Триесет и седма седница на Владата

Напомена: Сè до почетокот на седницата, дневниот ред е подложен на промени.
Точка Наслов
1 Предлог Буџет на Република Македонија за 2018 година
2 Предлог Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година
3 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Здружението за рурален развој на село Туденце - Општина Јегуновце
4 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Здружението за помош, надградба и обнова на цркви и манастири Храм Свети Архангел Михаил
5 Кадровски прашања/37
6 Прашања и предлози/37