Пријава за Интерен оглас - број 1/2018

Чекор 1 - преземете ја следнава пријава за пополнување

Чекор 2 - пополнете ја пријавата, потпишете ја и скенирајте ја

Чекор 3 - заедно со доказите за податоците и пријавата зачувајте ги во еден ПДФ (PDF) документ и прикачете ги во првото поле на формата подолу

Чекор 4 - доколку имате и пропратните документи прикачете ги во второто поле на формата подолу

Чекор 5 - Пополнетата пријава, како и доказите за податоците содржани во пријавата потребно е во рок од 5 (пет) дена од денот на објавувањето на интерниот оглас, во хартиена форма преку архивата на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија, да ги достави до Секторот за човечки ресурси.

Пропратни документи (согласно позицијата за која се аплицира)

Кон пријавата кандидатот може да приложи и:

- потврди за успешно реализирани обуки и/или

-потврди за успешно реализирано менторство (како ментор или менториран административен службеник)

 

Во пријавата кандидатите се должни под материјална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни, а доставените докази верни на оригиналот.

Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата или за кој се утврди дека внел лажни податоци ќе биде дисквалификуван од натамошната постапка по овој оглас.

 

Undefined