Триесетта седница на Владата

Напомена: Сè до почетокот на седницата, дневниот ред е подложен на промени.
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Годишен извештај за работата на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање на услуги во воздухопловната навигација за 2016 година “, со Извештај од независниот ревизор
2 Информација за потребата од потпишување на нов документ „Локација на командата на СЕЕБРИГ и табела за ротација на критичните позиции по 2015 година (HQ SEEBRIG location and critical rotational slots table after the year 2015)“
3 Информацијата со статистички податоци за кривични предмети од областа Корупција за 2016 година
4 Информација за тринаесеттиот состанок на Поткомитетот за транспорт, животна средина, енергетика и регионален развој помеѓу Европската унија и Република Македонија одржан на 14 февруари 2017 година во Скопје
5 Годишен извештај за имплементација на Стратегијата за родова еднаквост за 2016
6 Информација за подобрување на статусот на деца кои користат услуги во јавни установи за деца- детски градинки
7 Информација за исплата на четврта (последна) рата кон УНДП за мерката програма за самовработување од оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2016 година
8 Информација за состојбата со постапките за давање согласност односно несогласност на предлог-тарифите за користење авторски музички несценски дела на Здружение за заштита на авторските музички права ‘’ЗАМП’’- Скопје и на Здружението за заштита на авторски музички права „СОКОМ – МАП“, Скопје
9 Предлог-одлука за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Министерството за внатрешни работи
10 Предлог-одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради учество на вежбовната активност „CHALLENGE 2017“
11 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движнa ствар на Јавната здравствена установа Општа болница-Куманово
12 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ)
13 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска Клиника за Радиотерапија и Онкологија - СКОПЈЕ
14 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за Детски болести - Скопје
15 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за хирушки болести Св. Наум Охридски – Скопје
16 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за токсикологија
17 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Клиничка болница БИТОЛА
18 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Здравствен дом КРАТОВО
19 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница - Охрид
20 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетски институт за позитронско - емисиона томографија на Република Македонија
21 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на ЈЗУ Градска општа болница „8 СЕПТЕМВРИ“ Скопје
22 Предлог на закон за дополнување на Законот за водостопанство
23 Табела со материјали за кои е побарано мислење и не се процесуирани во владина постапка поради докомплементирање
24 Кадровски прашања (30)
25 Прашања и предлози (30)
26 Информација за текот на работата на советот за следење на состојбите во пензискиот систем