Намалени даноци, зголемени плати и надомест за социјална помош

Република Македонија е најатрактивната даночна дестинација во Европа! Даночната политика е одраз на вредносниот систем на државата.

Намалените даноци, зголемените плати и надоместок за социјална помош се пример за реформскиот капацитет и даночниот концепт на Владата на Република Македонија.

- Намалувањето на даноците го стимулира бизнисот, ја намалува сивата економија и позитивно влијае на конкурентноста на македонското стопанство.

Ниските даноци се основа за развој на приватниот сектор. За успех во бизнисот најзначајни се две работи: ниски даноци и предвидлива даночна политика. Затоа ги намаливме даноците за 10%.

Данокот на нераспределената добивка е 0%, така што остануваат повеќе средства за компаниите да го користат профитот во унапредување на своето работење, повеќе средства за инвестиции, нови работни места и економски раст.

Ќе се овозможи избор на даночен режим за малите трговски друштва со вкупен годишен приход меѓу три и шест милиони денари.

Го намаливме ДДВ за туристички услуги од 18% на 5%.

Го намаливме ДДВ на суровото масло за јадење од 18% на 5%.

Ќе продолжиме решително да се справуваме со неплаќачите на данок и да обезбедиме еднакви услови и фер конкуренција во нашето стопанство. Политиката на ниски даноци ќе продолжи и во иднина...

  • Зголемени се платите на вработените во јавниот сектор.

Просечната нето-плата во Република Македонија е зголемена за 61%! Нето-платата во 2006 година изнесуваше 12 600 денари, а во 2010 година таа достигна сума од 20 303 денари. Платите во јавниот сектор во 2007 и 2008 година беа зголемени за по 10%. Исто така ќе продолжи зголемувањето на платите за: просветните работници, културните работници, социјалните и здравствените, за вработените во судството, полицијата и војската, како и за вработените во државната администрација.

Во периодот 2012-2015 година за вработените во јавниот сектор ќе има зголемување на платите од вкупно 21.3%

5% на 1.12.2012

5% на 1.12.2013

10% на 1.12.2014 година.

Со ова уште еднаш ја докажуваме грижата на Владата за вработените.

Владата продолжи со издвојување на буџетски средства за зголемување на социјалната помош и зголемување на сите други надоместоци, за најранливите категории на граѓани. Исто така, Владата ја зголеми буџетската поддршка за носителите за право на помош и нега од друго лице, помош за деца без родители и родителска грижа и другите категории на социјално ранливо население.

Порастот на социјалната помош и надоместоците е идентичен со зголемувањето на платите во јавниот сектор и во периодот 2012-2015 година тие ќе бидат зголемени за 21,3% што е најдобар показател дека Владата се грижи за оваа категорија на граѓани.