Седници на Влада

Дневни редови, соопштенија и одлуки од седниците на Владата на Република Македонија.

Владата на Република Македонија на својата денешна, 89 редовна, седница ја разгледа и усвои Информација за зголемување на коефициентите на сложеност на работите во јавните установи за деца-детски градинки во 2018 година.

Владата го задолжи Министерството за труд и социјална политика, почнувајќи од месец септември 2018 година, да ги изврши подготовките за исплата на плата која ќе биде исплатена во месец октомври 2018 година, линеарно зголемена за 5% на коефициентите кои се во примена и да го реализира зголемувањето на платите за вработените во детските градинки согласно обезбедените средства во Буџетот за 2018 година.

Со оваа мерка на Владата на Република Македонија ќе бидат опфатени повеќе од 4200 вработени во предшколското воспитување.

На денешната седница Владата на Република Македонија го разгледа и прифати усогласениот текст на Меморандумот за соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, и го овласти д-р Кочо Анѓушев, заменик претседател на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања и координација на економските ресори да го потпише Меморандумот за соработка во име на Владата на Република Македонија, за реализација на проектот „Изработка на Стратегија за развој на енергетиката на Република Македонија до 2040 година“.

Министрите во владата денеска ја разгледаа информацијата за текот на постапката за основање на ТИРЗ Липково, како материјал за информирање.

На предлог на Министерството за образование и наука, Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информација за активностите на проектот изградба и опремување на 145 училишни спортски сали и рехабилитација на средни и основни училишта во Република Македонија, и донесе одлука за продолжување на рокот за реализација на склучениот договор за изведување на градежни работи за изградба на училишни спортски сали и продолжување на рокот за реализација на склучениот договор за стручно - технички надзор за доизградба на училишни спортски сали, со цел заокружување на реализацијата на проектот.

Владата на Република Македонија ja разгледа и усвои Информацијата за потребата од воспоставување на меѓу-министерска работна група за координација на Регионалната инвестициска реформска Агенда за Западен Балкан, како заклучок од иницијативата Берлински процес.

Меѓу-министерската работна група, меѓу другото, ќе го координира влезот на инвестиции и нивно воспоставување, заштита на инвестиции и задржување на инвестиции, и привлекување инвестиции и промоција преку развој на регионална иницијатива за промоција на потенцијалите за инвестирање во земјите од регионот.

На предлог на Министерството за здравство, Владата на РМ денеска ја разгледа и Информацијата за можноста за воспоставување на јавно приватно партнерство преку формирање на современа модерна организација-платформа како ефикасен носител на хеликоптерскиот итен медицински систем во Република Македонија (HEMS) и хеликоптерските услугите за пребарување и спасување (SAR) чија цел е подобрување на животниот стандард и безбедноста на сите граѓани на Република Македонија и за сите посетители во земјата. 

За оваа цел, Владата на РМ го задолжи Министерството за здравство по завршување на подготвителните работи и по изработката на физибилити студијата за оправданост на доделување договор за воспоставување јавно приватно партнерство, да ја информира Владата за следните чекори во реализацијата.

Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информација за испраќање на републички сили за заштита и спасување на меѓународна вежбовна активност за спасување од урнатини и поплави „СРБИЈА 2018“, која, под покровителство на NATO – Euro Atlantic Disaster Response Coordination Center (EADRCC), ќе се одржи од 7 до 12 октомври 2018 година, во Младеновац, Република Србија.
 

Владата на денешната седница го усвои предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, со којшто се намалува старосната граница за пензионирање на рударите. 

Откако министерството за труд и социјална политика ќе го достави законот и истиот ќе биде изгласан во Собранието на Република Македонија, рударите ќе можат да остварат право на старосна пензија и со навршување на 40 години стаж за мажи и 35 години пензиски стаж за жени. 

На 88-мата седница, Владата ја разгледа и усвои Информацијата, како и Акцискиот план за отворено владино партнерство 2018-2020 година. Владата го задолжи Министерството за информатичко општество и администрација да формира работна група со сите чинители за имплементирање на националниот Акциски план за Отворено владино партнерство 2018-2020 година, најдоцна до 30 септември 2018 година.

Инаку Владата на Република Македонија до сега има усвоено три акциски планови во 2012-та, 2014-та и во 2016-та година за соодветните двегодишни периоди. Четвртиот Национален Акциски план за Отворено владино партнерство 2018-2020 година, вклучува широк спектар на активности кои Владата ќе ги преземе во следните две години се со цел да се зајакнат, продлабочат и прошират напорите за унапредување на транспарентноста на власта, подобрување на ефективноста на институционалните механизми за пристап до информации, пристап до правда, фискална транспарентност, управувањето со податоците и чувањето регистри во државните и во јавните институции, како и зголемување на стандардите за интегритет и поголем пристап до технологија за сите граѓани на Република Македонија.

Имајќи предвид дека за неколку месеци завршува националната стратегија за деинституционализација 2008–2018, министрите денеска ја прифатија и новата Национална стратегија за деинституционализација во Република Македонија за 2018–2027 симболично насловена „Тимјаник“.  
Новата Национална стратегија за деинституционализација го проширува фокусот и нуди сеопфатен преглед на социјалните услуги во тековниот контекст. Стратегијата ги претставува визијата, целите, стратешкиот пристап на Владата и дејствата што треба да се преземат и подобрат при спроведувањето на преминот од институционална грижа кон систем за социјална грижа во семејството и заедницата со поддршка од социјалните служби. Во моментов во институции се сместени вкупно 2 358 лица. 

Како материјал за информирање, министрите денеска го разгледаа и го прифатија Извештајот за степенот на реализација на програмата на Владата на Република Македонија од јануари до јуни 2018-та година. Во овој период според годишната програма за работа на Владата за 2018 биле предложени вкупно 322 иницијативи, од кои 99 закони, а останатите биле акти и материјали по кои одлучува Владата. 

Исто така, Владата го задолжи Генералниот секретаријат да предложи мерки за воспоставување електронско следење на Програмата на Владата.

На редовната 88-ма седница Владата ја прифати и програмата за изменување на програмата за потребите од специјалистички и субспецијалистички кадри согласно со мрежата на здравствени установи за 2018-та година. 

Програмата е изготвена врз основа на податоците и консултациите со јавните здравствени установи во Република Македонија, кои потоа беа предмет на детална анализа за потребите од здравствениот кадар во сите јавни здравствени установи.

Реализација на оваа програма за потребите од специјалистички и субспецијалистички кадар, ќе овозможи обезбедување на потребниот број стручни кадри за нормално, квалитетно, ефикасно, континуирано, ефективно и рационално вршење на здравствените услуги во јавните здравствени установи.

На седницата Владата ја разгледа и усвои Информацијата во врска со потребата за изработка на планска и проектна документација за потребите на Министерството за економија.

Владата го задолжи министерството за транспорт и врски да подготви и во рок од три дена до Владата да достави предлог за изменување и дополнување на годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко - планска документација и урбанистичко - проектна документација, со плански и проектни документации за инфраструктура, за потребите на министерството за економија за изградба на електроцентрали од обновливи извори на енергија. 

На предлог на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија, на седницата ќе биде разгледана предлог стратегија на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, со Акциски план 2018-2020 -та година. 

Министрите денеска ќе дебатираат и за информацијата за националниот акциски план за отворено владино партнерство со предлог национален акциски план за отворено владино партнерство 2018-2020- та година.

На предлог на министерство за труд и социјална политика, дел од точките на седницата е предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување. 

На дневен ред на 88-мата седница е и предлог - законот за јавните набавки, предложен од министерството за финансии. 

Владата денеска ќе расправа и за информација на министерството за здравство, со акциски план за сексуално и репродуктивно здравје 2018-2020-та година. 

88-мата редовна седница на Владата на Република Македонија ќе започне во 12:00 часот. 

На редовната 87-ма седница, Владата на Република Македонија ја усвои информацијата за потребата од донесување на закон за дополнување на Законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна делница Миладиновци - Штип и патна делница Кичево - Охрид, заради склучување на Анекс бр. 2 кон договорот за изградба на патна делница Кичево - Охрид , по скратена постапка.

Исто така, Владата го разгледа и го прифати текстот на предлог - законот за дополнување на законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна делница Миладиновци - Штип и патна делница Кичево - Охрид, по скратена постапка, како и текстот на Анексот бр. 2 кон договорот за изградба на патна делница Кичево - Охрид помеѓу Јавното претпријатие за државни патишта и Sinohydro Corporation Limited.

Владата го овласти Премиерот Заев, министерот за транспорт и врски, Горан Сугарески и директорот на Јавното претпријатие за државни патишта, Зоран Китанов да го потпишат Анексот бр. 2 кон договорот за изградба на автопат, делница Кичево - Охрид, помеѓу Јавното претпријатие за државни патишта и Sinohydro Corporation Limited, по донесување на законот за дополнување на законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградба на патна делница Миладиновци - Штип и патна делница Кичево Охрид и објавување на истиот во Службен весник на Република Македонија.

На предлог на Секретаријатот за европски прашања, Владата, на денешната седница ја разгледа и ја усвои и информацијата за статусот на проектот изградба на автопат „Скопје - Блаце” со предлог за реализација на истиот.

 

На редовната 86-та седница, Владата го формираше Kомитетот за интеграција на Република Македонија во НАТО.

Со него ќе претседава претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, а негови заменици се Радмила Шекеринска Јанковска, заменик претседател на Владата на Република Македонија и министер за одбрана, Бујар Османи, заменик претседател на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања и Никола Димитров, министер за надворешни работи.

Постојани членови на Комитетот се: Оливер Спасовски, заменик претседател на Владата на Република Македонија и министер за внатрешни работи, Рената Дескоска, министер за правда, Драган Тевдовски, министер за финансии, Дамјан Манчевски, министер за информатичко општество и администрација, Генерал - мајор Васко Ѓурчиновски, началник на генералштабот на Армијата на Република Македонија, Стојан Славески, директор на дирекција за безбедност на класифицирани информации, Стево Пендаровски, национален координатор за НАТО, Беким Максути, заменик министер за одбрана, Агим Нухиу, заменик министер за внатрешни работи, претставник од опозицијата (според номинација од најголемата опозициска партија).

Во работата на комитетот може да учествуваат и други членови на Владата и други релевантни чинители доколку се расправа за теми од нивната област.

Денеска министрите ја прифатија информацијата за воведување на заеднички контроли на надлежните органи на Република Македонија и на Република Албанија на патниот граничен премин Ќафасан – Кафтане, односно one-stop-shop.

Владата го задолжи министерство за финансии - царинска управа во рок од 15 дена преку Министерството за надворешни работи на Република Македонија да го информира Министерството за надворешни работи на Република Албанија за согласноста од потребата за склучување на Спогодба и за потребата од формирање на делегација за започнување на постапка за водење преговори за склучување на Спогодбата за воведување на заеднички гранични контроли на патниот граничен премин Ќафасан – Кафтане.

На предлог на министерството за здравство, на седницата, министрите ја прифатија предлог - програмата за изменување на програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2018-та година. Измените се однесуваат на делот на финансирање, односно прераспределени се 4 милиони денари - средства обезбедени од основниот буџет и вкупните средства се дополнуваат со 1 милион денари - пари обезбедени од буџет од донации.

Согласно денешната одлука, по повод 8 септември – Денот на независноста на Република Македонија, Владата в сабота ќе организира прослава на платото пред зградата на Владата со пригодна културно – уметничка програма.

На 86-тата седница министрите ја прифатија и информацијата во врска со утврдување на потребата за изработка на нов Закон за стратешки инвестиции во Република Македонија.

Владата го задолжи Министерството за транспорт и врски во рок од 3 дена од добиените номинации да формира работна група за изработка на предлог Закон за стратешки инвестиции во Република Македонија. Во исто време, неколку министерства, кабинетите на Претседателот на Владата и на Заменик Претседател на Владата, во рок од 5 дена да номинираат лице за работната група за изработка на предлог Закон за стратешки инвестиции во Република Македонија.

Од формирањето на работната група, Министерството за транспорт и врски има рок од 60 дена до Владата да достави нацрт Закон за стратешки инвестиции во Република Македонија.

На денешната седница Владата на Република Македонија ја разгледа и ја усвои информацијата за потребата од подобрување на состојбата на општинската патна мрежа.

За таа цел, Владата го задолжи Министерството за финансии да отпочне постапка за задолжување кај Светска банка со заем во висина од 70 милиони евра, во зависност од можностите на Буџетот, а врз основа на стратегијата за партнерство.

 

Владата на денешната редовна седница донесе одлука за зголемување на платите на вработените во основно и во средно образование за 5%, почнувајќи од исплатата на септемвриската плата годинава.

За покачувањето на платите во основно образование, за четвртиот квартал од 2018-тата година, министерството за образование и наука ќе издвои 99 милиони денари, додека за покачувањето на платите во средно образование, вкупно 40 милиони денари.

За реализација на предвиденото покачување на платите министерството за образование и наука ќе потпише спогодби со Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија. Со Спогодбите се утврдуваат најниската плата за најнискиот степен на сложеност на вработените во основните училишта која ќе изнесува 12.714 денари и најниската плата за најнискиот степен на сложеност на вработените во средните училишта која ќе изнесува 13.117 денари.

На 85-тата седница, на предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Владата ја прифати предлог - уредбата за изменување и дополнување на уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2018-та година.

Со уредбата, се обезбедува дополнителна субвенција од 1 денар за килограм предадено грозје за сортите вранец и смедеревка. Оваа мерка ќе придонесе и за зголемување на рентабилноста на производството на овие две најзастапени сорти.

Владата денеска го усвои концептот за Национална структура за водење на процесот за зачленување на Република Македонија во НАТО.

Владата ги задолжи министрите за одбрана, за надворешни и за внатрешни работи, за правда, за финансии, за информатичко општество и администрација, како и директорот на дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, во рок од еден ден да определат претставник или претставници од нивните институции кои ќе земат учество во работата на работниот комитет за интеграција во НАТО.

Исто така, Владата го задолжи Националниот координатор за НАТО да одржи состанок на работниот комитет за интеграција на Република Македонија во НАТО во рок од седум дена.

Согласно одлуката за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Македонија за учебната 2018/2019, 100 талентирани ученици и 80 талентирани ученици – спортисти ќе добиваат стипендија во висина од 2. 970 денари. 100 учениците со посебни потреби и 50 ученици - деца без родители ќе добијат стипендија од 2.750 денар, а 400-тини ученици ќе добијат стипендија за социјална поддршка од 2.200 денари. Стипендии се предвидени и за учениците – роми.

Владата исто така, донесе одлука за доделување на 50 стипендии на странски државјани од интерес на Република Македонија, односно за студенти со македонско потекло кои живеат во државите на Балканскиот полуостров.

Стипендии ќе добијат студентите кои ќе се запишат како редовни студенти на државните универзитети: „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, „Св. Климент Охридски“ - Битола, „Гоце Делчев“ - Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ - Охрид, „Мајка Тереза“ - Скопје и Универзитетот во Тетово во студиската 2018/2019 година.

На денешната седница министрите го прифатија правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење. Целта на овој правилник е обезбедување на безбедна и чиста вода заради заштита на здравјето на луѓето од несаканите ефекти од контаминација на водата за пиење.

Препознавајќи ја потребата од зајакнување на економската соработка помеѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина, при тоа зачувувајќи ги принципите на еднаквост, взаемна корист и недискриминација, Владата го прифати предлогот на министерството за економија за поведување постапка за водење преговори за склучување на Договорот за економска соработка меѓу двете земји.

Целта на договорот е да ја поттикне и да ја унапреди економската соработка во области од заеднички интерес на Република Македонија и на Босна и Херцеговина, а со тоа да се одржи економскиот развој на двете земји, како и да се подобри економската ефикасност и благосостојба на потрошувачите.

На 85-тата седница Владата го разгледа и го прифати годишниот извештај за преземените активности и постигнатиот напредок за воспоставување еднакви можности на жените и мажите во Република Македонија за 2017-та година. Дел од препораките кои произлегуваат од истиот за 2019-тата година се да се обезбедат:

  • Достапни и квалитетни услуги во поглед на сексуалното и репродуктивно здравје;
  • Продолжување и финализирање на процесот на грижа за децата и пренесување на товарот од жените кон општеството преку зголемување на капацитетите и обезбедување на различни форми на згрижување на децата;  
  • Воведување на мерки за балансирање на работата и семејството;  
  • Зголемување на стапката на учество на жените на пазарот на труд и воведување на специјални мерки за економско јакнење на жените и руралните жени;

Владата на денешната седница ги именуваше Сали Ајдини за директот на Државниот комунален инспекторат, Рухан Иљази за директор на Дирекцијата за радијациона безбедност, како и Сами Рушиди, за заменик – директор на дирекцијата за странски инвестиции.

На денешната, 84-та редовна седница, Владата донесе одлука со која го задолжи Министерството за финансии да подготви предлог-одлука за обезбедување на 80 милиони денари од тековната буџетска резерва кои ќе бидат ставени на располагање за спроведување кампања, врз основа на одобрен план, на Собранието на Република Македонија, како овластен предлагач на референдумот. Доколку на крајот на кампањата има непотрошени средства, тие ќе бидат вратени во Буџетот на Република Македонија.  

Во врска со распишаниот референдум од страна на Собранието на Република Македонија, Владата на РМ одлучи да спроведе процес на планирана јавна комуникација од јавен интерес – кампања за референдумот, базирана на принципите на објективност, транспарентност и рационалност, односно, поконкретно преку процес на планирана јавна комуникација за референдумот, за да ги оствари следните комуникациски цели:

- Прикажување на добивките за граѓаните на Република Македонија од влезот на Македонија во Европската Унија.

- Прикажување на добивките за граѓаните на Република Македонија од влезот на Македонија во НАТО.

- Објаснување пред граѓаните на Република Македонија на конечниот договор за решавање на македонско-грчкиот спор за името и за стратешко партнерство и

- Повикување на граѓаните на Република Македонија на остварување на правото на гласање на референдумот и на преземање одговорност за носење важни одлуки.

Во спроведување на планираната јавна комуникација за референдумот, Владата на Република Македонија ќе ги користи следните комуникациски алатки:

- Комуникација со и преку медиумите – соопштенија за јавноста, брифинзи, изјави, прес-конференции, интервјуа и ТВ и радио гостувања;

- Комуникација преку социјалните медиуми – Фејсбук, Инстаграм, Твитер, Фликр и Јутуб, за кои активности Владата ќе реализира средства во износ од 400.000 денари од редовниот буџет на Генералниот секретаријат на Владата, а останатите комуникациски алатки ќе се реализираат во рамки на редовните владини активности;

- Активности од јавен карактер – теренски посети, неформални средби, состаноци, гостувања и учество на јавни настани.

Во спроведување на процесот на планирана јавна комуникација за референдумот, Владата на Република Македонија ќе работи транспарентно и отчетно, согласно стандарди за јавни комуникации од интерес на јавноста – релевантност, објективнoст, пропорционалност и рационалност.

На истата седница, Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информацијата во однос на продолжување на изградбата на Магистрален гасовод Делница 5 Скопје-Тетово-Гостивар кај потегот на Водно, и го задолжи Министерството за животна средина и просторно планирање да подготви и во рок од 30 дена до Владата да достави предлози на закони за прогласување на парк шумите Водно, Матка и Гази Баба за заштитени подрачја.

Како дел од заклучоците за оваа точка, Владата му препорачува на Град Скопје, во соработка со надлежните институции, во рок од 30 дена да изготви проект за зелени појаси на реките Лепенец и Серава, а Министерството за животна средина и просторно планирање да го помогне Град Скопје во реализација на проектите за зелени појаси на реките Лепенец и Серава и за рекултивација и пошумување согласно предлозите од граѓанските здруженија.

Со оваа одлука му се укажува на МЕР АД Скопје да продолжи со изградбата на Магистрален гасовод Делница 5 Скопје-Тетово-Гостивар кај потегот на Водно согласно новите мерки и измени, и да склучи договор за регулирање на односите за оштетени зелени површини со Град Скопје како договорна страна.

На денешната седница Владата на Република Македонија го прифати предлогот на Министерот за внатрешни работи Сашо Тасевски да биде именуван за нов директор на Бирото за јавна безбедност во Министерството за внатрешни работи.

На денешната седница Владата донесе одлука досегашниот директор на Македонски пошти Фадис Реџепи, да биде разрешен од оваа должност заради завршување на неговиот мандат, и за нов директор да биде именуван Ејуп Рустеми.

Министерството за транспорт и врски на денешната седница предложи, а Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информацијата во врска со постапката за доделување финансиската поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија на домашни и странски превозници, односно за така-наречените евтини летови.

Со оваа одлука на Владата на РМ, се задолжува Министерството за транспорт и врски да отпочне постапка за доделување на финансиска поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија на домашни и странски превозници, наредниот ден од денот на влегувањето во сила на Уредбата  за начинот, поблиските критериуми за доделување на финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници и потребната документација која треба да се достави од корисниците на финансиската поддршка, согласно Програмата за определување средства потребни за доделување финансиска поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија на домашни и странски превозници за периодот од 2019-2021 година.

На денешната владина седница е разгледана и усвоена Информацијата за склучување на Спогодба за утврдување на вредноста на бодот за најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност, и ќе изнесува 13.286,00 денари.

Со оваа корекција, вредноста на бодот во здравството се зголемува за 5 отсто, а пресметувањето на најниската плата утврдена во ставот 1 на овој член ќе отпочне да се применува со исплатата за месец септември 2018 година, и согласно колективниот договор нема да изнесува помалку од 15.770,00 денари.

На денешната седница, Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информацијата во врска со донесување на Решение за формирање на Комисија за спроведување на постапката за избор на универзален снабдувач, и го донесе Решението за формирање на Комисија за спроведување на постапка за избор на универзален снабдувач, која треба да ја спроведе на постапка за избор на универзален снабдувач да го достави Јавниот повик и Тендерската документација до Владата на Република Македонија на усвојување, најдоцна до 3 септември 2018 година.

Владата денеска ја разгледа и ја усвои Информацијата за  потпишување Договор меѓу Генералниот секретар на Обединетите нации и Владата на Република Македонија: Обврска да се елиминира сексуалната експлоатација и злоупотреба, и го задолжи министерот за надворешни работи, г-дин  Никола Димитров,  во име на Владата на Република Македонија, да го потпише Договорот меѓу Генералниот секретар на Обединетите нации и Владата на Република Македонија: Обврска да се елиминира сексуалната експлоатација и злоупотреба.

Министрите во Владата на РМ денеска го разгледаа и усвоија Извештајот за извршени преговори со усогласен текст на Договор меѓу страните на Конвенцијата за полициска соработка во Југоисточна Европа за автоматизирана размена на ДНК податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила и усогласен текст на Имплементацискиот договор на Договорот меѓу страните на Конвенцијата за полициска соработка во Југоисточна Европа за автоматизирана размена на ДНК податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила и Меморандумот за разбирање за автоматизирана размена на ДНК податоци, дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила.

На оваа своја 84-та седница Владата на Република Македонија го разгледа и усвои Извештајот за извршени преговори со усогласен текст на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за реципрочно признавање на возачки дозволи, и го определи Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи, во име на Владата на Република Македонија, да го потпише Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за реципрочно признавање на возачки дозволи.
 

Владата на Република Македонија денеска ќе ја одржи својата редовна 84-та седница со повеќе точки на дневен ред од интерес на Република Македонија и од интерес на граѓаните.

На оваа своја седница Владата на РМ ќе ја разгледа и ќе се произнесе по Информацијата за имплементацијата и состојбата на проектот “Рехабилитација на источниот дел од железничката пруга на Коридор VIII фаза 1 делница Куманово - Бељаковце“, која ќе ја презентира Јавното Претпријатие Македонски Железници Инфраструктура.

На денешната седница министрите во владата ќе ја разгледаат и Информацијата за потребата од склучување на Договор за грант меѓу Република Македонија и Соединетите американски држави - САД за развојната цел: „Република Македонија како просперитетно, самоодржливо и инклузивно демократско општество“.

На предлог на Министерство за надворешни работи, на оваа седница на Владата на РМ ќе се најде и Информацијата за потпишување Договор меѓу Генералниот секретар на Обединетите нации и Владата на Република Македонија: Обврска да се елиминира сексуалната експлоатација и злоупотреба, а Министерството за внатрешни работи ќе го претстави извештајот за извршените преговори со усогласен текст на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за реципрочно признавање на возачки дозволи.

Министерството за одбрана за оваа владина седница предлага да бидат разгледани и усвоени две Предлог-одлуки за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција на Организацијата на Обединетите Нации „УНИФИЛ“, во Република Либан, како и за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“, во Исламската Република Авганистан.

Во делот на точките за информирање на оваа седница, Владата на РМ ќе ги разгледа и информациите за задолжување на Јавно сообраќајно претпријатие СКОПЈЕ - Скопје, со државна гаранција кон меѓународна кредитна институција, за Проектот Набавка на КПГ автобуси, како и Информацијата за акцискиот план за вработување млади лица, 2016 – 2020, што доаѓа како предлог на Државниот завод за статистика.

 

Редовната, 84 седница на Владата на Република Македонија ќе започне во 9 часот.

 

На денешната седница Владата на Република Македонија го разгледа извештајот за текот на имплементација на Планот за гаранција за млади - пилот фаза за 2018 година.

Во досегашниот период на имплементација на младинската гаранција во 3 општини, почнувајќи од Март, 2018, остварени се следните резултати: Вкупен број на вклучени млади: 1.770, од нив 855 женски и 915 машки.

Од нив веќе се вработени 518, а останатите се вклучени во други мерки како практиканство, обука на работно место, обуки за побарувани занимања на пазарот на труд, обуки за напредни ИТ вештини.

Република Македонија е единствената земја во регионот, која не е членка на Европската Унија, а започна со имплементирање на програмата „Гаранција за млади“, како мерка за зголемување на вработливоста на младите луѓе; Во земјите членки на ЕУ оваа програма успешно се имплементира од 2012 година. Партнер во имплементацијата е Националниот младински совет.

Министрите на седницата ги прифатија предлог-измените на Програмата за финансиска поддршка во земјоделство за 2018-та година. Со овие измени, по 2 денари субвенција за килограм, ќе добијат регистрираните откупувачи и трговците кои до 15 септември годинава ќе откупат индустриски сливи за најмалку пет денари или свежи сливи по минимум осум денари.
 
Владата исто така, ги разгледа и ги прифати извештајот за преземени мерки и активности за 2017-та година, како и оперативниот план за 2018-та година за спроведување на Националната стратегија за стари лица 2010-2020 година.
 
Владата го задолжи Национално Координативно тело за следење и евалуација на имплементацијата на Националната стратегија за стари лица 2010-2020 година, да обезбедува механизми за координација на регулирањето и практикувањето на политиките кои што директно или индиректно ги засегаат старите лица, со цел поедноставување на акциите и мерките во одделни сектори и на одделни нивоа.
 
На денешната 83-та седница Владата донесе одлука за започнување на постапка за избор на универзален снабдувач со електрична енергија. Канцеларијата на Претседателот на Владата, Кабинетот на Заменик Претседателот на Владата задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори и Министерството за економија се задолжени да номинираат по еден член и заменик член во Комисијата за спроведување на постапката за избор на универзален снабдувач. 

Исто така, Владата им укажа на Регулаторната комисија за енергетика и на МАНУ, да номинираат по еден член и заменик член во Комисијата за спроведување на постапката во рок од 3 дена од денот на донесување на одлуката.

Согласно денешната одлука, Комисијата е должна во рок од 14 дена, до Владата на Република Македонија на усвојување да го достави јавниот повик и тендерската документација.

Заради остварувањето на правото на сите домаќинства и мали потрошувачи да се снабдуваат со електрична енергија со утврден квалитет по разумни, јасно споредливи, транспарентни и недискриминаторни цени, Владата на Република Македонија избира универзален снабдувач кој истовремено ќе ја врши и дејноста снабдување во краен случај. Целта на оваа постапка е остварувањето на правото на домаќинствата и малите потрошувачи на универзална услуга во снабдувањето со електрична енергија, односно да бидат снабдувани од универзалниот снабдувач во согласност со обврските утврдени со Законот за енергетика и правилата за снабдување.
 
На предлог на Министерот за внатрешни работи, Оливер Спасовски, Владата на седницата донесе одлука да го разреши Лазо Велковски од позицијата директор на Бирото за јавна безбедност.

Како материјал за информирање, министрите го разгледаа извештајот на независниот ревизор за извршена ревизија на работењето на Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош за периодот од 1 јануари до 31 декември 2017-та година. Според извештајот на независниот ревизор, финансиските извештаи, во сите материјални аспекти, реално и објективно ја прикажуваат финансиската состојба на ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош.
 
На редовната 83-та седница Владата на Република Македонија донесе и одлука да спроведе кампања од јавен интерес за референдумот

Исто така, Владата ги задолжи сите министерства и другите органи на државната управа, во рок од 3 дена до Министерството за финансии да достават информација за средствата коишто ги имаат на располагање, а кои би можеле да се пренаменат за кампањата за референдумот.

 

 

На денешната седница Владата на Република Македонија ги разгледа информациите за склучување на Договор за доделување на финансиска поддршка според Законот за финансиска поддршка на инвестиции со повеќе од 100 компании во Република Македонија, согласно кој за прв пат за оваа финансиска поддршка можеа да аплицираат и домашните компании.

Со договорите  за доделување на финансиска поддршка кои се одобрени на денешната седница на владата, се исполнува првата фаза, по што ќе следуваат наредните кога компаниите ќе мора да ја докажат реализацијата на инвестициите, по што ќе следува исплатата на одобрените средства до крајот на оваа година.

Како дополнителна одлука, владата го донесе заклучокот дека компаниите кои се стекнале со право за финансиска поддршка, треба да достават потпишана изјава за конфликт на интереси како дел од документацијата опфатена со договорот.

Владата денеска ја разгледа и усвои информацијата за одбележување на годишнината на потпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Истовремено го задолжи Секретаријатот за европски прашања да дефинира програма и технички детали за спроведување на програмата како и да ги превземе сите други активности за организација и одбележување на овој настан.

Владата на Република Македонија ја разгледа и ја усвои Информацијата за состојбата со правичната застапеност на вработените во Управата за јавни приходи (УЈП) на РМ, и ја задолжи УЈП  да изготви План за подобрување на состојбата на правичната застапеност на вработените во УЈП преку превземање на одреден број на вработени од Секретаријатот за спроведување на Рамковниот Договор согласно квалификациите и согласно донесената одлука на Влада на Р.М, како и да изготви  акционен план за да се спроведе подобрување на правичната застапеност на вработените.

На денешната седница на Владата на Република Македонија е усвоена усогласената листа на предлог проекти за финансирање со кинеска грант помош во рамки на потпишаните Договори за економска и техничка соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Народна Република Кина составена од предлог проектите „Зајакнување на капацитетите на службите за здравствена и социјална заштита во Република Македонија”, како заеднички предлог од Министерството за здравство и Министерството за труд и социјална политика и „Подобрување на квалитетот на научно истражување на академскиот кадар и унапредување на образованието во областа на молекуларната биологија како резултат на донација на опрема за Лабораторијата за молекуларна биологија”, како предлог од Лабораторијата за молекуларна биологија на Природно – математичкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.

Владата го утврди Предлогот на Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Финансискиот договор, наменет за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти – V фаза, кој ќе се склучи меѓу Европската инвестициона банка и Македонската банка за поддршка на развојот, со одлука да го поднесе до Собранието на Република Македонија.

На денешната седница Владата да го утврди и Предлог на Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка со Договорот за заем за финансирање на Проектот за унапредување на социјалните услуги и донесе одлука предлог законот да биде поднесен до Собранието на Република Македонија.

На предлог на Министерството за здравство Владата денеска ја разгледа Информацијата за потребни вработувања и за обезбедување финансиски средства за тие вработувања во ЈУ Здравствен дом Скопје.

На оваа 82 седница владата го усвои Предлогот на Закон за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата  за да се овозможи правото на материјално обезбедување да се оствари без разлика дали работниот однос склучен по користењето на паричниот надоместок по основ на невработеност, бил на определено или неопределено време и дали престанал е по волја и вина на работникот. На овој начин ќе се овозможи материјално да бидат обезбедени дополнителни 1600 невработени лица.  

Владата денеска го усвои Предлог - закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на патната делница Крива Паланка – Деве Баир (граница со Бугарија), кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и ЈП за државни патишта, за да се обезбеди натамошна реализација на овој проект во должина од 13 километри.

На седницата одржана денеска, Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информацијата за склучување Програма за соработка во областа на културата меѓу Министерството за култура на Република Македонија и Министерството за култура на Република Бугарија за периодот 2018 - 2021 година, и го овласти министерот за култура, г. Асаф Адеми, да ја потпише Програмата за соработка во областа на културата меѓу Министерството за култура на Република Македонија и Министерството за култура на Република Бугарија за периодот 2018 – 2021 година.

 

Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информација за времена комунална депонија во Општина Кичево, и го задолжи АД ЕЛЕМ да обезбеди место за времено складирање на комунален отпад на некоја од локациите на ископите на ТЕЦ Осломеј Кичево, кои тоа го овозможуваат.