Рената Дескоска, Министерка за образование и наука

Рената Дескоска е министерка за образование и наука во Владата на Република Македонија.

Официјален е-маил:  
Фејсбук страна: www.facebook.com/deskoska.renata

 

Проф. д-р Рената Дескоска е родена 03-05-1972, Скопје, Македонија. Дипломирала на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје во 1994 година со просечен успех 9,55.

Постдипломски студии завршила со просечен успех 10,00 и магистрирала на тема „Типови извршна власт” во 1997 година, на Правниот факултет во Скопје.

Докторирала на Правниот факултет во Љубљана во 2002 година, на тема „Конституционализмот, уставите и човековите права, со студии на случаи од Република Словенија и Република Македонија” со што се стекна со назив Доктор по правни науки.

Од 1995 до 1998 година била демонстратор на Правниот факултет – Скопје, а во 1999 година се вработува како асистент на истиот факултат, каде во 2012 година е избрана за редовен професор на научната област уставно право и политички систем.

Во 2014 и во 2016 година е избрана за пратеник во Собранието на Република Македонија.

Во периодот од 2015 до декември 2016, Дескоска ја извршува функцијата Потпретседател на Собранието на Република Македонија од септември, и Шеф на делегацијата на Република Македонија во Парламентарното собрание на ОБСЕ. Од септември 2015, како член на Парламентарното собрание на Советот на Европа, е и член на ад-хок комисија на Парламентарното Собрание на Советот на Европа за набљудување на парламентарните избори во Бугарија во 2017 година, и член на ад-хок комисија на Парламентарното Собрание на Советот на Европа за набљудување на претседателските избори во Србија во 2017 година.

Во 2012 година, на предлог на Венецијанската комисија, Проф. Д-р Рената Дескоска е избрана за член на Советодавниот панел на експерти за слобода на вероисповед на ОДИХР (ODIHR Advisory Panel of Experts on Freedom of Religion or Belief).

Во периодот од 2008 и 2009 година таа е консултант за избори на UNDP, а во 2003-2004 е консултант на DIFID.

Со своето професионално искуство, Дескоска се јавува и како домашен експерт за „Правната и институционалната рамка за интеретнички дијалог“ (2009), член е на работна група за подготовка на „Националната стратегија за интеграција на Република Македонија во Европслата Унија“ (2003), Советник за уставни и правни прашања во Кабинетот на Претседателот на Република Македонија (од 2004 до 2009), и член на ад-хок комисијата за испитување на настаните од 24-ти декември 2012 година.

Учествувала на четириесетина конференции, тркалезни маси и семинари. Има објавено 38 трудови на англиски јазик, 14 трудови на македонски јазик, а учествувала и во повеќе од 35 домашни и странски проекти. 


Prof. Renata Deskoska, Ph.D. - Minister of Education and Science of the Government of the Republic of Macedonia

Prof. Renata Deskoska was born on 03-05-1972 in Skopje, Macedonia.

Graduated from the Faculty of Law at the "St. Cyril and Methodius" University in Skopje in 1994 with average grade of 9.55/10.

Completed postgraduate studies with an average grade of 10.00/10, obtaining a Master's Degree on the topic "Types of Executive Power" in 1997, at the Faculty of Law in Skopje.

Prof. Deskoska obtained her PhD at the Faculty of Law in Ljubljana in 2002 on the topic "Constitutionalism, Constitutions and Human Rights, with case studies of the Republic of Slovenia and the Republic of Macedonia", thus acquiring the title PhD in Law.

In the period from 1995 to 1998, she was a demonstrator at the Faculty of Law - Skopje, and in 1999 was employed as an Assistant at the same faculty. In 2012, she was elected a full-time Professor in the scientific field Constitutional Law and Political System.

Elected Member of Parliament in the Assembly of the Republic of Macedonia in 2014 and 2016.

In the period 2015 to December 2016, Deskoska holds the position of Vice-President of the Assembly of the Republic of Macedonia since September, and Head of the Delegation of the Republic of Macedonia to the OSCE Parliamentary Assembly. Since September 2015, as a member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, she was also a member of the Ad hoc Committee of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe for Monitoring the Parliamentary Elections in Bulgaria in 2017 and a member of the Ad hoc Committee of the Parliamentary Assembly of the Council Of Europe for Monitoring the Presidential Election in Serbia in 2017.

In 2012, upon a proposal by the Venice Commission, Prof. Renata Deskoka was elected a member of the ODIHR Advisory Panel of Experts on Freedom of Religion or Belief.

In the period 2008-2009, Deskoska was UNDP election consultant, and prior, in 2003-2004, a DIFID consultant.

In her professional capacity and experience, Deskoska was also engaged as domestic expert on the "Legal and Institutional Framework for Interethnic Dialogue (2009), member of the Working Group for the preparation of the" National Strategy for Integration of the Republic of Macedonia in the European Union "(2003), Advisor on Constitutional and Legal Affairs in the Cabinet of the President of the Republic of Macedonia (2004-2009) and a member of the Ad hoc Commission for Investigation of the Events of December 24, 2012.

Participated at about forty conferences, round tables and seminars. She has published 38 papers in English language and 14 papers in Macedonian language, and has taken part in over than 35 domestic and foreign projects.

MK