Надворешни работи, европски и евро-атлански интеграции

 

Надворешната  политика  има  за  цел  да  обезбеди  поволна  позиција  на  Република Македонија   во  меѓународните  односи  со  цел  стабилен  развој  на  државата,  како  и промоција  на националните  политички,  стопански,  културни  и  безбедносни  интереси. Нејзини главни приоритети се:

·  Членство во НАТО

·  Отпочнување на преговорите за членство во Европската унија и зачленување во ЕУ

·  Унапредување на постојните стратешки партнерства, како и засновање на нови

·  Надминување  на  наметнатиот  спор  кој  Грција  го  има  со  уставното  име  на Република Македонија

·  Продлабочување на меѓусоседските односи и регионалната соработка во Југоисточна Европа

·  Промоција на македонските стопански интереси во странство и привлекување на странски инвестиции во земјата, како и зголемување на извозот

·  Понатамошна визна либерализација – македонски пасош без визи

·  Засилување на економската и јавната дипломатија

·  Засилување на врските на Македонија со иселеништвото и заедничка соработка за националните интереси.

Република Македонија ги исполни сите услови за почеток на преговорите за членство во Европската  унија. Натамошната надградба на административните капацитети, размената на искуства со државите кои  веќе преговарале, како и континуираното исполнување на Критериумите од Копенхаген остануваат наша цврста определба на патот кон членството на Република Македонија во Европската Унија, каде природно припаѓаме.

Продолжуваме да бидеме фокусирани  и на усвојување на законодавството на ЕУ и негово имплементирање кое е потребно не само како критериум за членство на РМ во ЕУ, туку и за  приближување  на европските стандарди и вредности во насока на подобрување на животот на македонските граѓани.

 

Билатерална и мултилатерална соработка

Владата и понатаму ќе биде доследен поддржувач на регионалните иницијативи. Во тој контекст,   Република   Македонија   ќе   ги   засили   своите   активности   во   рамките   на регионалните организации  како што е Советот за регионална соработка во Југоисточна Европа, Централно-европската иницијатива и други. Владата и понатаму ќе води особена сметка за негувањето и унапредувањето на политичките и економските односии слободно движење на граѓаните со сите соседни земји: Албанија, Бугарија, Грција, Србија и Косово – засновани на принципите на рамноправност, почитување на територијалниот интегритет и суверенитет, взаемно уважување и почитување на културно-националните посебности. Владата ќе се залага Република Македонија, како идна членка на Европската Унија, да има отворени, пријателски и блиски односи со земјите со кои Европската Унија има соработка на ниво на стратегиско партнерство. Меѓу нив се САД,  Кина, Јапонија, Бразил, Русија, Индија, Канада, Мексико, Јужна Кореа и Јужноaфриканската Република. Нагорниот тренд во соработката меѓу Македонија и Израел и понатаму ќе биде поттикнуван со иницијативи во различни области. Ќе се негуваат и ќе се зацврстуваат многу добрите билатерални односи на Република Македонија со Турција и Словенија, во секоја можна област и преку редовни и блиски политички и дипломатски консултации. Во 2014 ќе се отворат амбасади во Бразилија (Бразил), Астана (Казахстан) и во Обединетите Арапски Емирати, а согласно финансиските  средства  ќе  биде  разгледана   можноста  од  отворање  на  уште  едно дипломатско-конзуларно претставништво на прекуокеанска дестинацијa.

Соработката  со  и  во  рамките  на  ОБСЕ  останува  да  биде  високо  на  надворешно- политичката агенда на Владата. Меѓународните организации во исто време ќе бидат добра можност за промоција и  заштита на граѓаните на Република Македонија и национално- јазичниот  идентитет  во  новите  услови   на  глобална  испреплетеност  на  нациите  и културите.  Ќе  се  интензивира  и  јавната  дипломатија  на  државата,  со  цел  поголема препознатливост на нејзините туристички потенцијали, културни богатства и мирољубиви политики. Владата ќе продолжи да ги зајакнува економските активности на македонските дипломатско-конзуларни претставништва, особено во делот на привлекување на инвеститори  во  Република  Македонија,  преку  промоција  на  предностите  за  водење бизнис,  но  и   помагање  на  македонското  стопанство  преку  создавање  можности  за зголемување на извозот.

Грижа за дијаспората

Продолжува  политиката  на  отворени  врати  кон  успешните  македонски  граѓани  од дијаспората и  нивното вклучување во општествено-политичкиот живот во земјава. Во наредниот  период  ќе   продолжиме  со  активностите  за  склучување  на  договори  за социјално осигурување со држави каде што живеат и работат нашите иселеници, со кои досега нема склучено ваков договор и зајакнување на соработката со нашите иселеници на сите нивоа. И во наредните четири години посветено ќе се работи  на  зачувувањето на посебноста на македонските граѓани во рамките на државите во кои живеат, како и  на зачувување и афирмирање на македонскиот културен, јазичен и национален идентитет.

Во врска со прашањето за бегалците од Граѓанската војна во Грција и Втората светска војна, Владата  активно ќе продолжи да води грижа за нив со тоа што ќе ги поддржува нивните  иницијативи,  во  врска  со  прашањата  за  нивните  имоти,  нивното  право  на државјанство, како и проблемите со кои се соочуваат при преминување на границата.

 

Искористување на претпристапната помош од Европската унија - ИПА

Според индикативната финансиска рамка која засега е утврдена за периодот 2014-2020 година,  од   страна  на  Европската  унија  на  Република  Македонија  ѝ  се  ставени  на располагање околу 600  милиони евра. Оваа помош ќе се користи во следните области: прекугранична соработка, реформи на јавната администрација и правосудството, поттикнување на развојот на човечки ресурси, транспорт и животна средина, активности поврзани со политиките за вработување, образование и социјална политика, поддршка на руралниот развој, како и на конкурентноста и иновациите. Ќе продолжиме со подготовки за нови акредитацииза мерките од ИПАРД Програмата.

 

Проекти и активности- Владата на Република Македонија во следниот период ќе ги реализира следните проекти:

·       Воведување на награда за  Јавна дипломатија   со цел приближување на дипломатијата  до граѓаните преку оддавање на признание  за  промоција  на државата на меѓународен план (континуирано, секоја година во декември)

· Одржување  на  годишни  летни  и  зимски  кампови  за  помладата  генерација  на македонски  граѓани  кои  живеат  надвор  од  Република  Македонија  (2014-2018, зимски камп во декември-јануари и летен камп во јули-август)

·  Стажирање на македонски граѓани од соседните земји и дијаспората во државните институции во Македонија (2015)

·  Поддршка за македонските граѓани кои живеат надвор од Република Македонија за изучување на македонскиот јазик, а за припадниците на заедниците кои зборуваат јазик различен од македонскиот јазик и на мајчиниот јазик, преку разни модалитети (2014-2018)

·  Отворање  на  15  културни  катчиња  во  повеќе  урбани  центри  со  значителна концентрација на македонски граѓани (2014-2018)

·  Мапирање  и  организирање  на  македонската  експертска  дијаспора  во  насока  на одржување  на   врските  со  македонската  експертска  дијаспора,  како  и  нивно вклучување во реализирањето на стратешките приоритети на Македонија (2016)

·  Воспоставување на Инфо-центар 24/7 во рамките на Министерството за надворешни работи со цел поголема достапност до сите информации за работата и услугите на  Министерството за надворешни работи, за сите засегнати граѓани и странки (септември 2014)

Симнете ја програмата во PDF