Триесет и деветта седница на Владата

Напомена: Сè до почетокот на седницата, дневниот ред е подложен на промени.
Точка Наслов
1 Предлог-одлука за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу фондовите
2 Предлог-закон за изменување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, по скратена постапка
3 Предлог-закон за изменување на Законот за здравственото осигурување
4 Предлог-одлука за дополнување на Одлуката за формирање работна група за изготвување и следење на имплементацијата на Планот за реализација на препораките на група високи експерти за системски прашања од владеење на правото во врска со следењето на комуникациите (2015)
5 Кадровски прашања /39/
6 Прашања и предлози /39/