Организација, систематизација и вработени

Во прилог можете да погледнете како е структуирана и поставена работата на Владата на Република Македонија, како и самата систематизација на работните места. Во прилог можете да погледнете и листа на вработени во Владата. 

 

Листа на вработени во Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија - Ноември 2017 

 

Правилници за внатрешна организација на Владата

Закон за Влада на Република Македонија

Закон за организација и работа на органите на државната управа

Правилник за внатрешна организација

 

Правилници за систематизација на работните места

Правилник - 09.06.2015

Правилник за изменување и дополнување - 23.11.2015 

Правилник за изменување и дополнување - 28.06.2016

Правилник за изменување и дополнување - 14.07.2016

Правилник за изменување и дополнување - 30.05.2017

Правилник за изменување и дополнување - 04.08.2017