45-та седница на Владата

Напомена: Сè до почетокот на седницата, дневниот ред е подложен на промени.
Точка Наслов
Пред точка Состојби и напредок во процесот на европска интеграција
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од ЕУ
Пред точка Статус на реализација на приоритетите на РМ за влез во НАТО
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
1 Барање за субвенционирање на проектите бесплатни викенди за превоз во железничкиот сообраќај
2 Информација за текот и прогресот на активностите за реализација на проектот за надградба на македонскиот систем за воздухопловна навигација 02, финасиран со кредит за долгорочно задолжување од ЕБОР
3 Информација за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државна Фитосанитарна Лабораторија, со Предлог-одлука
4 Предлог-одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Државниот инспекторат за животна средина
5 Информација за потребата за потпишување на Меморандум за разбирање помеѓу Албанија, Ерменија, Азербејџан, Белорусија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хватска, Грузија, Казакстан, Киргистан, Литванија, Молдавија, Монголија, Црна Гора, Репулика Македонија, Романија, Русија, Србија, Таџикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан и Организацијата за економска соработка и развој.
6 Предлог-закон за изменување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија, по скратена постапка
7 Информација во врска со следење на Договорот за финансиска поддршка со Wizz Air
8 Предлог-тарифник за дополнување на Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за вршење на стручна оцена (ревизија) на геолошка документација и рударските проекти
9 Информација за формирање на Комисијата за спроведување на Јавен повик за доделување на концесии за вршење на проспекциски геолошки истражувања на металични минерални суровини на три простори Северозападен регион, Западноцентрален регион и Југозападен регион, со Предлог-решение
10 Информација во врска со поднесените иницијативи за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини на локалитетите „Црвени Брегови“ општина Неготино, „Дризла“ општина Студеничани, „с. Ново Село“ општина Штип и „Рафче“ општина Сарај“, со Предлог-одлука
11 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини за локалитетите „Самарница“ општина Прилеп и општина Долнени и „Стари Присад Стена“ општина Прилеп и тендерска документација за спроведување на постапката по Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.177/2017)
12 Извештај за спроведување на мониторингот во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на производите за заштита на растенијата, како и нивните резидуи во производите од примарно земјоделско производство за 2016 година
13 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за судовите
14 Предлог-закон за дополнување на Законот за извршување на санкциите
15 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за јавнообвинителска служба
16 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за кривичната постапка
17 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за јавното обвинителство
18 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Народниот правобранител
19 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи 
20 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за полиција
21 Предлог-закон за следење на комуникациите 
22 Предлог-закон за Оперативно-техничка агенција
23 Предлог-закон за изменување и дополнувања на Законот за електронските комуникации
24 Предлог-закон за дополнување на Законот за класифицирани информации
25 Предлог-закон за ратификација на Конвенцијата за организации на рурални работници, 1975 (С 141)
26 Информација со Акционен план за периодот 1 јануари - 31 декември 2018 година, за прием на барања и издавање на пасоши преку дипломатските и конзуларните претставништва на Република Македонија во Мелбурн, Канбера, Чикаго, Њујорк, Детроит, Торонто, Берлин (вклучително и Конзуларното одделение во Бон), Минхен, Стокхолм, Копенхаген, Хаг, Брисел, Лондон, Париз, Берн, Рим, Венеција, Виена, Љубљана
27 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата
28 Предлог-закон за изменување на Законот за инспекцијата на труд
29 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност
30 Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за спречување и заштита од дискриминација
31 Информација за пристапување на Република Македонија кон глобалното партнерство „Global Deal“
32 Предлог-одлука за едностран раскин на договорот за давање на концесија на риби за организирање на рекреативен риболов со бр. 41-6485/1 од 22.08.2012 година на рекреативната зона „Акумулација Ратево“
33 Предлог-одлука за едностран раскин на договорот за давање на концесија на риби за организирање на рекреативен риболов со бр. 41-6484/1 од 22.08.2012 година на риболовниот ревир „Брегалница 1“
34 Предлог-одлука за давање согласност за пренос на удел во Друштвото за производство, трговија и услуги АКВА КОКИНО ДООЕЛ с. Драгоманце Старо Нагоричане
35 Предлог-oдлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - варовник на Трговското друштво за производство проектирање и инженеринг ВАРДАРГРАДБА ДОО с. Трубарево - Скопје на локалитетот „Подцуцул“, општина Сопиште
36 Предлог-одлука за времено укинување на визите за краткорочен престој (виза Ц) во Република Македонија за странски државјани носители на важечка британска, американска и канадска виза
37 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Mинистерството за информатичко општество и администрација
38 Барање на Сејфеттин (Сејдин) Куртиш, за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
39 Барање на Јусуф Доган, за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
40 Барање на Атик Фират, за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
41 Барање на Солак Ефкан, за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанство на Република Македонија
42 Барање на Догани Махмут, за прием во државјанство на Република Македонија, согласно член 11 од Законот за државјанството на Република Македонија
43 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Валандово (44-7659/1)
44 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ - Битола (44-7697/1)
45 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (44-7713/1)
46 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Дом на култура „Кочо Рацин“ - Кичево (44-7656/1)
47 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (44-7578/1)
48 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение библиотека АЛ-БИ с. Бабино - Демир Хисар (44-7655/1)
49 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружение библиотека АЛ-БИ с. Бабино - Демир Хисар (44-7655/1)
50 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Куманово (44-7624/1)
51 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (44-7645/1)
52 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата на Собранието на Република Македонија (44-7622/1)
53 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Делчево (44-7627/1)
54 Предлог-oдлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (44-7646/1)
55 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Велес (44-7626/1)
56 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Ресен (44-7641/1)
57 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Струмица (44-7639/1)
58 Предлог-oдлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (44-7651/1)
59 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија (44-7634/1)
60 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Свети Николе (44-7636/1)
61 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Земјоделски факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје (44-7663/1)
62 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Македонска академија на науките и уметностите (44-7637/1)
63 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Педагошки факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје (44-7583/1)
64 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кочани (44-7638/1)
65 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ Центар за Култура - Крива Паланка (44-7648/1)
66 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола (44-7696/1)
67 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово (44-7650/1)
68 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Kавадарци (44-7693/1)
69 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип (44-7615/1)
70 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Валандово (44-7725/1)
71 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУ Центар за култура - Крива Паланка (44-7717/1)
72 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријат за спроведување на Рамковен договор (44-7718/1)
73 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Виница (44-7690/1)
74 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Скопје (44-7688/1)
75 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Битола (44-7579/1)
76 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Неготино
77 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Прилеп
78 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Крушево (за Дом на култура „Наум Наумовски Борче“ - Крушево)
79 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
80 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ - Штип
81 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Битола
82 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
83 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ - Скопје
84 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Факултет за физичко образование, спорт и здравје“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
85 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
86 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Факултет за фармација“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
87 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Економски факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
88 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Машински факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
89 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Факултет за електротехника и информациски технологии“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
90 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Технолошко металуршки факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
91 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
92 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Педагошки факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
93 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Економски институт“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
94 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Медицински факултет“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
95 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државен универзитет Тетово
96 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државен универзитет Тетово
97 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Крушево
98 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Делчево
99 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Град Скопје (корчагин)
100 Предлог-одлука за престанок на користење на недвижна ствар на општина Крушево 
101 Предлог-одлукa за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Театар за деца и младинци - Скопје
102 Предлог-одлукa за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државно училиште за деца и младинци со оштетен вид ,,Димитар Влахов” - Скопје
103 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Национален сојуз на слепи лица
104 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на НУБ ,,Св. Климент Охридски"
105 Предлог-одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ЈРП Македонска радио телевизија за 2018 година и Предлог-одлука за одобрување на Финансиски план за 2018 година на Македонската радио телевизија
106 Иницијатива поднесена од Стамен Филипов од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.139/2017 за оценување на уставноста на член 112 став 2 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015)
107 Иницијатива поднесена од Борис Поповски од Битола, доставена до Уставниот суд на Република Македонија под У.бр.110/2017 за оценување на уставноста на одредби од Законот за парничната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2005, 110/2008, 83/2009, 116/2010 и 124/2015)
108 Понуда од нотар Ана Брашнарска за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.1915 за КО Нерези на КП бр.823
109 Понуда од нотар Нерџиван Идризи од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.2798 за КО Сингилиќ 2 на КП бр.2223 викано/место Р.Каскалиевиќ
110 Понуда од нотар Хакија Чоловиќ од Скопје, за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.6944 за КО Драчево 2 на КП бр.2567 викано/место Локва
111 Понуда од нотар Фатмир Ајрули од Скопје за продажба на недвижен Имот со Имотен лист бр.103889 за КО Бутел на КП бр.3933 викано место улица Населба
112 Кадровски прашања /45/
113 Прашања и предлози /45/
114 Финансиски извештај за работењето на АД МЕПСО Скопје во четврт квартал (октомври-декември) од 2016 година
115 Информација за текот и активностите за реализација на Проектот Изградба на Катни гаражи
116 Информација за текот и активностите за реализација на Проектот Изградба на административна зграда за потребите на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје
117 Информација во врска Одлука бр.02-9983/4 од 03.11.2017 година, донесена од Одбор на Директори на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје
118 Информација за потребите за микрочипирање (идентификација) на домашните миленици и нивно регистрирање во информациониот систем на Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
119 Информација за извршените контроли за квалитетот на детските играчки кои се продаваат на територијата на Република Македонија за втор квартал од 2017 година
120 Информација за извршените контроли за квалитетот на детските играчки кои се продаваат на територијата на Република Македонија за трет квартал од 2017 година
121 Информација за реализација на мониторинг програми од областа на здравјето на растенијата во 2016 година (семенски и меркантилен компир, овошни видови и винова лоза, градинарски култури на отворено и во затворен простор и тутун)
122 Информација за имплементација на Акциониот план за периодот 1 јануари - 31 декември 2017 година, за прием на барања и издавање на пасоши преку дипломатско - конзуларните претставништва на Република Македонија во Мелбурн, Канбера, Чикаго, Њујорк, Детроит, Торонто, Берлин, Бон, Минхен, Стокхолм, Копенхаген, Хаг, Брисел, Лондон, Париз, Берн, Рим, Венеција, Виена, Љубљана - Прогрес за периодот 1 јануари - 20 септември 2017 година
123 Информација со акциски план за текот и прогресот на активностите во врска со Проектот - Изградба на Амбуланта во населено место Секирци