Четириесетта седница на Владата

Напомена: Сè до почетокот на седницата, дневниот ред е подложен на промени.
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Барање за донесување на одлука за отстапување на 500.000 литри Еуродизел БС гориво, од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски Железници Транспорт АД - Скопје
Предлагач: Македонски железници Транспорт АД - Скопје
2 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за основање на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје
Предлагач: Јавно Претпријатие Македонски Железници Инфраструктура
 
3 Годишна сметка, финансиски извештаи и Годишен извештај за работењето на АД ТЕЦ Неготино за 2016 година, со извештај на независните ревизори
Предлагач: АД ТЕЦ Неготино - Неготино
4 Национална стратегија за борба против перење пари и финансирање на тероризам (Управа за финансиско разузнавање)
Предлагач: Министерство за финансии
5 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината и Предлог-одлука за давање на согласност на Анекс Договорот бр.1 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште склучен помеѓу Република Македонија – Влада на РМ како основач на ТИРЗ Скoпје 1, застапувана од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, Друштво за производство, трговија и услуги ЏАГАТАЈ КАБЛО ОТОМОТИВ ЕЛЕКТРИК СИСТЕМЛЕРИ ДООЕЛ Гостивар и ЏАГАТАЈ КАБЛО САНАЈИ ВЕ ТИЏАРЕТ A.Д како матично друштво на закупопримачот, заведен кај закуподавачот под број 09-684/1 од 17.05.2017 година
Предлагач: Дирекција за технолошки индустриски развојни зони
6 Информација за иницијатива за давање на користење на недвижна ствар на Здружение на ловци Сокол-Битола, со Предлог-одлука (Предлагач: Здружение на ловци Сокол-Битола)
7 Информација со Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Природно - математички факултет при Универзитет „ Св. Кирил и Методиј “ - Скопје
Предлагач: Центар за управување со кризи
8 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение Планинарско друштво „ Грика е Дервенит“ - Скопје
Предлагач: Центар за управување со кризи
 
9 Предлог-одлука за давање согласност на Одлука за продажба на станбен простор и Предлог-Одлука за давање согласност на Одлука за утврдување продажнa ценa на стан наменет за продажба на ул„Партизански одреди“ бр. 153/1-11 во Скопје
Предлагач: Акционерско Друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје
10 Tарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висина на надоместокот за користење и увид на податоците од Геодетско-катастарскиот информационен систем, со Предлог - одлука за давање согласност
Предлагач: Агенција за катастар на недвижности
 
11 Tарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти во катастарот на инфраструктурни објекти, со Предлог - одлука за давање согласност
Предлагач: Агенција за катастар на недвижности
 
12 Tарифник за изменување и дополнување на Tарифникот за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности, со Предлог - одлука за давање согласност
Предлагач: Агенција за катастар на недвижности
 
13 Информација за судските постапки заведени пред Основен Суд Скопје 2 Скопје по тужбите на тужителите Друштво за посредување и трговија ГЕМАК ТРАДЕ Енвер ДООЕЛ експорт импорт Скопје и Ејуп Аљими од Скопје против тужениот РМ Министерство за транспорт и врски Скопје.П.Бр.1110/15
 Предлагач: Државно правобранителство
14 Предлог - одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите, врз основа на член 65 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сосптвеност и со стварите во општинска сопственост
Предлагач: Државно правобранителство
15 Предлог - одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Собранието на Република Македонија
Предлагач: Служба за општи и заеднички работи
16 Предлог - одлука за престанок и давање на времено користење на движна ствар на Националниот координатор за борба против тероризам
Предлагач: Служба за општи и заеднички работи
економски систем и тековна политика
17 Информација за преземените активности за склучување на меѓувладин договор за имплементација на FATCA режимот во Република Македонија и за позициите на САД во однос на потребата од склучување на договор со Република Македонија
Предлагач: Министерство за финансии
18 Информација со Предлог-одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација, за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко проектна документација за КП бр.116, КП бр. 117/1 и КП бр. 117/2, КО Злокуќане, општина Липково
Предлагач: Министерство за транспорт и врски
 
19 Информација за прогресот на активностите за ремонт на железничката пруга Ногаевци (Велешко)-Градско-Неготино, за период од 01.01-30.06.2017
Предлагач: Министерство за транспорт и врски
20 Информација во врска со поднесеното барање на ТХОР ИМПЕКС ДООЕЛ, Скопје за издавање на овластување за изградба на Ветерна Електрана Богословец, со Предлог-одлука
 Предлагач: Министерство за економија
 
21 Информација во врска со поднесените иницијативи за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини на локалитетите “Самарница“ општина Прилеп и општина Долнени и “Стари Присад Стена“ општина Прилеп, со Предлог - одлука
Предлагач: Министерство за економија
 
22 Информација во врска со поднесената иницијатива за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – јаглен на локалитетот “Гуштерица“ општина Кичево
Предлагач: Министерство за економија
23 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на мини депонија за комунален отпад од времен карактер КО Н. Конско, општина Гевгелија, со Предлог-одлука
Предлагач: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
24 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на викенд зона со намена А4-времено сместување КО Сопиште вон град, општина Сопиште, со Предлог-одлука
Предлагач: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
25 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на магацин со деловен простор КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
Предлагач: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
26 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на авто сервис КО Селце, општина Прилеп, со Предлог - одлука
Предлагач: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
27 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс (погон за сечење, обликување и доработка на камен) КО Неокази, општина Пробиштип, со Предлог - одлука
Предлагач: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
28 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Тетово-вон г.р., општина Тетово, со Предлог - одлука
Предлагач: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
29 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување КО Мирковци, општина Чучер Сандево, со Предлог - одлука
Предлагач: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
30 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна индустрија (винарија со придружни објекти) КО Истибања, општина Виница, со Предлог - одлука
Предлагач: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
31 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Б3-големи угостителски единици и Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Камењане, општина Боговиње, со Предлог - одлука
Предлагач: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
32 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Глишиќ, општина Кавадарци, со Предлог - одлука
Предлагач: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
 
33 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А4-времено сместување (викенд куќи) КО Раштак, општина Гази Баба, со Предлог - одлука
Предлагач: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
34 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Б-комерцијални и деловни намени, Д3-спорт и рекреација и А4-времено сместување КО Блатец, општина Виница, со Предлог - одлука
Предлагач: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
35 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б2-големи трговски единици КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево, со Предлог - одлука
Предлагач: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
36 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс за преработка на украсен камен (мермер и гранит) КО Варош, општина Прилеп, со Предлог - одлука
Предлагач: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
37 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на хотелски комплекс КО Гајре, општина Тетово, со Предлог - одлука
Предлагач: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
38 Информација во врска со активностите кои ги превзема Република Македонија кон Бернската Конвенција
 Предлагач: Заменик претседател на Влада на РМ за економски прашања
39 Информација за квалитет на воздухот во Република Македонија за месец октомври 2017 година, Извештај за работата на ИРГ и предлог мерки
Предлагач: Министерство за животна средина и просторно планирање
40 Информација во врска со потребата од именување на нови членови на Комитетот за одобрување на инвестиции на Фондот за иновации и технолошки развој, со Предлог-решение за именување членови и определување претседател на Комитетот за одобрување на инвестиции (Канцеларија на претседателот на Владата на Република Македонија)
политички систем
41 Предлог - закон за амнестија
 Предлагач: Министерство за правда
42 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации
Предлагач: Министерство за информатичко општество и администрација
43 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степе
Предлагач: Министерство за информатичко општество и администрација
44 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор
Предлагач: Министерство за информатичко општество и администрација
45 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за управната инспекција
Предлагач: Министерство за информатичко општество и администрација
46 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за архивски материјал
Предлагач: Министерство за информатичко општество и администрација
47 Предлог-закон за изменување на Законот за основање на Македонска академска истражувачка мрежа
Предлагач: Министерство за информатичко општество и администрација
 
48 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка
Предлагач: Министерство за информатичко општество и администрација
49 Предлог-закон за ратификација на Договорот за основање на транспортна заедница
 Предлагач: Министерство за надворешни работи
50 Предлог-закон за ратификација на Протоколот за изменување на Договорот од 13 јули 2006 година меѓу Македонската Влада и Владата на Сојузна Република Германија за одбегнување на двојното оданочување во однос на даноци на доход и на имот
Предлагач: Министерство за надворешни работи
51 Информација за учество на македонската делегација на 6-ти Самит на шефови на влади на процесот за соработка на Народна Република Кина со земјите од Централна и Источна Европа
Предлагач: Министерство за надворешни работи
52 Информација за аплицирање за грант од норвешкото Министерство за надворешни работи за имплементација на проект за изработка на систем за процесирање на класифицирани информации во Министерството за надворешни работи
Предлагач: Министерство за надворешни работи
53  Информација за степенот на реализација на активности од Националната програма за усвојување на правото на Европската унија – ревизија 2017 година, предвидени за реализација во периодот јануари – август 2017 година, со Предлог заклучоци
 Предлагач: Секретаријат за европски прашања
 
54 Информација за потпишување Меморандум за соработка со Владата на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска за реализација на проект за модернизација и трансформација на јавната администрација
 Предлагач: Министерство за информатичко општество и администрација
55 Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за преземање на лица со незаконски престој и Протокол за спроведување на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за преземање на лица со незаконски престој
 Предлагач: Министерство за внатрешни работи
56 Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Протоколот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за соработка во областа на борбата против трговија со луѓе
 Предлагач: Министерство за внатрешни работи
човечки ресурски и одржлив развој
57 Информација за степенот на реализација на Акцискиот план за 2016-2018 година за реализација на Стратегијата за иновации на Република Македонија за 2012-2020 година (за период јануари – јуни 2017 година)
Предлагач: Министерство за образование и наука
58 Информација за проектот Служби за помош и поддршка на стари лица (кои живеат сами) Домашна посета и Домашен лекар
Предлагач: Министерство за здравство
59 Информација за реализација на проектот за користење услуга за одмор и рекреација на деца од семејства во социјален ризик и деца корисници на посебен додаток за зима 2018 година, со предлог одлука
 Предлагач: Министерство за труд и социјална политика
Материјали за кои се одлучува без расправа
економски систем и тековна политика
60 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје во деловната просторија која се наоѓа на ул.„Маршал Тито“ бр.1 во Тетово
 Предлагач: Министерство за финансии
 
61 Предлог – одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛ МГТ ДООЕЛ Струмица на локалитетот “Гечерлиски Рид - 2“, општина Босилово
 Предлагач: Министерство за економија
62 Предлог–одлука за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – кварцити на Друштвото за производство, трговија и услуги КВАРЦ КОМЕРЦ извоз-увоз Лазар ДООЕЛ с.Кумарино, Велес на локалитетот “Грамади“ кај с.Оморани, општина Чашка
 Предлагач: Министерство за економија
политички систем
63 Предлог - методологија за изменување и дополнување на Методологијата за проценка на влијанието на регулативата
 Предлагач: Министерство за информатичко општество и администрација
64 Предлог - упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на постапување во работата на министерствата во процесот на спроведување на проценка на влијанието на регулативата
 Предлагач: Министерство за информатичко општество и администрација
65 Предлог-одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“ во Авганистан
 Предлагач: Министерство за одбрана
66 Предлог - одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за правда - Управа за водење на матичните книги - Подрачно одделение Куманово
 Предлагач: Министерство за правда
 
67 Предлог - решение за изменување на Решението за именување на ко-претседател, членови и ко-секретар на Мешовитата македонско - баварска меѓувладина комисија
 Предлагач: Министерство за надворешни работи
човечки ресурски и одржлив развој
68 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање преработка, рециклирање и уништување на отпад
 Предлагач: Министерство за труд и социјална политика
предлози по кои Владата дава мислење
по барање на Собранието на Република Македонија
по барање на органи, организации и други правни лица
69 Иницијатива поднесена од Горан Димовски од Битола, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.98/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 8-а, став 1, алинеја 4 од Изборниот законик на Република Македонија во делот „или постапка за престанок на работен однос во државни и јавни институции“ („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 51/2011, 142/2012, 31/2013, 34/2013, 14/2014, 30/2014, 196/2015, 35/2016, 97/2016, 99/2016, 136/2016 и 142/2016).
Предлагач: Уставен суд на Република Македонија
 
70 Иницијатива поднесена од Стамен Филипов од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.90/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на член 1 во деловите: „и обврските“, член 4, член 114 став 1, во делот: „обврските и одговорностите“ и член 116 став 1 точка 2 алинеја 2 во делот: „само на Синдикатот потписник на овој колективен договор“ од Колективниот договор на Министерството за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр.108/2013).
 Предлагач: Уставен суд на Република Македонија
 
71 Иницијатива поднесена од Стамен Филипов од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.91/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 2 точка 24 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016)
 Предлагач: Уставен суд на Република Македонија
72 Иницијатива поднесена од Светскиот македонски конгрес од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.89/2017, за поведување на постапка за оценување на уставноста на Одлуката за стапување на Република Македонија во членство во Северно-атланската договорна организација - НАТО („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/1993)
Предлагач: Уставен суд на Република Македонија
73 Ургенција по Иницијативата до овластени предлагачи за измена и дополнување на закони и други подзаконски акти, доставена од Народниот правобранител на Република Македонија под број 1534/17 од 16.08.2017 година
 Предлагач: Народен правобранител на Република Македонија
74 Известување од извршител Антончо Коштанов именуван за подрачјето на Основните судови Скопје I и Скопје II за заклучокот за усна јавна продажба (врз основа на член 167 став 1, член 169 став 1 и член 170 став 1 од Законот за извршување, Сл. весник на Република Македонија бр.35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008, 83/2009, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10, 148/11 и 187/13), а во врска со член 265 од Законот за извршување Сл. Весник на Република Македонија 72/2016 и 142/2016, доставен под И.бр.78/16
Предлагач: Извршител
75 Понуда од нотар Лазар Козаровски од Скопје за продажба на недвижен имот во Скопје со Имотен лист бр.108569 за КО Центар 1 на КП бр.9492/1
 Предлагач: Нотар
 
76 Понуда од нотар Махир Зибери од Скопје за купопродажба на недвижен имот во Скопје со Имотен лист бр.9 за КО Побожје на КП бр.971
 Предлагач: Нотар
77 Понуда од нотар Хакија Чоловиќ од Скопје за продажба на недвижен имот во Скопје со Имотен лист бр.10315
 Предлагач: Нотар
78 Понуда од нотар Мери Весова од Скопје за купопродажба на недвижен имот во Скопје со Имотен лист бр.8826 за КО Ѓорче Петров 6 на КП бр.9782/3
Предлагач: Нотар
79 Понуда од нотар Александар Гуњовски од Штип за продажба на недвижен имот Штип со Имотен лист бр.10779 за КО Таринци на КП бр.945 и КП бр.983
 Предлагач: Нотар
80 Известување од извршител Снежана Андреевска од Скопје под И.бр.622/17 за налог за извршување врз недвижност
Предлагач: Извршител
81 Известување од извршител Весна Деловска именуван за подрачјето на Судовите Скопје 1 и 2 за заклучокот за трета усна јавна продажба (врз основа на чл.167 став 1, член 169 став 1 и член 170 став 1 од Законот за извршување), доставен под И.бр.479/2016
Предлагач: Извршител
82 Известување од извршител Антончо Коштанов именуван за подрачјето на Основниот суд Скопје I и Скопје IIза заклучокот за усна јавна продажба (врз основа на членовите 179 став (1), 181 став (1) и 182 став (1) од Законот за извршување, доставен под И.бр.489/16
 Предлагач: Извршител
други предлози
83 Кадровски прашања /40/
84 Прашања и предлози /40/
За информирање
85 Информација за квалитет на воздухот во Република Македонија за месец септември 2017 година
 Предлагач: Министерство за животна средина и просторно планирање
86 Информација за регистрирани инциденти на насилство во училиштата и преземени мерки во периодот од 01 јули до 30 септември 2017 година
 Предлагач: Министерство за внатрешни работи
87 Информација за активности на Министерството за внатрешни работи за спроведување на Законот за јавна чистота во периодот од 01.07.2017 до 30.09.2017 година
Предлагач: Министерство за внатрешни работи
 
88 Информација за активностите на Министерството за внатрешни работи за спречување на бесправната сеча на шуми во периодот од 01.07.2017 до 30.09.2017 година.
Предлагач: Министерство за внатрешни работи
89 Информација за преземени мерки во делот на заштита на права од интелектуална сопственост за периодот од 01 јули до 30 септември 2017 година.
Предлагач: Министерство за внатрешни работи
90 Информација за предвидените активности за усогласување на нацрт текстот на Протоколот помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора за соработка во областа на борбата против трговија со луѓе
Предлагач: Министерство за внатрешни работи
 
91 Информација за резултатите што ги постигнале учениците од Македонија во меѓународните програми за оценување (PISA и TIMSS) и реформите што произлегуваат од постигнатите резултати (Исход 1.2.2 од Акцискиот план за вработување на млади лица 2016-2020)
Предлагач: Министерство за образование и наука
92 Информација за реализација на проектот Награди за најдобрите ученици во областа математика и природни науки (јануари – септември 2017)
 Предлагач: Министерство за образование и наука
93 Информација за прогрес на имплементација на проектот „Еден клик“ (јуни – август 2017)
Предлагач: Министерство за образование и наука
94 Информација за текот и прогресот на активностите во врска со реализација на проектот ,,Инвестирај во својата иднина-стипендии за последипломски и докторски студии” (статус октомври 2017 година)
Предлагач: Министерство за образование и наука
 
95 Информација за текот и прогресот на активностите (април-септември 2017) во врска со проектот „Стимулација за упис на техничките факултети“
Предлагач: Министерство за образование и наука
96 Информација за бројот на доделени стипендии на ниво на средно и високо образование за предмети за кои што се предвидува дека ќе бидат дефицитарни на пазарот на труд (Исход 1.2.3 од Акцискиот план за вработување на млади лица 2016 – 2020 година)
Предлагач: Министерство за образование и наука
97 Информација за бројот на младите лица без квалификации што ги користеле ISCED 3 програмите (Исход 1.2.6 од Акцискиот план за вработување на млади лица 2016-2020 година)
Предлагач: Министерство за образование и наука
98 Информација за бројот на идентификувани ученици под ризик од прерано напуштање на образованието и бројот на ученици што добиваат индивидуализирана поддршка за да останат на училиште и да се стекнат со квалификации (Исход 1.2.5 од Акциски план за вработување на млади лица 2016 - 2020 година)
Предлагач: Министерство за образование и наука
99 Информација за основање на Специјализирана национална математичка гиманзија
Предлагач: Министерство за образование и наука
100 Информација за прогресот (септември 2016– септември 2017) на активностите за реализација на проектот „Набавка на 300.000 таблет компјутери“
 Предлагач: Министерство за образование и наука
 
101 Информација за текот и прогресот на активностите во врска со проектот „Намалување на партиципацијата за 50% на студентите од самохрани и еднородителски семејства“
Предлагач: Министерство за образование и наука
102 Информација за пресуда, со иницијатива за измена и дополнение на законска регулатива
Предлагач: Македонски железници Транспорт АД - Скопје
103 Информација во врска со реализација на Проектот - Истражувања, заштита, конзервација, реставрација, реконструкција и презентација на Античкиот театар во Скупи
Предлагач: Управа за заштита на културното наследство
104 Информација за реализација на Проектот – Археолошки локалитети
 Предлагач: Управа за заштита на културното наследство