19-та седница на Владата

MK
Седницата се одржа на: 
03.08.2017 - 02:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (783.62 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1  Финансиски извештај за четвртото тромесечје на 2016 година (сметано од 01.10.2016 година до 31.12.2016 година) на работењето на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
2  Извештај од спроведениот Попис на железничкиот сообраќај на главните меѓународни железници (Е-железници) во Република Македонија, во 2015 година
3  Извештај за работа на Државниот завод за статистика во 2016 година
4  Предлог-одлука за изменување на одлуката за утврдување на Националната номенклатура на индустриски производи,2008
5  Информација за продажбата на акциите од вкупниот капитал на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал во периодот од 1-ви април до 30-ти јуни 2017 година
6  Информација во врска со проверка на сите приматели на пензии со евиденција на починати лица со цел да се утврди дали има исплата на пензии на починати лица без основ
7  Предлог-уредба за изменување на Уредбата за обезбедување од дејствија на незаконско постапување (Aviation Security)
8  Информација за давање на согласност за распишување на Jавен оглас бр.02/17 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање
9  Информација за објавување на јавен оглас бр. 01/17 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари
10  “Информација во врска со постапката за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесиja за детални геолошки истражувања на минералнa суровинa – песок и чакал на локалитетот “Трница“ општина Студеничани согласно Одлукaта за започнување на постапка за доделување на концесиja за детални геолошки истражувања на минералнa суровинa (“Службен весник на Република Македонија“ бр.194/16), со Предлог-одлука за престанок на важење на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина“
11  Предлог -закон за ратификација на Спогодба за соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Советот на министрите на Босна и Херцеговина во процесот на пристапување во Европската Унија
12  Извештај за учеството на припадници на Армијата на Република Македонија во мировната операција АЛТЕА во Босна и Херцеговина, во периодот од месец ноември 2016 година до мај 2017 година
13  Информација за иницијативите на Стопанската Комора на Македонија и Нотарската Комора на Република Македонија за изменување и дополнување на Законот за нотаријатот и Законот за извршување 
14  Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Македонија
15  Информација за текот на реализација на проектот за користење услуга на бањско климатска рекреација на корисници на пензија за период март-јуни 2017 година
16  Информација за текот на реализација на проектот за користење услуга на бесплатен туристички викенд на корисници на пензија за период март-јуни 2017 година
17  Информација за „Програмата за реформи во вработувањето и социјалната политика 2020“ со Предлог „Програма за реформи во вработувањето и социјалната политика 2020“
18  Информација за проектот „Курсеви наменети за потребите на децата и семејствата во социјален ризик, односно деца од семејства корисници на социјална и постојана парична помош, деца приматели на посебен додаток, деца приматели на детски додаток, деца без родители и родителска грижа и лица кои до осумнаесет години имале статус на деца без родители и родителска грижа“
19  Информација за Четвртиот Министерски Форум на земјите членки на здравствената мрежа на југоисточна Европа и потпишување на Повелбата Кишињев 2017
20  Предлог-oдлука - за престанување на важење на одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национална универзитетска библиотека ,,Св.Климент Охридски” - Скопје
21  Предлог -oдлука - за престанување на важење на одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националниот сојуз на слепите на Република Македонија
22  Предлог-oдлука - за престанување на важење на одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на државното училиште за деца и младинци со оштетен вид ,,Димитар Влахов” - Скопје
23  Предлог -одлуки за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУБ ,,Св. Климент Охридски
24  Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национален сојуз на слепи лица
25  Предлог-одлукa за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државно училиште за деца и младинци со оштетен вид ,,Димитар Влахов” -Скопје
26  Извештај за работата на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во 2016 година
27  Извештај за работата на Регулаторната комисија за домување за периодот од 01 јули до 31 декември 2016 година
28  Финансиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2017 година 
29  Барање за давање на автентично толкување на член 12 и член 13 од Законот за градежно земјиште, поднесено од ВД градоначалникот на Општина Струга
30  Барање за давање на автентично толкување на членот 104 од Законот за работните односи, поднесено од градоначалникот на општина Зелениково
31  Барање за давање на автентично толкување на членовите 3 и 5 од Законот за празници на Република Македонија, поднесено од градоначалникот на општина Чашка
32 Кадровски прашања /19/ 
33 Прашања и предлози - /19/ 
34  Извештај за работа на Комисијата за извоз на стоки и технологии со двојна употреба во 2016 година
35  Информација за квалитет на воздухот во Република Македонија за месец мај 2017 година
36  Информација за квалитет на воздухот во Република Македонија за месец јуни 2017 година
37  Информација за активности на Министерството за внатрешни работи за за спроведување на Законот за заштита од бучава во животна средина за периодот од 01 јануари до 30 јуни 2017 година
38  Информација за активности на Министерството за внатрешни работи за спроведување на Законот за јавна чистота во периодот од 01.04.2017 до 30.06.2017 година
39  Информација за активностите на Министерството за внатрешни работи за откриени случаи на криумчарење на земјоделско-прехранбени производи и жив добиток на граничните премини и илегалните премини во периодот од 01.04.2017 до 30.06.2017 година
40  Информација за прогрес на проектот „400 аудио книги за слепи лица“
41  Предлог – Одлука за доделување стипендии на странски државјани од интерес за Република Македонија
42  Информација за очекувано производство и откуп на пченица и јачмен од род 2017 година
43  Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2017 година
44  ПРЕДЛОГ - УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2017 ГОДИНА
45  ПРЕДЛОГ - ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2017 ГОДИНА