Изградба на 145 училишни спортски сали

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектот на Владата на Република Македонија, „Изградба на 145 училишни спортски сали“ има за цел да ги унапреди училишниот спорт, здравјето и здравите навики на учениците.

Овој проект опфаќа изградба и опремување на 145 училишни спортски сали и тоа  30 во средните училишта и 115 спортски сали во основните училишта.

Со проектот „Изградба и опремување на 145 училишни спортски сали“, придобивка во смисла на обезбедени услови за спорт ќе имаат вкупно 110.000 ученици.

Носители на проектот „Изградба и опремување на 145 училишни спортски сали“ се Владата на Република Македонија и Министерството за образование и наука. Буџетските средства кои ги обезбеди Владата за овој проект изнесуваат 4,2 милијарди денари.