24-та седница на Владата

MK
Седницата се одржа на: 
22.08.2017 - 02:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (499.45 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Информација за статусот на Проектот за унапредување на системот на контрола на акцизни добра во малопродажба
2 Финансиски извештај за работењето на ЈП „Македонија пат“ - Скопје, за период од 01.01. до 31.03.2017 година.
3 Барање нафтени деривати без надомест од Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати - Скопје на Република Македонија, со Предлог-одлука
4 Годишен извештај за работењето на Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје во 2016 година
5 Информација за месец ЈУНИ, 2017 год. за реализација на проектите: - „Бесплатен викенд за млади лица до 27 години за превоз во железнички сообраќај“ - „50% попуст за ученици и студенти“ - „Бесплатен четврток за студенти во железнички патнички сообраќај“ - „Средношколска среда“ - „Бесплатен викенд за стари лица во железнички патнички сообраќај“
6 Известување за искористени нафта и нафтени деривати отстапени од Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати за месец Јули 2017 година
7 Информација за текот и прогресот на активностите во врска со локалитетите Лавци, Звегор-Стамер, Стар Истевник-Панчерево и Пискупштина
8 Годишен Финансиски извештај на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје за период од 01.01.2016 до 31.12.2016 година, Завршна годишна сметка за 2016 година и Ревизорски извештај
9 Извештај за работа на Централниот регистар на Република Македонија за 2016 година
10 Ревизорски извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи на Централниот регистар на Репуболика Македонија и годишна сметка за 2016 година
11 Информација со Акциски план за проектот контрола на здравствените установи од страна на Фонд за здравствено осигурување на Македонија со цел еднаков квалитет на здравствена услуга за секој граѓанин секаде во Македонија
12 Предлог-одлуки за давање согласност за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка (возила) на државни органи и Предлог-одлуки за престанок на важење на одлуките за давање согласност на Решенијата за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка (возила)
13 Предлог - одлука за запишување на правото на сопственсот на недвижни ствари во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности (линиски инфраструктурен објект ДВ 422 ТС Дуброво - грчка граница)
14 Информација за статусот на реализација на преостанатите барања и иницијативи на посетените компании во рамки на проектот „Учиме од бизнис заедницата“ - сите пет циклуси на посети на компании, заклучно со 12.07.2017 година
15 Извештај за завршени преговори за изменување на Протоколот 2 од Договорот за слободна трговија помеѓу Република Македонија и Република Турција
16 Предлог-закон за ратификација на Договорот од Париз
17 Предлог - закон за рестриктивни мерки
18 Информација за програмата и приоритетите на Естонското претседателство со Советот на Европската унија, со календар за одржувањето на неформалните министерски состаноци на Европската унија
19 Информација за потребата од изготвување Национална стратегија за соработка со дијаспората (2018-2023)
20 Предлог-програма за Изменување на Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА во Република Македонија за 2017 година
21 Информација за формирање на Меѓуресорската државна комисија за борба против недозволено производство, трговија и употреба на дроги
22 Информација за транформација на ЈЗУ Здравствената станица Липково во ЈЗУ Здравствен дом Липково
23 Информација по доставено барање за одобрение за основање на приватна установа за деца - центар за ран детски развој „СРЕЌНО ДЕТСТВО“ - Скопје
24 Информација за потребата од донесување на Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за труд и социјална политика и Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија
25 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Прилеп
26 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Казнено поправна установа Затвор - Прилеп
27 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје
28 Предлог-одлука за давање согласност на Kонкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во академската 2017/2018 година
29 Предлог - Одлука за давање согласност на Kонкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Универзитетот во Тетово и Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во академската 2017/2018 година
30 Предлог-одлука за давање во закуп на дел од недвижна ствар со непосредна спогодба на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје 
31 Предлог на финансиски план на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за 2017 година и Предлог-одлука за утврдување на процентот на зафаќање од вкупниот годишен приход на носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности и годишниот приход на давателите на водни услуги остварен од давање на водни услуги за финансирање на работењето на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за 2017 година
32 Барање за давање на автентично толкување на член 9 став 1 алинеја 1 од Законот за јавни набавки, поднесено од градоначалникот на Општина Куманово
33 Барање за давање на автентично толкување на членот 42-а став 2 од Законот за управните спорови поднесено од пратеникот Соња Мираковска
34 Барање за давање на автентично толкување на член 27 став 5 и 6 и член 28 став 1 од Изборниот законик, поднесено од пратеникот Африм Гаши
35 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.55/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 84-а став 6 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016)
36 Иницијатива поднесена од Игорчо Точев од Кочани, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.62/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 20 став 2 во делот: „за претседател и член на спогодбениот совет може да биде именувано лице со завршено високо образование од правна или економска струка“ од Законот за вонсудско спогодување („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2014)
37 Известување од Снежана Андреевска за Заклучок за втора усна јавна продажба, под И бр.20/17
38 Известување од Извршител Крум Коцарев за извршување врз недвижност (врз основа на член 166 од Законот за извршување) и Заклучокот за определување на проценител кој ќе врши процена на недвижност (врз основа на член 176 став (1) од Законот за извршување) под И бр. 1093/14
39 Понуда од нотар Насер Зибери за продажба на недвижен имот, со Имотен лист бр. 12388 за КО САРАЈ на КП 10396 на КП 10396 викано место/улица „Сарај“
40 Известување од нотар Иљхам Исмани за договор за размена на недвижен имот на кој сопственик е Република Македонија, со Имотен лист бр. 1764 и имотен лист бр.1631 за КО Инџиково на КП 316
41 Понуда од нотар Ирфан Тахири за продажба на недвижен имот, со Имотен лист бр. 6873 за КО Драчево 2 на КП 2734 место викано Локва
42 Понуда од нотар Татјана Адамоска Конеска за продажба на недвижен имот, со имотен лист бр. 42213 за КО Прилеп на КП 17945
43 Понуда од нотар Татјана Адамоска Коневска за продажба на недвижен имот, со Имотен лист бр. 59329 за КО Прилеп на КП 12527/3 и имотен лист бр. 40903 за КО Прилеп на КП 12526/1
44 Понуда од нотар Ана Јолакоска за продажба на недвижен имот, со Имотен лист бр. 2585 за КО Јурумлери на КП 146 викано место Дунек
45 Понуда од нотар Ана Јолакоска за продажба на недвижен имот, со Имотен лист бр. 11437 за КО Маџари на КП 2318
46 Понудата од нотар Дано Рашкоски за продажба на недвижен имот, со Имотен лист бр. 13043 за КО Прилеп на КП бр.5173
47 Понудата од нотар Драган Иванов за продажба на недвижен имот, со имотен лист бр. 67255 за КО Маџари на КП 1982 и КП 2853 викано место Утрина
48 Понудата од нотар Зафир Хаџи-Зафиров за продажба на недвижен имот, со Имотен лист бр.6485 за КО Ѓорче Петров 5 Лепенец на КП 1312 викано место/улица „Шарпланинска“
49 Понуда од нотар Зафир Хаџи Зафиров за продажба на недвижен имот, со Имотен лист бр. 3951 за КО Ѓорче Петров 3 - Дексион на КП 4783, викано место/улица „Мијачка“ 5
50 Понуда од нотар Лазар Козаровски за продажба на недвижен имот, со Имотен лист бр.84135 за КО Ѓорче Петров 5 Лепенец на КП 1435/2
51 Понуда од нотар Драган Георгиев од Кумановоза продажба на недвижен имот, со Имотен лист бр.4204 и имотен лист бр 4203 за КО Куманово на КП 16940
52 Понуда од нотар Иво Серафимовски за продажба на недвижен имот, со Имотен лист бр102351 и Имотен лист бр.24732 за КО Тетово 1 на КП 1244, викано место/улица „М.Исаиева' бр. 9
53 Понуда од нотар Ленче Каранфиловска за продажба на недвижен имот, со Имотен лист бр. 11003 за КО Караорман
54 Понуда од нотар Јасмина Радончиќ за продажба на недвижен имот, со Имотен лист бр. 11149 за КО Сингелич 1 на КП 3429 и КП 504
55 Кадровски прашања /24/
56 Прашања и предлози /24/
57 Информација за реализација на проектот формирање и поддршка на земјоделски задруги
58 Информација за прогрес на активностите во врска со проектот „Комерцијализација на лабораториите за потребите на бизнис секторот“ со статус декември 2016 година - мај 2017 година
59 Информација за потребата од Ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство од 2011 година (Истанбулска конвенција)
60 Информација за воведување на програма за лична асистенција на лица со телесна попреченост
61 Извештај за работата на Националното координативно тело за превенција, намалување на ризиците и заштита од хемиски, биолошки, радијациони и нуклеарни оружја и материјали во 2016 година, како и имплементацијата на Националниот акционен план за спроведување на Резолуцијата 1540 на Советот за безбедност на ОН за периодот 2014-2017 година
62 Информација за имплементација на Акциониот план за периодот 1 јануари – 31 декември 2017 година, за прием на барања и издавање на пасоши преку дипломатско – конзуларните претставништва на Република Македонија во Мелбурн, Канбера, Чикаго, Њујорк, Детроит, Торонто, Берлин, Бон, Минхен, Стокхолм, Копенхаген, Хаг, Брисел, Лондон, Париз, Берн, Рим, Венеција, Виена, Љубљана – Прогрес за периодот 1 јануари – 15 јуни 2017 година