Триесет и осма седница на Владата

Напомена: Сè до почетокот на седницата, дневниот ред е подложен на промени.
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Информација за состојбата со болеста инфективна анемија кај копитари (за период од 19.08.2017 до 30.09.2017 година)
2 Информација за воспоставување на национален систем за нус-производи од животинско потекло
3 Информација во врска со потребата од склучување на Анекс кон Договорот за доделување на државна помош склучен со Владата на Република Македонија и компанијата корисник на ТИРЗ Штип „Џонсон Контролс ДООЕЛ Штип“ со предлог Анекс на договорот и предлог одлука.
4 Предлог-одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 2 и за висината на закупнината и Предлог-одлука за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство, трговија и услуги МУРАТ ВИРИНГ СИСТЕМС МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, како закупоримач
5 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на градот Скопје
6 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ Археолошки музеј на Македонија
7 Информација за вкупно обезбедени средства за зимско одржување на патиштата, согласно склучени договори за зимско одржување (ЈП Македонијапат – Скопје)
8 Информација со Предлог-одлука за престанок и за давање на движна ствар на Собранието на Република Македонија (Служба за општи и заеднички работи)
9 Информација за прогресот на Проектот „Портал - пресуди од даночни и царински спорови“
10 Информација за продажба на недвижнa ствар во Прилеп сопственост на Република Македонија - корисник Министерство за финансии, со Предлог-одлука за продажба на недвижна ствар
11 Информација за продажба на недвижни ствари во Прилеп сопственсот на Република Македонија - корисник Министерство за финансии, со Предлог-одлука за продажба на недвижни ствари во Прилеп
12 Информација за продажба на недвижнa ствар во Штип сопственост на Република Македонија - корисник Министерство за финансии, со Предлог-одлука за продажба на недвижна ствар
13 Информација за продажба на недвижнa ствар во Кочани сопственост на Република Македонија - корисник Министерство за финансии, со Предлог-одлука за продажба на недвижна ствар
14 Информација за продажба на недвижнa ствар во Кичево сопственост на Република Македонија - корисник Министерство за финансии, со Предлог-одлука за продажба на недвижна ствар
15 Информација во врска со состојбата на постапување по барањата за поведување на прекршочни постапки од страна на прекршочен орган Државен пазарен инспекторат
16 Информација за усвојување на Програмата за реформи на ЕЛС во областа на животната средина
17 Предлог-програма за изменување на програмата за работи од областа на хидрометеоролошката дејност во 2017 година
18 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на фабрика за преработка на вода за пиење за водоснабдување на с.Трсино со цевковод КО Трсино, општина Виница, со Предлог-одлука
19 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е3 - некомпактибилна инфраструктура (пречистителна станица за отпадни води) КО Карбинци и КО Карбинци-вон г.р., општина Карбинци, со Предлог-одлука
20 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на мини депонија за комунален отпад од времен карактер КО Н. Конско, општина Гевгелија, со Предлог-одлука
21 Информација за реализирани работни посети во домашни компании
22 Предлог-закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Народна Република Кина за меѓусебно ослободување од визи за носителите на дипломатски и службени пасоши
23 Предлог-закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Советот на Министри на Босна и Херцеговина за заемно признавање и замена на возачки дозволи
24 Информација за Втор циклус на студии на Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“
25 Информација за изменување и дополнување на Спогодбата помеѓу Владата на Република Македонија и Европската Комисија за финансирање во однос на повеќегодишната Оперативна програма „Регионален развој“ за помош од Заедницата за инструментот за претпристапна помош во рамки на компонентата „Регионален развој“
26 Информација за подготовката на четиринаесеттиот состанок на Поткомитетот за трговија, индустрија, царина и оданочување помеѓу Европската унија и Република Македонија кој ќе се одржи на 23 ноември, 2017 година во Брисел
27 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување
28 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување
29 Информација за модели за подобрување на функционирањето на проектот „Отворање на Народни кујни“
30 Информација за изменување на решението за именување на членови на Советот за безбедност и здравје при работа
31 Информација за утврдување на мерки за времено згрижување на затекнатите лица под Кале
32 Информација за прогрес на активностите од проектот ,,Промена на студентски статус” (август 2016– септември 2017 година)
33 Информација за можноста за прифаќање на следната иницијатива:
„Да се утврди ценовник со референтни цени за здравствените прегледи на кандидати за возачи и возачи на моторни возила според Правилникот за здравствени критериуми што задолжително треба да ги исполнуваат кандидати за возачи на моторни возила („Службен весник на Република Македонија“ бр.139/2008), а во согласност со член 322 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр.169/2015)“
34 Информација за работа на Комисијата за евалуација и рангирање на кандидатите за стипендии за академски универзитетски студии од втор степен „Габриела Коневска Трајковска“ од областа на правото, економијата и политиките на ЕУ во странство за академската 2017/2018 година.
35 Информација во врска со потребата од организирање и спроведување на генерички обуки од областа на стратешко планирање во текот на четвртиот квартал од 2017 година
36 Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2017 година
37 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за образование и наука
38 Предлог-одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје за изградба на Трафостаница на ГПбр. 18.25 во Општина Центар
39 Предлог -одлука за формирање на Национален комитет за обезбедување во цивилното воздухопловство
40 Предлог-одлука за формирање на Национален комитет за олеснување
41 Предлог-одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција на Европската Унија, „Алтеа“ во Босна и Херцеговина
42 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за образование и наука
43 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата за општи и заеднички работи
44 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Државниот просветен инспекторат
45 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движнa ствар на Општина Кичево
46 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движнa ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија – СКОПЈЕ
47 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Националната установа за управување со археолошкиот локалитет Стоби - Градско
48 Барање за давање на автентично толкување на член 17 и ставови 8 и 18 и член 20 ставови 8 и 18 од Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај, поднесено од пратеникот Кети Смилеска
49 Иницијатива поднесена од Стамен Филипов од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.94/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 77 став 2 и член 78 ставовите 2 и 3 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015)
50 Понуда од нотар Џеват Бучи од Скопје за купопродажба на недвижен имот во Скопје со Имотен лист бр.93356 за КО Чаир
51 Понуда од нотар Мајљинда Ајдари за купопродажба на недвижен имот со Имотен лист бр.9330 за КО Гази Баба на КП бр.1232/6
52 Понуда од нотар Махир Зибери за купопродажба на недвижен имот со Имотен лист бр.9 за КО Побожје на КП бр.971 викано место/улица Зајкино
53 Понуда од нотар Јадранка Коцевска за купопродажба на недвижен имот со Имотен лист бр.945 за КО Дорфулија на КП бр.6438 м.в. Село
54 Известување од извршител Зоран Петрески од Скопје за заклучокот за усна јавна продажба под И бр.406/16 и Имотен лист бр.7544 за КО Бутел
55 Кадровски прашања /38/
56 Прашања и предлози /38/
57 Информација за реализираниот проект за користење услуга за одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за лето 2017 година
58 Информација за активностите на Министерството за внатрешни работи за откриени случаи на криумчарење на земјоделско-прехранбени производи и жив добиток на граничните премини и илегалните премини во периодот од 01.07.2017 до 30.09.2017 година.
59 Информација за текот на активностите поврзани со книгите од проектот за превод и печатење на 50 универзитетски учебници кои се употребуваат на првите 10 рангирани универзитети согласно Шангајската листа за 2015 година
60 Информација за реализација на Проектот – Археолошко-туристички Проект - Старите градови и тврдини на европската магистрала во Македонија
61 Информација за текот и прогресот на активностите за реализација на проектот „Поддршка на воздухопловна федерација“