човековите  права  на  осудените  и  притворените  лица.  Во  наредниот  период следи:

o Целосна реализација на изградбата на новите објекти во КПД Идризово (2018)

o Изградба на комплетно нов воспитно-поправен дом во Тетово (2016-2017)

o Изградба на нови објекти во Затворот Скопје (2017-2018)

o Воспоставување на пробациска служба и ефикасно извршување на алтернативните мерки во согласност со европските и меѓународните стандарди за човекови права (2016)

o Изработка  на  Закон  за  пробација,  набавка  на  електронски  алки  и  опрема  за електронско следење на сторители на кривични дела на кој ќе им биде изречена казна куќен затвор или мерка куќен притвор (2016)

o Донесување  на  Национална  Стратегија  за  развој  на  затворскиот  систем  во Македонија (2014-2015)

· Донесување на Законски измени за завршување на процесот за денационализација (2015)

· Воспоставување на софтвер за следење на прекршочните казни (2016)

 

МОДЕРНА,  РЕФОРМИРАНА,  ЕВРОПСКА ПОЛИЦИЈА ВО СЛУЖБА НА ГРАЃАНИТЕ

Во новиот мандат ќе останеме вистински сервис за граѓаните. Доследно ќе ги почитуваме високите   стандарди  во  работењето  и  ќе  останеме  посветени  на  неселективната  и бескомпромисна   борба   против   криминалот   и   корупцијата   во   институциите   и   во општеството.  Работејќи  транспарентно  ќе  продолжиме  со  промоција  на  системот  на владеење на правото, што во фокусот го има  почитувањето на човековите слободи и права. Во таа насока ќе се реализираат следните реформи и проекти:

 

Реформи и подобрување на условите за работа на МВР

· Воспоставување на посебна институција за контрола на работата на полициските службеници и овластените службени лица во МВР (2015)

· Усогласување на платите на вработените во МВР преку стратегија за усогласување на  основната   плата  во  МВР  со  основната  плата  во  јавната  администрација (изработка на стратегија 2014, имплементација на мерките 2017/2018)

· Нов  систем  за  обновување  на  униформата  „Ваучер  за  униформа“  за  секој униформиран полициски службеник (2015)

· Реконструкција  на  објекти  во  насока  на  подобрување  на  условите  за  работа  и престој на вработените во МВР (2018)

· Изградба на нов објект на полициска станица во Ѓорче Петров

· Модернизација на граничната полиција и набавка на високо-софистицирана опрема за надзор на границата (континуирано)

 

Подобри и нови услуги за граѓаните

· Воведување на Електронска лична карта која покрај за докажување на идентитетот, државјанството   и   живеалиштето,  ќе  се  користи  и  за  потврдување  дали  дека идентитетот е автентичен и  реален, за пријавување на порталот на МВР за брза испорака на уверение за државјанство, поднесување на даночна пријава до УЈП, за потпишување и криптирање на документи и др. (2017)

· Олеснување на пристапот до документи – без разлика на местото на живеење секој граѓанин со  претходна најава ќе може да аплицира или подигне документ (лична карта, патна исправа или возачка дозвола) во друг град (2015)

· Полесно до личен документ – проширување на call центарот во повеќе градови и телефонско  закажување за вадење на нови лични карти, патни исправи и возачки дозволи преку СМС на цела територија на Македонија (2015)

· Закажување  на  регистрација  на  возила  и  продолжување  на  регистрација  преку интернет (2015)

· Нови дисперзирани канцеларии на управните служби во повеќе населени места во Македонија (континуирано)

· Проект „Лична карта во Вашиот дом“– услуга за издавање лични документи во нивниот дом или деловен простор преку соодветен надомест (јануари 2015)

· Составување   на   електронски   записник   од   увид   во   сообраќајна   незгода   за учесниците во сообраќајната незгода да го добијат по електронски пат (2015)

· Создавање на база на податоци со изгубени и пронајдени предмети на веб-страната на МВР, како и регистар на украдени, изгубени и пронајдени предмети (2015)

· Поставување  на  хот-спот  на  граничните  премини  при  што  секој  кој  патува  во Македонија          ќе добие корисна информација поврзана со сообраќајните и безбедносни прописи на МВР (континуирано)

 

Технологијата во функција на поголема безбедност

· Дигитална полиција – втора фаза, со што ќе се прошири опфатот на корисници на проектот за командување со сложени полициски операции од централен команден центар, во кој старешинскиот кадар ќе има дигитален увид за состојбата на терен (2016)

· Дигитални радио станици Тетра 3, со што ќе се постигне 100% покриеност на територијата со дигитален радио сигнал за потребите на полицијата и потенцијал за приклучување на други институции (2014)

· Модернизација на централниот систем ХОСТ (2016)

· Зајакнување и проширување на главната мрежа со оптички кабли (2016)

· Центар за непречено продолжување со работа на електронските системи во случај на катастрофа, преку изградба објект на оддалечена локација во кој стратешки ќе се поврзат повеќе државни институции согласно Шенгенските стандарди (прва фаза – декември 2016 година, втора фаза – декември 2018 година)

· Проект „Национална база за разузнавачки податоци“ - воспоставување на систем за рано предупредување и подобра координација и автоматска размена на податоци во реално време меѓу институциите надлежни за спроведување на законот (2018)

· Унапредување  на службата  за криминалистичка  техника  согласно  стандарди  на Европската  Унија и акредитација на лаборатории во Оддел за криминалистичка техника (2017)

· Зголемување на безбедноста на мрежната опрема на МВР (2017)

· Мрежна инфраструктура за IP телефонија, преку продолжување на замената на стариот телефонски систем со IP телефонија (тековно)

· Воведување на систем за информациска безбедност кој опфаќа подигнување на степенот  на  физичка  заштита,  непрекинато  напојување  со  електрична  енергија, противпожарна   заштита,   издвојување   на   мрежата   за   користење   интернет   и регулирање на пристапот до класифицирани информации (2016)

· Инсталација  на  уреди  за  климатизација  и  резервно  напојување  на  систем  сали (2016)

· Изградба на отворена мрежа со цел разделување на компјутерските мрежи на два посебни сегменти: издвоена компјутерска мрежа за користење само на официјални апликации на министерството (Интранет) и изградба на отворена мрежа (Интернет) (2015)

· Унапредување на информатички капацитети на полициските станици (2016)

· Евиденција на прекршочни предмети и постапки во централна база (континуирано)

· Евиденција на наплата на казни по електронски пат (континуирано)

 

Безбеден сообраќај

· Проширување и надградување на проектот „Безбеден град“ преку надградба на постојниот систем за видео-надзор и користење на истиот од страна на службите за контрола и регулирање на сообраќајот со техничка можност за документирање на прекршоците (2017/2018)

· Воспоставување на видео-надзор на местото каде полициските службеници вршат контрола на возила и возачи (2015)

· Проект  на  „Зони  на  смирен  сообраќај“  –  во  населените  места  ќе  се  постави сообраќајна  сигнализација  со  која  ќе  се  означат  смирени  зони  во  сообраќајот, односно ќе се ограничи брзината на движење на возилата пред основните училишта (септември 2014)

· Проект „Дали возам безбедно?“ наменет за пријавување на неодговорни возачи (септември 2014)

· Предложување на сообраќајна контрола на веб-страната на МВР, при што секој граѓанин ќе  може да испрати информација за нерегуларности во сообраќајот до МВР (2015)

 

Безбедни соседства

Во насока  на  зајакнување  на  безбедноста  во  населените  места  ќе  бидат  реализирани следните проекти:

· Соседска  патрола  во  која  ќе  се  вклучат  заинтересирани  граѓани  кои  заедно  со полицијата ќе  придонесат за поголема безбедност и намалување на кривичните дела (2014)

· Создавање  на  мобилни  полициски  станици  за  обезбедување  на  максимална видливост и присутство на полициските службеници на места каде што не постои полициска станица (2018)

· Поставување на онлајн полициски станици преку воведување на регистар на дојави и адреси на веб страната на МВР со опис на специфични области на дејствување на полициската станица (2015)

· Онлајн  пријавување  на  сомнително  лице  преку  пополнување  на  формулар  со повеќе прашања околу поединостите на сомнителното лице (2015)

 

Превенција и грижа за сите граѓани

Со  цел  унапредување  на  безбедноста  и  сигурноста  на  сите  граѓани  на  Република Македонија, во периодот 2014–2018 година ќе бидат реализирани следните проекти:

· Проект  „Отворен  регион“  со  цел  промоција  на  поголема  мобилност  и  подобра комуникација   на  македонските  државјани  со  нивните  блиски  кои  живеат  во соседните држави, посебно во пограничните региони (2015)

· Примена  на  нови  алатки  во  борбата  против  трговија  со  луѓе,  како  што се  т.н. црвено копче и изготвување на индикатори за идентификација на жртви на трговија со луѓе и деца по видови на експлоатација (декември 2014)

· Создавање на мапа на криминал од којашто граѓаните ќе може да се информираат за местата каде што се извршуваат криминални активности (2014)

· Проект „Како сте?“ со кој ќе се направи список со постари лица кој живеат сами на подрачјата на  нивниот реон и ќе се организира нивна месечна посета (декември 2014)

· Воспоставување  на  Програма  за  превенција  во  која  полицијата  помага  да  се идентификува и оцени кои млади се под ризик на асоцијално однесување (декември 2014)

· Проект  „За  спортот  –  заедно“  со  кој  ќе  биде  поттикната  соработката  меѓу полицијата и членовите на навивачките групи (континуирано)

· Проект  „Мојот  полицаец“  чија  цел  е  секоја  урбана  заедница  да  има  список  и директен   контакт   со   полициските   службеници   кои   го   покриваат   регионот (континуирано)

· Континуирана  обука  на  вработените  во  МВР  со  која  што  ќе  се  овозможи унапредување и движење на вработените во системот на хиерархија

  Понатамошна   промоција   на   Кодексот   на   полициска   етика   и   подигање   на професионалните стандарди (континуирано)

· Проект  „Полицијата  и  граѓаните  заедно“  со  кој  ќе  се  зближат  полицијата  и граѓаните во местото каде што живеат (континуирано)

· Создавање на јавна база на податоци со попис на украдени вредни предмети со културно и историско значење за последните 30 години (2015)

· Воведување на онлајн систем за наплата на паркинг казни (2016)

 

ОДБРАНА И СИГУРНОСТ

Членството  на   Република   Македонија   во   НАТО   претставува   врвен   приоритет   во надворешната политика на Македонија. Согласно оваа определба ќе продолжи учеството во колективната одбрана на НАТО и давањето придонес во операции на организацијата, како и реализација на активности насочени кон интеграција во политичката, одбранбената и воената структура на НАТО. Во следниот период ќе се  спроведат следниве мерки и активности:

· Опремување  и  модернизација  на  АРМ  преку  континуирано  подобрување  на капацитетите на Армијата со цел градење армија компатибилна со НАТО  (2014-2018)

· Проект  „Рамо  до  рамо  со  сојузниците“  преку  продолжување  на  активниот ангажман   во   мировните   мисии   и   учество   во   градењето   на   безбедносната архитектура во светот

· Развој на концептот на активна и општа резерва (2015)

· Грижа за стандардот на вработените во МО и АРМ преку подобрување на условите за работа, живот и на стандардот на вработените во МО и припадниците на АРМ, спроведување на проектот  „АРМ мој вистински дом”, зголемување на платите и реализација  на  сите  права  и  обврски   согласно  закон  и  колективен  договор (континуирано)

· Целосно  решавање  на  статусот  на  сегашните  и  поранешните  професионални војници согласно измените и дополнувањата на Законот за служба во Армијата на Република Македонија (2014-континуирано)

· Формирање на орган во состав на МО за обезбедување на објектите на МО и АРМ (2015)

· Одржување, унапредување и изградба на нови објекти и инфраструктура на МО и АРМ преку донесување на инвестициона програма на МО (2014--2018)

· Центар за обука на пилоти каде ќе се вршат најсовремени обуки на симулатори за хеликоптерските единици (2014--2018)

· Финализирање   на   проектот   „Ослободување   од   несуштински   имот“   со   цел завршување на  процесот за ослободување на дел од постојните објекти кој не се потребни согласно формациската поставеност на АРМ и нивно користење за друга намена (2014--2016)

· Развој  на  Воената  Академија  и  акредитација  на  студии  од  трет  циклус,  т.е. докторски студии (2014)

· Искористување на капацитетот на армискиот полигон Криволак (континуирано)

· Формирање на коалиција помеѓу МО и АРМ со извидниците (континуирано)

· Институт за сајбер-одбрана во духот на концептот на НАТО за паметна одбрана (2016)

· Унапредување на системот на одбраната со примена на информатичка технологија (2018)

· Развивање  на  системот  на  воено  здравство  во  чии  рамки  ќе  биде  ставена  во функција една лесна маневарска полска болница (2014--2015)

· Изградба на спортска сала или пренамена на постоечките објекти во спортски сали (2015)

· Стипендии за децата на припадниците на АРМ доколку  го продолжат образованието на Универзитет под  определени  услови  утврдени  со  посебен правилник (2015-2018)

· Животно осигурување на припадниците на АРМ и МО (2016)

· АРМ  со  својот  народ  -  АРМ  ќе  биде  поблиска  до  граѓаните,  а  граѓаните  на транспарентен   начин  ќе  бидат  запознаени  со  реализацијата  на  програмите  и плановите на Министерството за одбрана (2015)

· Создавање на библиотека во секоја касарна и во рамките на министерството за одбрана со  стручна литература од областа на одбраната и реномирани списанија кои се занимаваат со секторот за безбедност, мир и одбрана (2016)

· Учеството во мировни операции во функција на развој на националната економија (континуирано)

· Проект  „Учиме  за АРМ“ преку  кој  припадниците  на АРМ ќе  вршат посета  на средните училишта, а учениците ќе имаат можност да се запознаат со функционирањето на АРМ, мировните мисии и слично (континуирано)

Симнете ја програмата во PDF