Стратешки план 2018 - 2020

Стратешкиот план на Генералниот секретаријат за работа за периодот 2018 - 2020 година ќе биде донесен и објавен во првата половина на Јануари 2018 година. 

 

Во прилог можете да прочитате повеќе, како и да ги преземете насоките за стратешко планирање за министерствата и другите управни органи.