Седници на Влада

Дневни редови, соопштенија и одлуки од седниците на Владата на Република Македонија.

Владата на Република Македонија на 78-мата седница, донесе одлука да го измени заклучокот од претходната, 77-ма седница и согласно новиот заклучок ја задолжи компанијата „11 Октомври – Еурокомпозит АД Прилеп“ да достави барање за позајмица од вкупно 11 милиони денари  (6 милиони денари од АД ЕЛЕМ - Скопје и 5 милиони денари од АД МЕПСО - Скопје). Со оваа измена, на вработените во оваа компанија наместо по една, ќе им бидат исплатени по две плати. 

На денешната седница министрите ја разгледаа информацијата за спроведена постапка по објавен оглас за избор на Национален координатор за трансплантација на Република Македонија и го прифатија предлог – решението д-р Маја Мојсова Мијовска да биде национален координатор за трансплантација. д-р Мијовска од 2013-тата е назначена за болнички координатор за трансплантација, а од декември 2017-та година e поставена за раководител на Одделот за анестезија, реанимација и интензивно лекување при Клиниката за ТОАРИЛУЦ. Мандатот на д-р Маја Мојсова Мијовска како национален координатор за трансплантација е 4 години. 

Владата на седницата ја прифати информацијата предложена од министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, за потпишување на спогодба помеѓу македонското и министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Србија, за фитосанитарна соработка. Целта на оваа спогодба е да ја поттикне заедничката соработка во областа на фитосанитарната политика, да ги заштити териториите на Македонија и на Србија од внесување и ширење на карантински штетни организми и да се ограничи внесувањето на регулирани некарантински штетни организми, преку увезените пратки. Спогодбата треба да придонесе и за минимизирање на фитосанитарниот ризик, како и да обезбеди подобрување на меѓународната трговија. 

На 78-мата седница беше разгледана и прифатена и информацијата во врска со потпишувањето на меморандум за разбирање во енергетскиот сектор помеѓу министерството за економија на Република Македонија и министерството за енергетика и рударство на Република Косово. Меморандумот предвидува да се формира мешовит оперативен тим на експерти од двете министерства и претставници од нивните национални компании и надлежни органи, за помош и консултации за натамошните чекори за имплементација на договорените области на соработка. 

Приоритетни области за соработка со Косово се секторот за електрична енергија, јаглен, природен гас, обновливи извори на енергија, енергетска ефикасност, сигурност во снабдувањето со енергија, како и подготовка на инфраструктурни проекти за интерконективно поврзување и други проектни иницијативи.

Како материјал за информирање Владата го разгледа извештајот за реализација на оперативниот план на активностите за имплементација на Националната стратегија за изедначување на правата на лицата со инвалидност за 2017-та година.

Во извештајот, меѓу другото, е наведено дека министерството за труд и социјална политика, ќе продолжи да развива мрежа на дневни центри и други социјални сервисни служби за поддршка на децата и возрасните лица со попреченост и нивните семејства во местото на живеење. Досега се изградени 30 дневни центри за различни видови на попреченост, а таму дневно престојуваат околу 440 корисници. 

Министрите на денешната седница го разгледаа и годишниот извештај за работењето на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2017-тата година. 

Во него е посочено дека вкупниот број на осигуреници на крајот на 2017-та година изнесувал 1.872.466, што претставува опфатеност на населението од 90.3% во однос на вкупниот број жители на Македонија.  

Бројот на лицата осигурени преку програмата на Министерството за здравство, односно оние што не се осигурени по ниту еден друг основ, изнесува 246.611 и е зголемен во споредба со 2016-та година за околу 1,7 илјади лица. Зголемувањето се должи на фактот што почнувајќи од 2015-та година, лицата со ниски примања повеќе немаат обврска за пререгистрација.

На предлог на министерството за економија на седницата, Владата ја разгледа информацијата во врска со донесување на програма за изменување на програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2018-та година, со предлог – програма. Станува збор за пренамена на средства за реализација на алинејата 2 од програмата, односно поддршка на консултантски услуги за решавање на „тесни грла“ во производниот процес, како и за подготовка на апликации, проекти врзани со развојот на малите и средни претпријатија или економски развој.

На редовната, 78-ма седница Владата на Република Македонија, на негово барање го разреши Арменд Шаќири, од должноста директор на КПУ Казнено поправен дом од отворен вид Струга.

 
 

На денешната седница, Владата ја разгледа информацијата за состојбата со 11 Октомври - Еурокомпозит од Прилеп. При тоа, Владата ја задолжи компанијата да побара позајмица од компаниите во државна сопственост од ЕЛЕМ и од МЕПСО од по 3 милиони денари или вкупно 6 милиони денари. Во исто време, Владата им препорача на двете претпријатија да го обезбедат побаруваниот заем.

Половина од средствата (3 милиони денари), се наменети за линеарна исплата на примања за вработените. Околу 30% од средствата ќе бидат наменети за набавка на репроматеријали и на други потребни средства на компанијата. Остатокот од парите ќе се насочат за тековно одржување на 11 Октомври - Еурокомпозит, од Прилеп.

На денешната седница, Владата исто така го задолжи Заменик на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, Кочо Анѓушев, во согласност со позитивните законски прописи, во најскоро можно време да најде конечно решение за компанијата 11 Октомври - Еурокомпозит од Прилеп.

Министрите го прифатија предлог-законот за изменување на законот за додадена вредност. Измените предвидуваат пролонгирање на рокот на примена на повластената стапка од 5%, на првиот промет на станбените згради и на становите кои се користат за станбени цели, а кој ќе се изврши во рок до 5 години по изградбата. Со предлог-законот рокот се продолжува за уште 5 години односно од почетокот на следната година до крајот на 2023-рата.  

Владата на седницата ја разгледа и ја прифати информацијата за предлог-договорот за доделување на државна помош на друштво за производство и трговија ТЕЛАМОН ЕВРОПА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје. Владата ја овласти Зорица Апостолска, министер без ресор задолжена за привлекување странски инвестиции, да го потпише предложениот договор за доделување на државна помош на Друштвото за производство и трговија ТЕЛАМОН ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје. Договорот ќе биде потпишан на 13 овој месец.  

Со предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Македонија, за кој министрите се согласија дека треба да се донесе по скратена постапка, се уредува финансиска поддршка за раст на платите во повисок износ од минималната плата. Целта е да се поттикнат работодавачите да исплаќаат плати на работниците во повисок износ од минималната плата утврдена со овој закон, за подобрување на економскиот стандард и поттикнување на економскиот раст и развој во Република Македонија. Со предложените измени и дополнувања на Законот за исплата на минимална плата во Република Македонија ќе се поттикне спиралата за покачување на платите.

На 77-мата седница на Владата министрите го прифатија предлог-законот за изменување и дополнување на законот за заштита на децата. Предложените измени и дополнувања на овој закон се во насока на подобрување на финансиската состојба на корисниците на право на посебен додаток за дете со специфични потреби кое има пречки во телесниот или менталниот развој или комбинирани пречки во развојот до 26 години живот, како и овозможување на деца за кои се користи право на посебен додаток да бидат здравствено осигурени, доколку не се осигурени согласно закон.

Предложените измени и дополнувања на законот за заштита на децата ги содржи следниве решенија:

- износот на утврдената висина на правото на посебен додаток со законот за заштита на децата да се зголеми од 4.202 денари на 5.021 денари;

- на зголемените износи (за самохран родител кој има дете со специфични потреби кое има пречки во телесниот или менталниот развој или комбинирани пречки во развојот до 26 години) да се зголеми  од 6.303 денари на 7.351 денари; - за материјално необезбедени родители, кои се корисници на социјална парична помош и постојана парична помош кои имаат дете со специфични потреби кое има пречки во телесниот или менталниот развој или комбинирани пречки во развојот до 26 години живот да се зголеми од 5.252,50 денари на 6.276 денари.

На предлог на Министерството за труд и социјална политика, Владата ја разгледа и ја прифати информацијата за изградба на дневен центар за деца со аутизам. При тоа Владата го задолжи ресорното министерство во рок од 30 дена да ја отпочне потребната постапка за вадење на градежна дозволи. За најдоцна 6 месеци Министерството за труд и социјална политика треба да ја информира Владата за целосната реализација на проектот.

Владата на редовната седница, како материјал за информирање, го разгледа конечниот извештај на овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2016 година на Министерството за култура. Притоа констатираше дека истиот од страна на Државниот завод за ревизија е доставен до Основното јавно обвинителство. Истовремено, Владата го задолжи Министерството за култура да пристапи кон изготвување на Акциски план со точно дефинирани рокови и носители за имплементација на дадените препораки од Конечниот извештај на Државниот завод за ревизија за извршената ревизија на регуларност за 2016 година во функција на надминување на утврдените состојби, и истиот во рок од 30 дена да го достави до Владата на Република Македонија и до Државниот завод за ревизија.

На 77-мата седница, министрите ги прифатија предлог-програмите за изменување на програмите за финансиска поддршка во земјоделството, во рибарството и аквакултурата и за поддршка на руралниот развој - сите за тековната, 2018-та година.

Владата на денешната седница ја прифати информацијата за давање на согласност за распишување на Јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање. Исто така Владата ја донесе Одлуката за давање на ваквата согласност, а во исто време го донесе и решението за формирање на Комисија за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари.

На денешната седница Владата ќе расправа за Предлог-законот за изменување на законот за данокот на додадена вредност, како и за Предлог-законот за изменување и дополнување на законот за Академијата за судии и јавни обвинители.

На предлог на Министерството за труд и социјална политика, министрите на седницата ќе го разгледаат Предлог-законот за изменување и дополнување на законот за заштита на децата, како и информацијата за изградба на дневен центар за деца со аутизам.

Пред министрите ќе се најде и информацијата за изградба на пругата Бељаковце - Крива Паланка, за периодот до 15.05.2018 година.

На предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на денешната седница Владата исто така, ќе ги разгледа предлог-програмите за изменување на програмите за финансиска поддршка во земјоделството, во рибарството и аквакултурата и за поддршка на руралниот развој – сите за тековната, 2018-та година.

На 77-мата седница, како материјал за информирање, Владата ќе го разгледа конечниот извештај на овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2016 година на Министерството за култура.

Владата на својата редовна 76-та седница го разгледа и го усвои извештајот за извршени преговори со усогласен текст на Заедничка декларација за намера на македонската Влада, застапувана од македонското Министерство за внатрешни работи и Сојузното министерство за сообраќај и дигитална инфраструктура на Сојузна Република Германија за процедури за замена на возачките дозволи. Ова претставува последна фаза пред потпишување на Декларацијата од страна на двајцата министри, со што таа и официјално би стапила на сила. Возачките дозволи ќе им бидат признаени на полнолетни лица со важечка возачка дозвола, издадена од надлежните органи во Македонија и во Германија и кои имаат законски престој на македонска територија (најмалку 180 дена во една календарска година) или на територијата на Германија (најмалку 185 дена во годината).

Министрите на денешната седница го прифатија и годишниот извештај на Министерството за финансии за управување со јавниот долг на Република Македонија за 2017-тата година. Според извештајот, јавниот долг на Република Македонија на крајот на 2017 година изнесувал 4.786,9 милиони евра што претставува 47,6% во однос на БДП. Од оваа сума, 3.187,5 милиони евра отпаѓаат на надворешниот, додека 1.599,4 милиони евра на внатрешниот јавен долг.  

Државниот долг на Република Македонија на крајот на 2017 година изнесувал 3.958,5 милиони евра односно 39,3% во однос на БДП. Со ова ниво на државен долг Република Македонија и натаму останува умерено задолжена земја со државен долг кој е далеку понизок од просечното ниво на долг на земјите на ЕУ, кој на крајот на 2017 година изнесувал 81,6%.

Според годишниот извештај на министерството за финансии бројот на вработени во 2017 година се зголемил за 2,4%, односно за околу 17 илјади лица споредено со 2016-тата година. Зголемување од 2,6% на номиналната основа и раст од 1,2% на реална основа, лани бележи и просечната нето/бруто-плата.

Владата на седницата го разгледа и го прифати извештајот за работата на Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во 2017-тата година. Според истиот, бројот на регистрирани осигуреници во декември 2017-та е зголемен за 5.406 осигуреници, во споредба со истиот месец во 2016-тата година. Фондот за пензиското и инвалидското осигурување, според извештајот, минатата година остварил вкупни приходи во износ од 65.319,96 милиони денари и вкупни расходи во износ од 65.148,94 милиони денари. 

Како материјал за информирање, Владата ги разгледа финансиските извештаи за работењето на АД МЕПСО во Скопје, во третиот и четвртиот квартал од 2017-тата година. Во периодот од јули до септември АД МЕПСО остварил приходи во вкупен износ од 1.490.218 илјади денари или 24,23 милиони евра и вкупни расходи во износ од 1.019.890 илјади денари или 16,58  милиони евра. Во четвртиот квартал, пак, компанијата остварила вкупен приход од 1.438.989 илјади денари или 23,40  милиони евра и вкупни расходи на износ од 1.241.793 илјади денари или 20,19  милиони евра. 

Министрите на седницата, исто така, како материјал за информирање, го разгледаа и конечниот извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на Комисија од хартии од вредност на Република Македонија. Во него, меѓу другото, Државниот завод за ревизија констатирал дека во текот на 2016-тата година не е извршено усогласување на актите за внатрешна организација и систематизација на Комисијата со Закон за хартии од вредност, Законот за административните службеници и Законот за вработените во јавниот сектор, дека биле дадени преголеми права со Колективниот договор склучен со Синдикалната организација при Комисијата, од правата утврдени со одредени закони кои истите ги уредуваат. Ревизијата утврдила и неправилности во начинот на спроведениот попис на средствата и изворите на истите.

На 76-тата седница, Владата ја усвои предлог - уредбата за методологијата за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2019-тата година. Според пресметката којашто ја подготви Министерството за финансии, средствата ќе се распределуваат по следниот модел: фиксен дел во износ од 3 милиони за сите општини и градот Скопје и променлив дел којшто ќе се распределува според математичка формула - во зависност од бројот на жителите во општината - 65%, во зависност од површината на општината - 27% и според бројот на населени места во општината - 8%.

Распределбата на дотации од ДДВ ќе се врши од Буџетот на Република Македонија, почнувајќи од први јануари 2019-та година.
Во однос на кадровските прашања, Владата на 76-тата седница го именуваше Димитар Гаќев за в.д. директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, орган во состав на министерството за транспорт и врски.
 

На денешната 75-та владина седница министрите ја усвоија  информацијата за предлог - договорот за доделување на државна помош на друштво за производство и трговија „Теламон Европа Македонија ДООЕЛ Скопје“. Станува збор за нова инвестиција во Република Македонија, која изнесува 4 милиони евра. Според бизнис планот на компанијата, предвидени се 300 нови вработувања во првите 5 години. Компанијата Теламон произведува машини за спојување автоматски машини за сечење кабли, ленти, машини за пресекување и затворање. Инаку, компанијата е една од најголемите во САД и свои претставништва има на 9 локации: Индијана, Илиноис, Калифорнија, Арканзас, Охајо, Њу Џерси, Канзас и Мисури, два меѓународни капацитети во Кина и еден во Мексико. Фабриката во Република Македонија ќе биде четврти меѓународен капацитет и седиште на Теламон - Европа. 

Владата на седницата донесе одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 2 и за висината на закупнината, а потоа го усвои нацрт – договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштвото за трговија и услуги АИМ ПРОПЕРТУ ДООЕЛ Скопје, како закупец на земјиште, како и ја прифати нацрт – одлуката за давање на согласност на договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштвото за трговија и услуги АИМ ПРОПЕРТУ ДООЕЛ Скопје, како закупец на земјиште. 

Владата на 75-тата седница ја усвои предлог - завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 2017 година, со конечен извештај на овластен државен ревизор. Во завршната сметка е констатирано дека минатата година капиталните инвестиции изнесувале 19,8 милијарди денари, вкупните приходи биле 179,706 милиони денари, додека вкупните расходи 196,561 милион денари. Според анкетата на работна сила, бројот на вработени во 2017 година се зголеми за 2,4% во однос на 2016 година, со што просечната стапка на вработеност достигна 44,1%, а стапката на невработеност се намали на 22,4%. Просечната бруто-плата во 2017 година забележа раст од 2,6% на номинална основа, со тенденции на повисок раст во последната третина од годината, како резултат на покачувањето на минималната плата.

На предлог од Mинистерството за труд и социјална политика, министрите го прифатија предлог – законот за спречување и заштита од дискриминација. Со него се уредуваат превенцијата и забраната од дискриминација, облиците и видовите на дискриминација, постапките за заштита од дискриминација, како и составот и работата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Целта на овој закон е да се гарантира принципот на еднаквост и спречување и заштита од дискриминација во остварување на човековите права и слободи. 

На предлог на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Владата ја усвои предлог - програмата за капитални трансфери за центри за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој. Со оваа програма ќе се реализираат активности за поддршка на плански региони со цел имплементација на проекти за подобрување на пристапот до обработливи површини во подрачја на интензивна земјоделска дејност. Средствата за реализација на програма се утврдено во Буџетот на Република Македонија за 2018-та година и изнесуваат 30 милиони денари.

Како материјал за информирање Владата го разгледа и конечниот извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2016 година на Јавна установа за деца - детска градинка на Општина Центар - 13 Ноември Скопје, предложен од Државниот завод за ревизија. Ревизијата во извештајот изразува неповолно мислење во однос на вистинитото и објективно прикажување на финансиската состојба и резултатите од финансиските активности во финансиските извештаи за 2016-та година, како и за усогласеноста на финансиските трансакции со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики. 

Владата на седницата ја прифати информацијата за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ на река Стровија и пропратни објекти КО Стровија, во општина Долнени, со предлог-одлука. 

Исто така министрите го прифатија и предлог – законот за изменување на Законот за основање на Технолошко – техничкиот факултет, Ветеринарен факултет и Правен факултет во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола. 

На денешната седница, Владата одлучи да му предложи на Собранието претседател и членови на Регулаторната комисија за енергетика и тоа:

Марко Бислимоски,  за претседател
Наташа Вељановска, за член 
Атанаско Тунески, за член 
Куштрим Рамадани, за член

Исто така Владата на седницата го именуваше Александар Дамески за директор на КПУ Затвор, Прилеп.  
 

На денешната, редовна 74 седница, Владата на Република Македонија го разгледа и усвои Предлог - закон за ратификација на Конечната спогодба за решавање на разликата како што е опишана во резолуциите на Советот за безбедност на Обединетите нации 817 (1993) и 845 (1993), престанување на Времената спогодба од 1995 година и воспоставување на стратешко партнерство помеѓу страните, на предлог на Министерството за надворешни работи.

 

Предлог-законот за ратификација ќе биде доставен до Собранието на Репубика Македонија.

 

На денешната седница на владата усвоена е одлука за разрешување на директорот на КПУ Прилеп, Слободанчо Ристески.

Владата на Република Македонија на својата седница одржана вечерва донесе одлука да го декласифицира договорот насловен „Конечна спогодба за решавање на разликите опишани во Резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на привремената спогодба од 1995 г. и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните“, кој е поставен на веб страната на владата на линкот: http://vlada.mk/node/14958.

На седницата со која претседаваше Претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, министерот за надворешни работи Никола Димитров, ги информираше членовите на владата за текот на процесот на реализација на договорот во кој се предлага името Република Северна Македонија.

Министерот Димитров истакна дека Спогодбата на пријателски начин ги утврдува интерпретациите на поимот Македонија, при што на достоинствен начин се заштитени достоинството, националниот, културниот и севкупниот идентитет на нашиот народ.

Министерот за надворешни работи информираше и за чекорите што следуваат за реализацијата на овој договор кој ја става нашата земја поблиску до членството во НАТО и ЕУ.

Со договорот се прецизира идната соработка во насока на стратешко партнерство кој отвора големи перспективи за продлабочување на пријателството меѓу двете земји.

Премиерот Заев на седницата нагласи дека тој силно верува во договорот, бидејќи со јасен и признаен идентитет за посебноста на македонската нација конечно се затвора ова прашање и се отвора иднината за земјата, и дека оваа влада треба да биде горда на ова решение, како историска одлука, затоа што испишува нова страница во историјата на нашата земја.

Претседателот на Владата Зоран Заев истакна дека постојат силни аргументи овој договор да се афирмира и брани до негова целосна реализација, за што конечен збор ќе дадат граѓаните на референдум.

На седницата министрите во Владата на РМ едногласно го усвоија извештајот за договорот и го овластија министерот за надворешни работи да ја потпише Спогодбата.

На денешната редовна 72 седница Владата на Република Македонија го утврди новиот текст на Предлог - законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Целта на предложениот закон е негово усогласување со одредбите од 4-та ЕУ Директива за спречување на употребата на финансискиот систем за перење пари и финансирање на тероризам од 2015 година.

Согласно оваа директива, меѓу другото, се прецизираат и усогласуваат одредбите кои се однесуваат на вистинските сопственици и се предвидува воспоставување на регистар на вистински сопственици во рамки на Централниот регистар на РМ. Со тоа се предвидува обврска за правните лица да поседуваат, чуваат и да ги впишат во регистарот на вистински сопственици податоците за нивните вистински сопственици, и се намалува износот на забраната за вршење на готовински плаќања од 15.000 евра на 2.000 евра.

Владата денеска го утврди новиот текст на Предлог - законот за изменување на Законот за трговскитe друштва, во кој се предвидува да се изврши бришење на одредбите за тајни друштва од Законот за трговските друштва за да се зголеми транспарентноста во правниот промет и да се намалат можностите за даночно затајување. На овој начин и со отстранување на оваа форма од правниот промет, Република Македонија ќе ја задржи оцената за размена на информации по барање на даночни цели и истата ќе има позитивно влијание и во однос на скрининг мисијата на работната група при Советот на ЕУ, која ја креира листата на некооперативни јурисдикции за даночни цели.

Министрите во Владата на Република Македонија ја разгледаа и усвоија Информацијата за потребата за изградба на пливачки базени од „Проектот пливачки базени“, и ја задолжија Агенцијата за млади и спорт, да преземе активности за реализација на проектот во координација со останатите надлежни министерства и со локалната самоуправа.

Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информацијата за потребата од продолжување на рокот за повлекување на парични средства од Договорот за заем (кредит) склучен помеѓу Јавното претпријатие за државни патишта и Експорт Импорт банка од Кина од 08.01.2014 година и ПБЦ од 02.01.2014 година, за да биде продолжен и усогласен со новодоговорениот рок за извршување на работите со изведувачот на изградба на автопатот Кичево-Охрид.

Владата го усвои новиот текст на Информацијата со Анализа на рангот на Република Македонија кај индикаторот „Услови за прекугранично тргување” со предлог-мерки за подобрување на состојбите согласно препораките на извештајот Doing Business 2018 на Светска Банка.

На денешната седница е разгледана и усвоена Информацијата за извршена компаративна анализа во однос на надлежноста за управување со имот опфатен со финансиска мерка, и е задолжено Министерството за правда, во соработка со Агенцијата за управување со одземен имот, да изготви Предлог – Закон за изменување на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка и во определен рок да го достави до Владата на Република Македонија.

Владата ја разгледа и усвои Информацијата за текот на подготовката на Проектот за унапредување на социјалните услуги и да го задолжи Министерството за финансии да ја подготви и да ја достави до Светска банка Апликацијата за избор на услови за обезбедување на заем од Светска банка за Проектот за унапредување на социјалните услуги.

На оваа 72 седница на Владата на РМ, е разгледана и Информацијата за реализација на активности за воведување дуално стручно образование во средните стручни училишта,  Министерството за образование и наука е задолжено да ја извести Владата за реализација на активностите за воведување дуално стручно образование од учебната 2018-2019 година, најдоцна до 15 август 2018 година.

Владата го разгледа Извештајот за работа на Инспекциски совет и Информацијата за работа на инспекциските служби за прв квартал за 2018 година, и препорача формирање на работна група која треба да предложи мерки за зајакнување на капацитетите и за рационализација на инспекциските служби согласно препораките на извештаите на Европската Комисија.

Владините министри денeска ја разгледаа Информацијата за прогресот и реализацијата на проектот „Надградба на објектите за царинење и инспекциски органи на граничниот премин Ќафасан, како и Информацијата за напредокот на проектот за модернизација на железничка линија Табановце-Гевгелија кој предвидува воведување на Европскиот систем за контрола на возовите ETCS ниво 1 по должината на железничкиот Коридор 10 и подобрување на сигнализацијата на целата мрежа во Република Македонија и инсталирање на глобален систем за мобилна комуникација во железница GSM-R.

Владата на Република Македонија на денешната седница донесе oдлука за давање на согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги БАУМЕР ДООЕЛ Скопје, кое ќе произведува софистицирана мерна опрема и која, како дел од својата инвестиција ќе организира развојно истражувачки центар. 

Министрите во владата денеска донесоа одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината со Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАНЛАР ПЛАСТИК ПРОИЗВОДСТВО ДОО увоз - извоз Скопје, како закупец на земјиште. Сопственото учество на компанијата во оваа инвестиција изнесува 8 милиони евра, и предвидува 80 вработувања.

На оваа, 71 седница, Владата на РМ донесе Одлука за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште со Друштво за производство, трговија и услуги ЗЕНИТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПРОДУКТС ДООЕЛ Скопје, како закупец на земјиште, и одлуки за определување на периодот на закуп и за висината за закупнината на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1. Овој договор за државна помош за една странска инввестиција е 13 по ред за една година и вреди 3 милиони евра.

Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информацијата за формирање на Комисија за евалуација на барањата за финансиска поддршка на инвестиции, и го задолжи Министерството за економија, врз основа на доставените номинации, да достави Решение за формирање на оваа комисија.

Владата на Република  Македонија на денешната редовна 71 седница донесе одлука да го определи заменик претседателот задолжен за европски прашања д-р Бујар Османи да претседава со 15-от состанок на Комитетот за стабилизација и асоцијација кој ќе се одржи на  19 и 20 јуни 2018 година во Скопје.

Со оваа одлука се задолжува Секретаријатот за европски прашања да ја координира подготовката на 15-от состанок на Комитетот за стабилизација и асоцијација кој ќе се одржи на  19 и 20 јуни 2018 година во Скопје, и на кој ќе бидат разгледани клучни прашања  од важност за процесот на интеграција на Република Македонија кон Европската Унија. 

Владата на Република Македонија го разгледа и усвои Извештајoт за извршени преговори со усогласен текст на Договорот за статус меѓу Република Македонија и Европската Унија за акции спроведени од страна на Агенцијата за европска гранична и крајбрежна стража во Република Македонија (ФРОНТЕКС), и го определи Оливер Спасовски, Заменик Претседател на Владата на РМ и министер за внатрешни работи, во име на Владата на Република Македонија, да го потпише Договорот за статус меѓу Република Македонија и Европската Унија за акции спроведени од страна на Агенцијата за европска гранична и крајбрежна стража во Република Македонија.

На денешната седница, владата ја разгледа и усвои информацијата за подготовки за одржување на Првата заедничка владина седница помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово.

Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информацијата во врска со Одлуката за вкупната инсталирана моќност на повластените производители на електрична енергија кои користат повластена тарифа, и донесе Одлуката за вкупната инсталирана моќност на повластените производители на електрична енергија кои користат повластена тарифа.

Со оваа одлука се врши усогласување на постоечката фактичка состојба за прашањата кои што се премет на нејзиното уредување, а се однесува на вкупната инсталирана моќност на електроцентралите за кои се применуваат повластените тарифи за купопродажба на електрична енергија, согласно одредбите од новиот Закон за енергетика. 

Владата на Република Македонија го разгледа и прифати  Акцискиот план за Проектот „Зајакнување на дневните  болници“ , и го задолжи Министерството за здравство на секои 6 месеци до Владата да доставува информација за прогрес на активности од Акцискиот план, се до конечна реализација на Проектот „Зајакнување на дневните  болници”.

Проектот „Зајакнување  на дневните  болници“ се однесува на концепт на  воведување на „one day surgery“(еднодневна терапија од областа) и други „out patient“ процедури без ноќевање и болнички престој на пациентите во случаи кога нема потреба од опсервација на состојбата на пацинетот. Во оваа насока ќе бидат изготвени упатства  и ќе бидат адаптирани соодветни просторни услови во рамките на општите и клиничките болници каде постојат услови врз основа на направена проценка.

На денешната седница, Владата на Република Македонија го именува д-р Гоце Чакаровски, за Национален координатор за здравство.

На предлог на Управата за заштита на културното наследство, Владата денеска донесе Одлука споменичката целина „Археолошки локалитет Хераклеа Линкестис” во Битола, да биде прогласена за културно наследство од особено значење, поткатегорија - големо значење.

Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои Информацијата за активностите за изработка на среднорочна Стратегија за општествена одговорност на Република Македонија.

Владата на Република Македонија ја разгледа и усвои  одлуката за формирање на Дигитален форум за информатичко комуникациски технологии. Дел од задачите на форумот се да учествува со советодавни услуги за забрзување на дигиталната трансформација на Република Македонија, за промоција на дигитализација и нови бизнис модели во земјата, за начинот на промовирање на Република Македонија како следна дестинација за ИКТ инвестиции во Европа, како и за други прашања поврзани со дигиталната трансформација на Република Македонија. 
 

Владата на денешната редовна седница ги усвои Предлог-законите за изменување на Законите за безбедност на производите, за заштита на потрошувачите и на законот за контрола на предметите од скапоцени метали. Измените на сите 3 закони се поврзани со измените во Законот за државен пазарен инспекторат кој претрпи измени поради конфликт со важечката систематизација на Државниот пазарен инспекторат со која се укина одделението за прекршоци. Со измените на наведените 3 закони се овозможува да се формира одделението за прекршоци во Министерството за економија. 

Министрите на седницата ја разгледаа информацијата за текот и прогресот на активностите во врска со проектот - Подобрување на квалитетот на податоците во катастарот. Проектот подразбира подобрување на постојната нестандардизирана структура на записите, односно на податоците кои се содржани во катастарот на недвижности. Имено, високо квалитетните податоци се дел и од Визијата 2020 која предвидува Агенцијата за катастар на недвижности да биде современа институција со цел целосно воспоставени примарни и секундарни бизнис - процеси. Тоа ќе овозможи размена на високо - квалитетни и ажурирани дигитални податоци и сервиси на национално и регионално ниво, придонесувајќи кон економски раст и развој на општеството. 

Како материјал за разгледување на седницата беше разгледана информацијата од Работната група за приоритетот „Младинска работа“ со конкретни предлози, план/програма за работа и очекувани идни активности од страна на Владата и другите државни институции. 

На краток рок се предвидени низа активности чија реализација отвора можност младинската работа да биде вклучена во делот на активните мерки за вработување, кои нудат обуки за стручни квалификации во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за 2019 година, како пилот обука.

Националната стратегија за млади 2016-2025 на долг рок ќе ја регулира и ќе ја интегрира младинската работа во рамки на постојната законска регулатива, односно ќе се инкорпорира во Законот за млади, кој е во подготвителна фаза. 

На денешната 70-та седница министрите ја разгледаа и ја прифатија информацијата за степенот на реализација на активности од Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија - ревизија 2017 година, предвидени за реализација заклучно со последниот квартал од 2017 година, со предлог заклучоци. Целта е членовите на Владата да бидат континуирано информирани, обврска која почнувајќи од септември минатата година ја има Секретаријатот за европски прашања. 

Владата на денешната седница одлучи на единиците на локалната самоуправа да им додели средства за финансирање на проекти за развој на селата, во износ од речиси 28 милиони денари, како и за финансирање на проекти за развој на плански региони, во износ од околу 195 милиони денари. 

На 70-тата седница исто така беше разгледана и прифатена информацијата за изменување и дополнување на Годишната програма за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство и на Црвениот Крст на Република Македонија од приходите од игри на среќа и од забавните игри. Министрите ги прифатија и измените на одлуката за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавните игри за 2018-та година.
Согласно годишната програма и согласно законските решенија ќе се финансираат дополнителни програмски активности во областа на детската и социјалната заштита на Црвениот Крст. Организацијата ќе обезбедува пансионски услуги за корисниците и волонтери за поддршка на реализација на проектот: „Бесплатен одмор и рекреација на деца од семејства со социјален ризик, деца корисници на посебен додаток и други права, со цел придонес во подобрување на социјализација на деца од семејства со социјален ризик“. 
Црвениот Крст исто така ќе ги спроведува стратешките определби на организацијата на национално и локално ниво кои овозможуваат да се креираат програми за подобрување на здравјето на луѓето и унапредување на социјалната интеграција на населението во заедниците, воспоставување на семејни врски во случај на разделени семејства, промовирање на меѓународно хуманитарно право, како и унапредување на системот за подготвеност и дејствување при катастрофи.