Një vit ndryshime - Maqedonia për të gjithë!

 

 

 

 

 

Shkarko publikimin

 

 

 

 

RRITJE EKONOMIKE, PAGA MË TË LARTA DHE MË SHUMË PARA PËR JETË MË TË MIRË PËR TË GJITHË!

 1. Rritëm pagën minimale në 12 mijë denarë, ku 90 mijë qytetarë tanë morën paga më të larta;
 2. Paga mesatare mujore neto e arkëtuar për një të punësuar, në mars të këtij viti është 5,6 përqind më e lartë në krahasim me të njëjtin muaj vjet, ndërkaq paga mesatare e arkëtuar bruto, është më e lartë për 5,3 përqind në krahasim me marsin e vitit 2017;
 3. Arritëm rritje të pagës mesatare në prodhimtarinë e veshjeve për 16%, kurse në industrinë e tekstilit për 24% dhe iniciuam rritje shtesë të pagave;
 4. Me masat e Planit për rritjen ekonomike stimulojmë dhe ndihmojmë kompanitë të arkëtojnë paga më të larta dhe të punësojnë staf me kualifikim të lartë;
 5. Në Buxhetin për vitin 2018 siguruam mjete për paga më të larta të Armatës (për 10%), shëndetësisë, arsimit dhe përkujdesjes ndaj fëmijëve (për 5%, duke filluar nga shtatori 2018);
 6. Ecim sigurt drejt realizimit të premtimeve për pagën mesatare me vlerë prej 30 mijë denarë;
 7. Me shfuqizimin e taksës radiodifuzive siguruam kursime për qytetarët me vlerë prej 12,4 milion euro;
 8. Rikthyem tarifën e lirë për rrymën për të gjithë. Faturat e energjisë elektrike janë më të ulëta.
 9. Arritëm rritje ekonomike pozitive në tremujorin e dytë të vitit 2017, edhe përkundër rritjes negative të trashëguar nga viti 2017;
 10. Siguruam përkrahje për investimet “grinfilld” vendore me mjete në vlerë prej 900 milion denarë;
 11. Për masat për mbështetje të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, siguruam 645 milion denarë ose 10,5 milion euro;
 12. Rritëm mjetet e destinuara për inovacione dhe zhvillim teknologjik nga 20,5 në 34,2 milion denarë, përkatësisht 150%;
 13. Vendosëm kushte të njëjta për investime si për investitorët vendas ashtu edhe të huaj, që do të vlejnë njëjtë edhe për Zonat e zhvillimit industrial edhe jashtë tyre;
 14. Në buxhetin për vitin 2018 përcaktuam 50 milionë euro për programin për zhvillim ekonomik të vendit ose 46% më shumë mjete se vitin e kaluar;
 15. Siguruam stimulim, mundësi, kushte dhe kritere transparente për përkrahjen e investitorëve;
 16. Sigurojmë përkrahje për rritjen e bashkëpunimit ndërmjet kompanive të vendit dhe atyre të huaja;
 17. Japim përkrahje për vendosjen e qendrave për hulumtim dhe zhvillim;
 18. Krijojmë masa me të cilat shteti financiarisht iu ndihmon kompanive të hapin vende të reja të punës të paguara më mirë;
 19. Për masat aktive të punësimit përcaktuam edhe një miliardë denarëtjera;
 20. Për herë të parë zvogëluam borxhin publik (si % nga Prodhimi i Brendshëm Bruto-PBB) nga 48,5% nga PBB në vitin 2016 në 46,7% nga PBB-ja në 2017;
 21. Me sukses lëshuam eurobligacionin, historikisht me normën më të ulët të interesit prej 2,75%, me normë interesi dyfish më të ulët në krahasim nga pesë obligacionet e mëparshme;
 22. Agjencia kreditore “Fitch Raitings” përmirësoi imazhin e Maqedonisë nga negativ në pozitiv (njëkohësisht duke konfirmuar rejtingun kreditor);
 23. Hapëm trezorin për publikun - qytetarët  nga kompjuterët e tyre të shohin se si harxhohet çdo denar;
 24. Shkurtuam harxhimet diskrete të bartësve të pushtetit;
 25. Siguruam kthimin e TVSh-së rregullisht dhe pa selektime;
 26. Në tremujorin e fundit të vitit 2017 punësimi u rrit për 1,9% (në nivel vjetor), kurse papunësia u ul në 21,9% (nga 22,1% në tremujorin e tretë të vitit 2017);
 27. Në vitin 2017 numri i të punësuarve u rrit për 17 mijë persona në raport me vitin 2016;
 28. Në fund të vitit 2017 arritëm shkallën më të lartë të realizimit të investimeve kapitale (83,6 përqind nga e projektuara);
 29. Për investimet kapitale ndamë 1,43 miliardë denarë më shumë nga vlera e përcaktuar me rebalancin në vitin 2017, kurse një pjesë serioze e këtyre mjeteve është për avancimin e infrastrukturës;
 30. Sollëm Ligjin e ri për furnizimet publike dhe përmirësimin e cilësisë së furnizimeve, për përforcimin e transparencës dhe kontrollit të procedurave dhe për lehtësimin e procedurave;
 31. Bëmë 12 ndryshime të rëndësishme për përmirësimin e transparencës buxhetore në Ministrinë e Financave;
 32. Publikuam Buxhetin qytetar për Buxhetin e vitit 2018, me qëllim që qytetarët të kenë pasqyrë të qartë për harxhimin e financave publike;
 33. Ulëm dukshëm, për rreth 90% buxhetin për aktivitetet promovuese dhe “Road Show”;
 34. Siguruam 16 investime të huaja me gjithsej 200 milionë euro për një vit, te të cilat janë paraparë 2750 punësime;
 35. Realizuam takime me më shumë se 200 kompani në të cilët prezantuam mundësitë për investimin në Maqedoni;
 36. Zgjidhëm problemet me ndërtimin dhe e lëshuam në përdorim autostradën Demir Kapi - Smokvicë;
 37. Zgjidhëm problemet me ndërtimin e autostradës Miladinovcë - Shtip, e cili pritet të përfundojë me punimet deri në shtator të vitit 2018;
 38. Zgjidhëm të gjitha problemet e trashëguara rreth ndërtimit të autostradës Kërçovë-Ohër, për të cilën është dhënë afat plotësues deri në qershor të vitit 2021;
 39. Filloi faza e dytë e realizimit të rrugës ekspres Gradsko-Prilep;
 40. Filluam ndërtimin e rrugës ekspres Shtip-Koçan;
 41. Siguruam 86 milion euro për ndërtimin e 26 akseve rrugore me huamarrje nga BERZh;
 42. Siguruam 14 milion euro për rikonstruksionin e 12 akseve rrugore me huamarrje nga Banka Botërore;
 43. Siguruam mjete nga NPRrSh për rikonstruksionin e 13 akseve rrugore;
 44. Siguruam 42 milionë euro nga IPA për ndërtimin e rrugës ekspres Gradsko-Prilep, aksin rrugor Gradsko-Drenovë;
 45. Nga WBIF siguruam 1,2 milion euro për hartimin e projektit për ndërtimin e autostradës  Shkup-Bllace;
 46. Lidhëm marrëveshje për ndërtimin e rrugës ekspres Shtip Radovish dhe rrugës ekspres Kriva Pallankë-Rankovce;
 47. Modernizuam stacionin e pagesës Romanovcë dhe e përshpejtuam modernizimin e pikëpagesave rrugore të Korridorit 10;
 48. Intensifikuam ndërtimin e hekurudhës drejt Bullgarisë, aksit rrugor Kumanovë-Belakovce;
 49. Siguruam 70 milionë euro grant nga BE-ja për ndërtimin e hekurudhës drejt Bullgarisë, aksi rrugor Belakovce - Kriva Pallankë;
 50. Nga BE-ja siguruam 60 milionë euro për ndërtimin e hekurudhës drejt Bullgarisë, aksin rrugor Kriva Pallankë-Deve Bair;
 51. Kompletuam dokumentacionin projektues për ndërtimin e hekurudhës drejt Shqipërisë, aksi rrugor Kërçovë-Lin, kufiri me Shqipërinë;
 52. Nënshkruam marrëveshje me kontraktuesin për ndërtimin e hekurudhës drejt Greqisë, Manastir-Kremenicë;
 53. Lëshuam në përdorim dhe bëmë rikonstruksionin e 10 stacioneve hekurudhore të Korridorit 10;
 54.  Rritëm koeficientin e pagave për personelin mekanik të HM “Transport” që rezultoi me rritjen e pagave;
 55. Filluam 8 projekte për ndërtimin dhe rikonstruksionin e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit me huamarrje nga Banka Evropiane e Investimeve me vlerë prej 2,5 milionë euro;
 56. Siguruam grant prej 5 milionë euro nga Banka KFV për ndërtimin e sistemit të ujësjellësit në Gjevgjeli dhe Kavadar;
 57. Siguruam 4 milionë euro grant nga SEKO (Agjencia Zvicerane për Bashkëpunim Ekonomik) për përfundimin e ujësjellësit në Gostivar;
 58. Siguruam mjete buxhetore për infrastrukturën komunale;
 59. Filluam 20 projekte për ndërtimin dhe rikonstruksionin e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit  me vlerë prej 8,5 milionë euro, me huamarrje nga BEI;
 60. Përfundim i ndërtimit të rrjetit të ujësjellësit në Gostivar me grant nga SEKO me vlerë prej 4 milion eurosh;
 61. Përfundim i ndërtimit të rrjetit të ujësjellësit në Kavadar, Radovish dhe Gjevgjeli me vlerë prej 8 milion euro (5 milionë grant dhe 3 milion euro huamarrje);
 62. Përfundimi i ndërtimit të kanalizimit fekal për vendbanimin Sopishte dhe lokalitetin “Sonçev grad”;
 63. Përfundim i ndërtimit të sistemit të ujësjellësit - Patishka Reka, Komuna Sopishte me vlerë prej 2,3 milionë euro;
 64. Përfundojmë dy ndërtesa me apartamente për personat me rrezik social, njërën në Koçan me 39 apartamente dhe në Makedonski Brod me 10 apartamente;
 65. Vazhdojmë me projektin për ndërtimin e ndërtesave me apartamente për personat me rrezik social edhe në Pehçevë, Shën Nikollë, Vinicë, Probishtip dhe Shkup, përfunduam ndërtesat në Gostivar dhe Strumicë;
 66. Siguruam përkrahje financiare për kompanitë me buxhet të ulët për vendosjen e destinacioneve të reja (Nga Shkupi drejt Maltës, Romës, Varshavës dhe Vekshe-Suedi);
 67. U aprovua linja ajrore Shkup Doha dhe  Ohër-Stamboll;
 68. Shpallëm thirrje për përkrahje financiare për kompanitë ajrore me buxhet të ulët për vendosjen e destinacioneve të reja për qytetarët e Maqedonisë;
 69. Sollëm ndryshime të Ligjit për procedurën me objektet e ndërtuara në mënyrë të parregullt dhe vazhduam afatet për legalizimin e objekteve ilegale;
 70. Ulëm çmimet e shërbimeve të Agjencisë të Kadastrës të Patundshmërive deri në 50%;
 71. Ndryshuam Dekretin për lartësinë e vlerës sëçmimit të tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë me çka u ul çmimi me të cilin tjetërsohet toka ndërtimore me marrëveshje të drejtpërdrejtë, e destinuar për ndërtimin e internateve, konvikteve të studentëve, shtëpive për qëndrim të personave të moshuar, jetimoreve , personave pa përkujdesje;
 72. Siguruam 40 milionë euro për ndërtimin e gazsjellësit magjistral Negotinë-Manastir dhe Shkup-Tetovë-Gostivar dhe për zgjidhjen e problemeve me shpronësimin e tokës;
 73. Në ndërtim e sipër janë gazsjellësit magjistral, Shtip-Negotinë, Negotinë-Manastir dhe Shkup-Tetovë-Gostivar;
 74. Në vitin 2018 filluam me ndërtimin e këtyre akseve rrugore nga sistemi sekondar gazsjellës: Gostivar-Kërçovë, Shtip-Hamzali-Strumicë-Gjevgjeli, Shën Nikollë-Veles, Shtip (Vërshakovë)-Koçan-Vinicë;
 75. Në vitin 2018 filluam me procedurën për Lidhjen interkonektuese ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë, Lidhjen interkonektuese ndërmjet Maqedonisë dhe Bullgarisë dhe lidhjen me TEC “Negotinë” me gazsjellësin magjistral;
 76. Siguruam 8,6 miliardë denarë për mbështetje të drejtpërdrejtë financiare në bujqësi dhe për zhvillim rural - për prodhime me vlerë më të lartë të shtuar, për modernizimin e sektorit bujqësor dhe për zhvillimin e ambienteve rurale;
 77. Arritëm çmim më të lartë mesatar blerës të duhanit prej 217 denarë për kilogram, pas çka siguruam subvencione më të larta deri më tani prej 80 denarë për kategorinë e parë, 70 për kategorinë e dytë dhe 60 për kategorinë e tretë dhe për kategoritë plotësuese, në dobi të 30.000 familjeve dhe 100.000 qytetarëve që jetojnë nga duhani;
 78. Siguruam 424 grante për bujqit e rinj  me nga 10.000 euro që të fillojnë biznesin e tyre bujqësor;
 79. E kthejmë në tërësi tatimin personal për të gjithë bujqit, për të cilët bujqësia është veprimtaria elementare dhe kanë të ardhura deri në 1 milionë denarë në vitin vijues, ku rreth 7 milionë euro më shumë mjete do të mbesin tek 65 mijë bujq;
 80. Zhbllokuam pagesën e subvencioneve dhe i paguam subvencionet e papaguara për vitin 2014, 2015 dhe 2016 - për vitin 2016 për subvencione kemi paguar 110 milionë euro, 94 mijë bujqve:
 81. Për subvencione për masat e Programit për vitin 2017 deri më tani kemi paguar 82 milionë euro, duke u kujdesur për afatin ligjor për pagesë deri në fund të qershorit 2018;
 82. Zhbllokuam procesin për vlerësim dhe pagesë të dëmeve nga fatkeqësitë natyrore për vitin 2016 dhe 2017;
 83. Në vitin 2017 mundësuam subvencion plotësues prej 6 denarëve për kilogram pjeshkë për shkak të çmimit të ulët blerës dhe subvencione plotësuese prej 2 denarëve për kilogram shalqi;
 84. Me rishikimin e vitit 2017 mundësuam 2 milionë euro më shumë për sektorin e bujqësisë;
 85. Me ndryshime në Programin për mbështetje të drejtpërdrejtë të bujqësisë dhe Programin për zhvillim rural për vitin 2017 siguruam 10 milionë euro të reja për mbështetjen e bujqve;
 86. Me ndryshime në Programin për mbështetje financiare të bujqësisë për vitin 2017 kemi rritur subvencionet për prodhuesit e orizit në 24 mijë denarë për hektarme material të certifikuar dhe 18 mijë denarë për hektar pa përdorimin e materialit të certifikuar;
 87. Sollëm naftë të lirë të gjelbër, me të cilën në bujqësi mbesin 5 milionë euro;
 88. Kemi nënshkruar marrëveshje për grant prej 4 milionë euro me Bankën gjermane KFV për fillimin e përgatitjes për projektin Lugina Jugore e Vardarit, faza e dytë;
 89. Kemi përzgjedhur 12 lokacione për zbatimin e projektit me “FAO” për konsolidimin e tokës bujqësore, realizimi i projektit ka filluar;
 90. Filluam projekt për zhvillimin e kombinateve bujqësore (BE), në vlerë prej 1,8 milionë euro;
 91. Për herë të dytë pas 8 viteve kemi realizuar incizim me avion në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë, me çka do të mundësohet kontroll i saktë i sipërfaqeve që bujqit i paraqesin për subvencione;
 92. Kemi rritur mbështetjen financiare për promovim të kompanive vendore në panairet e huaja (me mbështetje të përgjithshme prej 500 mijë euro);
 93. Me Programin për mbështetje financiare në bujqësi për vitin 2018 kemi mundësuar 20% subvencione më të larta për prodhime bimore dhe 10% për prodhime blegtorale, për kategorinë e bujqve me potencial për zhvillim;
 94. Me Programin për zhvillim rural 2018, përcaktuam 10 milionë euro për investime kapitale në infrastrukturën e ekonomizimit me ujëra (sisteme për ujitje dhe diga);
 95. Kemi lidhur marrëveshjet e para për masën nga IPARD, investime në mjete materiale për përpunim dhe marketing të prodhimeve bujqësore dhe të peshkut;
 96. Sollëm metodologji për vlerësimin e vlerës së tregut të tokës bujqësore në pronësi shtetërore nën sera dhe objekte në funksion të prodhimtarisë bujqësore (me çka u krijua mundësi pronarët e serave ta blejnë tokën nën serat dhe objektet);
 97. Krijuam sistem të centralizuar me të cilin të gjitha njësite rajonale të MBEU janë të lidhur me Agjencinë e Kadastrës, që të dihet cila tokë është e lirë;
 98. Realizuam revizion të procesit të ankandit të tokës shtetërore bujqësore dhe i kemi shkëputur marrëveshjet e parregullta për 700 hektar tokë;
 99. Kemi formuar grup pune për ndryshime sistemore në ligjin për tokë bujqësore në bazë të parregullsive të konstatuara duke i marrë parasysh nevojat e bujqve. Miratuam propozim - ligjin për mbështetje financiare të investimeve, ku krahas investitorëve vendor dhe të huaj, vendin e tyre në ligj e morën edhe investimet nga diaspora, si investime me interes të veçantë për Republikën e Maqedonisë;
 100. Miratuam propozim-ligjin për mbështetje financiare të investimeve, ku krahas investitorëve vendor dhe të huaj, vendin e tyre në ligj e morën edhe investimet nga diaspora, si investime me interes të veçantë për Republikën e Maqedonisë;
 101. Memorandum mirëkuptimi mes Ministrisë së Ekonomisë në Republikën e Maqedonisë dhe Ministrisë së Energjetikës të Republikës së Bullgarisë në fushën e energjetikës, për lidhjen e tregjeve të energjisë elektrike;
 102. Miratuam propozim ligjin për energjetikë me të cilin transponohet pakoja e tretë e Direktivave për tregun e brendshëm të energjisë elektrike dhe gazit natyror dhe me të cilin u mbyllën procedurat e hapura para Komunitetit energjetik;
 103. Jemi duke përgatitur ligj të ri për efikasitet energjetik me të cilin krijohen parakushtet e domosdoshme për vendosjen e Fondit për efikasitet energjetik;
 104. Me Ligjin për mbështetje financiare të investimeve siguruam mbështetje për punësime të reja;
 105. Krijuam masa për mbështetjen e vendosjes dhe avancimit të bashkëpunimit me furnizues nga Republika e Maqedonisë;
 106. Mbështetje të veçantë për projekte investuese me interes të posaçëm ekonomik;
 107. Masa për mbështetjen e rritjes së investimeve kapitale dhe të ardhurave;
 108. Masa pozitive për mbështetjen e blerjes së mjeteve nga ndërmarrjet në vështirësi;
 109. Mbështetje për rritjen e konkurrencës së tregut;
 110. Stimulim për mbështetje gjatë hyrjes në tregje të reja dhe për rritjen e shitjes;
 111. Për përfshirjen e diasporës në zhvillimin ekonomik të Republikës së Maqedonisë ofrojmë 10% më shumë mjete nga 1.000.000 euro te parapara;
 112. Miratuam Strategjinë për ndërmarrje të vogla dhe të mesme që përfshin përmirësimin e klimës së biznesit, përforcimin e konkurrencës dhe investim në resurse njerëzore dhe teknologji;
 113. Siguruam 16 denarë shtesë për realizimin e masave lidhur me Programin e konkurrencës, novacionit dhe veprimtarisë sipërmarrëse nga gjithsej 12 milionë që ishin të parapara për vitin 2017;
 114. Për vitin 2018 për këtë Program siguruam gjithsej 48 milionë denarë prej të cilave 65% të mjeteve tashmë janë realizuar;
 115. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, me propozim të Qeverisë së RM-së, ratifikoi protokollin Plotësues 5 për lehtësimin e tregtisë në suazat e CEFTA-s, që mundëson lehtësim në tregti;
 116. Punohet në ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për zonat industriale dhe të gjelbra me qëllim që ky ligj të bëhet funksional dhe tërheqës për investimet e ndërmarrjeve;
 117. Në procedurë qeveritare është miratimi i Strategjisë për veprimtari sipërmarrëse te gratë, përmes të cilës do të stimulohet vetëpunësimi i grave, do të zhvillohen shkathtësi për udhëheqje të biznesit dhe do ta përforcohet roli i grave në marrjen e vendimeve të biznesit;
 118. Punojmë në ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për automjete me të cilin parashihet zbatimi i banderolës ekologjike dhe rregullimin e transportit të taksive përmes dhënies së targave të verdha.

 

REFORMA - NDRYSHIME TË SHPEJTA DHE RRËNJËSORE PËR SHTETIN SIPAS RREGULLAVE EVROPIANE

 1. U miratua Strategji për reforma në sektorin gjyqësor për periudhën 2017-2022 me Planin e veprimit, përmes procesit të gjerë konsultativ dhe konsultimeve të rregullta me Komisionin Evropian;
 2. U formua Këshilli për monitorimin e zbatimit të strategjisë në gjyqësor për periudhën 2017-2022, me të cilin kryeson kryeministri;
 3. U sigurua mbështetja e plotë institucionale e punës së PSP-së, në pajtueshmëri me ligjet përkatëse;
 4. U formua grupi i punës për inspektim të AKMIS (Sistemi i automatizuar i informacionit për menaxhimin me lëndët gjyqësore) ku drejtpërdrejtë veprohet sipas Raportit të Pribes;
 5. U hartua dhe miratua Ligji për amnisti, ku u veprua për tejkalimin e gjendjes në burgjet;
 6. Ligji për informatorët u hartua dhe u miratua në Kuvend;
 7. U shfuqizua  Këshilli për Verifikim e Fakteve dhe ngritjae procedurës për verifikimin e përgjegjësisë disciplinore të gjykatësit, ndërkaq u rikthyen edhe kompetencat e Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë;
 8. Sipas Planit 3-6-9, në periudhën e kaluar me sukses përfundoi edhe hartimi i pakos së ligjeve për miratimin e mekanizmit të jashtëm, me të cilin do të bëhet kontrolli i nëpunësve të policisë;
 9. Ligji për ndihmë juridike falas, i cili siguron një koncept krejtësisht të ri dhe qasje në drejtësi, u dorëzua në Qeveri dhe procedurë parlamentare;
 10. U themelua Bordi për të siguruar, monitoruar dhe vlerësuar cilësinë e aktiviteteve të ndërmjetësimit, me qëllim që të mundësohet zbatimi i plotë i Ligjit për ndërmjetësim;
 11. Përmirësuam Ligjin kundër diskriminimit për të mbrojtur të gjithë;
 12. Aprovuam orar fleksibil të punës dhe punë në dy turne  në shërbimet e institucioneve që lëshojnë dokumente personale, leje, licenca etj.;
 13. U propozuan dhe u miratuan ndryshime në Ligjin për nëpunës administrativ, me të cilat thjeshtëzohet procedura e përzgjedhjes dhe punësimit, lehtësohet avancimi mëi shpejtë në karrierë si dhe zvogëlohet presionin ndaj të punësuarve;
 14. Në fillim të vitit 2018, miratuam Strategji të re për reforma në administratën publike (2018-2022), përmes një procesi të gjerë konsultativ, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të sektorit publik,  OJQ-ve, odave ekonomike dhe sindikatave;
 15. Përforcuam besimin ndaj policisë dhe imazhin e saj si mbrojtëse dhe mike e qytetarëve;
 16. Filluam me realizimin e projektit “Policia e Lagjes”;
 17. Zbatuam projektin për përmirësimin e kushteve në stacionet policore;
 18. Siguruam uniforma të reja për policinë dhe nxënësit;
 19. Zbatuam  reformën e sistemit të monitorimit të komunikimit;
 20. Përforcuam kontrollin e brendshëm dhe filluam projekt për të vendosur  mekanizëm të jashtëm të pavarur të kontrollit;
 21. Përforcuam kapacitetet për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin;
 22. Filluam reformimin e DSK-së, me qëllim që Drejtoria të depolitizohet dhe të rivendos detyrën e saj thelbësore (zbulimi dhe kundërzbulimi në interes të shtetit);
 23. Përforcojmë kapacitetet për tu ballafaquar me terrorizmin dhe radikalizmin e dhunshëm.
 24. Përmirësuam kushtet e shërbimit dhe rritëm pagat e gjithë stafit të Armatës me 10%.
 25. Vendosëm ndryshime në kriteret për pranimin e kadetëve në Akademinë Ushtarake, për të shmangur politizimin dhe anshmërinë.
 26. Realizuam konkurs për pranimin e ushtarëve profesionistë për nevojat e ARM-së, me çka do të rrisim gatishmërinë luftarake dhe do të përmirësojmë kapacitetet e ARM-së.
 27. I’u bashkangjitëm Programit të NATO-s për avancimin e arsimit në mbrojtje, me qëllim të përforcimit të institucioneve tona arsimore të mbrojtjes, kryesisht Akademisë Ushtarake.
 28. Zvogëluam  shpenzimet për udhëtimet zyrtare dhe reprezentacionet për 7 milionë denarë;
 29. Krijuam  sistem për raportimin e diskriminimit gjinor dhe ngacmimit në ARM;
 30. Realizuam trajnim për të ndërtuar integritetin e udhëheqësisë më të lartë në Ministrinë e Mbrojtjes;
 31. Zhvilluam  plan të ri afatgjatë për zhvillimin e mbrojtjes, për periudhën 2019-2028, si dhe një plan të rishikuar për pajisjen dhe modernizimin e ARM-së;
 32. Organizuam zgjedhje të ndershme lokale në të cilat qytetarët shprehën mendimin e tyre të lirë;
 33. Krijuam  ambient  mediatik demokratik duke hequr reklamat qeveritare, për të parandaluar ndikimin dhe propagandën politike  në media duke blerë hapësirën mediatike dhe  shpenzuar paratë e qytetarëve.
 34. Siguruam  shërbim demokratik të komunikimit me një qasje të vetme dhe të barabartë ndaj të gjitha mediave, pa privilegje dhe ekskluzivitete, ku gazetari është në radhë të parë dhe të gjitha pyetjet e bëra përgjigjen në kohë dhe me cilësi.
 35. Zhvilluam protokollet e komunikimeve publike dhe strategji publike të komunikimit, në vend që të shpenzojmë miliona euro në reklama qeveritare dhe propaganda;
 36. Organizuam debate të hapura për ndryshimet në ligjet mbi mediat, shërbimet mediatike audio dhe audiovizuale dhe për mundësitë për mbështetjen e mediave të shkruara;
 37. Zbatojmë transparencë aktive duke botuar rregullisht agjendat ditore  dhe procesverbalet nga seancat e Qeverisë;
 38. Vendosëm praktikën e publikimit dhe azhurnimit të 21 dokumenteve me interes publik nga ministritë dhe institucionet e tjera, me qëllim të promovimit të zbatimit të Ligjit për qasje të lirë tek informacionet me karakter publik;
 39. Për të rritur llogaridhënien ndaj qytetarëve, ne publikojmë informacione për shpenzimet zyrtare të ministrave, zëvendësministrave dhe sekretarëve shtetërorë;
 40. Zbardhëm të gjitha informacionet rreth udhëtimeve zyrtare, reprezentacioneve dhe kontratave për dhënien e ndihmës shtetërore;
 41. Me ndryshimet në Ligjin për qasje të lirë në informacionin publik, ne kemi ofruar falas dhënien e informacioneve me karakter publik për të gjithë kërkuesit e informacioneve në USB ose me e-mail;
 42. Siguruam shërbime falas nga Regjistri Qendror dhe Agjencia për Kadastër të Patundshmërive për gazetarinë hulumtuese;
 43. Zgjatëm afatin për komentimin e ENER-it nga 10 në 20 ditë. Çdo qytetar ka mundësi më të madhe të marrë pjesë në krijimin e zgjidhjeve ligjore;
 44. Filluam me krijimin e një Regjistri të organizatave qytetare që do të mundësojë  qasje gjithëpërfshirëse dhe jo-selektive nga ana e institucioneve në bashkëpunim me organizatat qytetare.
 45. Zhvilluam një sërë takimesh konsultative me organizatat qytetare dhe mediatike mbi aktivitetet e ndërmarra deri tani në kuadër të Agjendës për Transparencë dhe të gjitha propozimet për promovimin e saj janë marrë parasysh gjatë marrjes së hapave të ardhshëm;
 46. U themelua  Këshilli Kombëtar IKT i cili aktualisht kryen një vlerësim të infrastrukturës së IT-së / punësimit të stafit IT në administratë (në të gjitha 1299 institucionet);

 

NE KUJDESEMI - SHËRBIME CILËSORE AFËR TEJE

 1. Hartuam Ligjin për punëtorët e falimentuar, miratimi i të cilit zgjidh çështjen jetësore të rreth 5.000 punonjësve të falimentuar;
 2. Me Garancinë e të rinjve ne shtojmë fushëveprimin dhe përfshirjen e të rinjve të papunësuar në tregun e punës (pilot faza në tri komuna - Shkup, Gostivar dhe Strumicë);
 3. Prezantuam masa për promovimin e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara, përmes ndryshimit të Ligjit për mbrojtjen sociale;.
 4. Për herë të parë kemi miratuar një program për ndihmë personale për personat me aftësi të kufizuara, të financuar plotësisht nga buxheti;.
 5. Miratuam program për lirim nga participimi shëndetësor fëmijët nga familjet - shfrytëzues të ndihmës sociale;
 6. Siguruam investime kapitale në mbrojtjen sociale: për qendër për kujdesin ditor për personat me sindromin Daun; për zgjerimin e kapaciteteve dhe për përmirësimin e kushteve në qendrën ditore për autizëm në Institutin për Rehabilitimin e Fëmijëve dhe Rinisë - Topansko Pole, për Qendrën për personat me paralizë celebrale, për 3 qendra të reja ditore në Makedonska Kamenicë, Veles, Makedonski Brod;
 7. Siguruam fonde për 138 vende të reja pune në qendrat për punë sociale;
 8. U themelua një ekip i specializuar për trajtimin e rasteve emergjente nga kategoritë e rrezikuara  në kuadër të Qendrës publike ndërkomunale për punë sociale të Qytetit të Shkupit;
 9. U hapën tre strehimore të reja rajonale për të pastrehët në Manastir, Strugë dhe Strumicë dhe u zgjeruan kapacitetet e qendrës ekzistuese “Momin Potok” në Shkup;
 10. Mundësuam që njerëzit të cilët për shkak të parave të marra pas një transferimi të shpejtë, kanë humbur të drejtën për ndihmë sociale, të mund të aplikojnë përsëri;
 11. Riparuam 30 qendrat për punë sociale të cilat shërbejnë më shumë se 200 mijë qytetarë me rrezik social;
 12. Implementojmë deinstitucionalizimin - minimum 12 grupe shtëpish të reja të vogla (për transformimin e institucioneve për kujdesin e fëmijëve me probleme në edukim si “25 Maji”, “Demir Kapia” dhe “Banja Bansko”)
 13. Zgjidhëm problemin e rreth 3.000 personave që nuk janë të regjistruar në Regjistrin e Lindjes - është bërë thirrje nga Drejtoria për mbajtjen e librave amë për raportimin e personave që nuk janë të regjistruar në Regjistrin e Lindjes;
 14. Hapëm kopshte në Vrapçisht dhe Staro Nagoriçane, së shpejti do të jenë funksionale edhe objektet në Zrnovcë, Prilep, Çashkë, Karaslar-Veles, ndërsa janë duke përfunduar edhe procedurat për kopshtet në Mavrovë dhe Rostushë, Prelubishtë, Kumanovë dhe Kavadar. Në vitin 2018 do të ndërtohen ose përshtaten hapësira adekuate për objektet parashkollore në Krivogashtan, Çeshinovë-Obleshevë, Çucer Sandevë, Gorobinci, Kravar-Manastir, Marena-Kavadar, Konçe, Valandovo, Probishtip, por edhe në vende të tjera anembanë vendit për të cilat komunat do të përgatisin projekte të përshtatshme;
 15. Mundësuam punën me dy turne në kopshte;
 16. Prindërit kryefamiljarë të vetëm i liruam nga pagimi i kompensimit në kopshte;
 17. Ratifikuam Konventën e Stambollit dhe përforcuam luftën për të çrrënjosur dhunën kundër grave dhe dhunën në familje;
 18. Po përgatisim Ligj të ri mbi mbrojtjen sociale me të cilin do të sigurohet bazë për vendosjen e një të ardhure minimale adekuate;
 19. Siguruam fonde për përshtatjen e pensioneve sipas kostos së jetesës edhe për vitin 2018.
 20. Po bëjmë analiza për futjen e pensionit social shtetëror për personat mbi 65 vjeç, të cilët nuk plotësojnë kushtet për pension pleqërie dhe nuk kanë ndonjë të ardhur tjetër;
 21. U zhbllokua softueri  për pagesën e subvencioneve dhe për aplikimin për subvencione për vitin 2017;
 22. Brenda një dite janë paguar 25 milion euro për subvencione për duhan nga korrja 2016 dhe rreth 2,3 milion euro për subvencione për familjet që merren me ruajtjen e bletëve;
 23. Në një ditë, janë paguar 22 milionë euro ose rreth 80 përqind e subvencioneve të duhanit nga korrja 2017 për 20.880 kultivues të duhanit. Përveç kësaj, janë paguar edhe 3,9 milionë euro, duke e çuar shumën totale të paguar në 26 milionë euro për 24.708 prodhues të duhanit;
 24. Për herë të parë në muajin maj, realizimi i pagesës së subvencioneve për masat nga Programi për mbështetjen financiare të bujqësisë 2017 është 6 miliardë denarë. Po lëvizim me dinamikë që garanton pagesën me kohë në afatin ligjor, deri më 30 qershor;
 25. Para fillimit të korrjes së prodhimit të ri, vreshtarët morën subvencione për mirëmbajtjen e vreshtave, mbi këtë bazë u paguan mbi 600 milionë denarë;
 26. 15 milion euro janë siguruar përmes IPA 2019 për financim në sektorin e bujqësisë;.
 27. Filloi nënshkrimi i kontratave për zbatimin e investimeve përmes IPARD 2, deri më tani janë nënshkruar 88 marrëveshje me vlerë investimi prej mbi 5,3 milionë euro.
 28. Me ndryshimin e Ligjit për tokën bujqësore, liruam të rinjtë nga pagesa e qerasë në 3 vitet e para, përfitime shtesë fermerët e rinj kanë edhe përmes Programit për pagesat e drejtpërdrejta 2018;
 29. U bënë ndryshime dhe plotësime në Ligjin për bujqësinë dhe zhvillimin Rural, që përfshin masën për naftën e lirë të gjelbër, me çrast kemi 5 milionë euro të mbetura në bujqësi;
 30. Për të marrë subvencione, anulohet kushti i huamarrësve për ndihmën japoneze dhe DAP;
 31. Me ndryshimet në ligjet për gjueti, peshkim dhe akuakulturën, u hoq provimi elektronik i provimit të gjuetisë dhe provimeve në fushën e peshkimit, duke thjeshtuar kështu dhe përshpejtuar tërësisht procedurën për marrjen e provimeve;
 32. Ligji për konsolidimin e tokës bujqësore u miratua në leximin e parë në Komision dhe seancën plenare në Kuvend;
 33. Me shpalljet për dhënien e tokës bujqësore shtetërore me qira, që u shpallën më 2018, 26 kontrata u nënshkruan në tre hektarë me një sipërfaqe prej rreth 47 hektarësh dhe për shpalljen për më shumë se 3 hektarë pritet të nënshkruhen 16 kontrata me një sipërfaqe prej rreth 342 hektarë.
 34. U shpall thirrja publike për realizuesin e sistemit Program për ujitjen e luginës jugore të Vardarit faza 2, për të cilën Ministria e Bujqësisë nga Banka gjermane “KfW” mori një grant prej 4 milionë euro.
 35. Filloi zbatimi i projektit me BE-në për sistemet ekologjike të ujitjes, për të cilat tashmë janë përzgjedhur 8 lokacione, ku për tre  veç më janë duke u projektuar dhe janë siguruar 3.2 milionë euro;
 36. Është duke u ndërtuar diga Konsko;
 37. Ndërtimi i digës Reçan;
 38. Ndërtimi i sistemit të ujitjes Raven Reçica;
 39. Përgatitja e dokumentacionit teknik për digën e lumit Slupçan;
 40. Përfundon sanimi i digës Branka Pishica;
 41. Ndërtimi i  sistemit për ujitje të hidrocentralit Zletovica, faza e dytë dhe e tretë;
 42. Në procedurë qeveritare është Ligji për sistem adekuat (shërbime më të mira këshilluese për bujqit);
 43. Në fazë të përgatitjes është Ligji për produktet e mbrojtjes së bimëve (reduktimi i përdorimit të pesticideve dhe përdorimi më i madh i masave agroteknike për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve);
 44. Jemi duke përgatitur ligj të ri për duhanin dhe prodhimet e duhanit në interes të kultivuesve të duhanit;
 45. Është shpallur dhe vazhdon shpallja për dhënien e tokës bujqësore shtetërore me qira mbi 3 hektarë për tokën e  ish agrokombinatit “Xhumajlija”, ku 907 hektarë janë tokë pjellore të ndara në 10 blloqe, me kushte lehtësuese;
 46. Është duke u përgatitur shpallje për dhënien me qira të tokës bujqësore shtetërore për fermerët, sepse prodhimi vendas i ushqimit për kafshët është më i lire;
 47. 11.000 hektarë tokë u liruan, plotësisht të pastra dhe të formuara në blloqe për investime më serioze dhe tërheqjen e investimeve të huaja;
 48. Është duke u përgatitur një thirrje për blerjen e tokës bujqësore nën objektet për qëllime bujqësore, respektivisht oranzheritë, pajisjet ndihmëse dhe pajisjet për përpunimin primar të produkteve bujqësore;
 49. Pason një analizë funksionale e pozitës së Ministrisë së Bujqësisë dhe Pylltarisë si dhe organeve në përbërje të ministrisë, me qëllim të zbatimit më efikas të politikave dhe shërbimeve për qytetarët;
 50. Akreditimi i masave të reja për Programin IPARD (LEADER, Infrastruktura Rurale dhe Shërbimet Këshillëdhënëse).
 51. Janë lëshuar vendimet për Grupet Lokale të Veprimit;
 52. Miratuam “Strategjinë nacionale për ruajtjen e natyrës (2017-2027)” dhe “Strategjinë nacionale për diversitetin biologjik (2018-2023)”.
 53. Në nëntor 2017, filloi zbatimi i Projektit IPA Twinning “Forcimi i kapaciteteve për zbatimin efektiv të legjislacionit të BE-së në fushën e mbrojtjes së natyrës”.
 54. Më 12 korrik 2017, filloi Projekti EU/UNDP: “Përmirësimi i menaxhimit të zonave të mbrojtura”.
 55. Filloi realizimi i fazës së dytë të Programit të ruajtjes së natyrës në Maqedoni, i financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC).
 56. Në nëntor 2017 u përfundua projekti Mbrojtja dhe përdorimi i qëndrueshëm i biodiversitetit në Prespë, Ohër dhe Liqenin e Shkodrës (CSBL).
 57. Negociatat për nënshkrimin e një memorandumi bashkëpunimi për iniciativën për krijimin e Fondit Natyrës Prespa-Ohër (PONT).
 58. Në pjesën e valorizimit të trashëgimisë natyrore, vazhdoi studimi për valorizimin e vlerave natyrore të Malit Sharr, si dhe raritetet e tjera natyrore;
 59. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë ratifikoi Traktatin e Parisit në nëntor të vitit 2017 duke konfirmuar  angazhimin e saj për t’u bashkuar me përpjekjet globale për të reduktuar ndryshimet klimatike, Kuvendi gjithashtu miratoi Raportin e dytë bienal të ndryshimeve klimatike që përmban të dhënat e fundit dhe analizat e emetimeve dhe (depërtimin)  absorbimin e gazrave serrë GHG;
 60. Gjatë dhjetë muajve të fundit është miratuar dokumentacioni i përgjithshëm për 7 nga 8 rajonet e planifikuara në Republikën e Maqedonisë për krijimin e një sistemi të integruar rajonal për menaxhimin e mbeturinave dhe është arritur një marrëveshje politike ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe vetëqeverisjes lokale për krijimin e sistemit të lartpërmendur;
 61. U formua  grupi i punës brenda sektorit për ajër, është siguruar mjet për mirëmbajtjen e stacioneve të monitorimit dhe një stacioni mobil për cilësinë e ajrit të ambientit;
 62. Filloi projekti i financuar nga Qeveria zvicerane, i zbatuar nga UNDP për “Zvogëlimin e rrezikut të përmbytjeve në rajonin e Pollogut”. Projekti zbatohet në katër vitet e ardhshme (nga nëntori 2017 deri në dhjetor 2021);.
 63. Ndërtimi i një pjese të sistemit të furnizimit me ujë për Komunën e Likovës në vlerë prej 138 milion denarë, të siguruara nga buxheti i Republikës së Maqedonisë;
 64. Ndërtimi i një pjese të kanalizimit fekal për Komunën e Haraçinës në vlerë prej 35 milionë denarë, të siguruara nga buxheti i Republikës së Maqedonisë.
 65. Ndërtimi i kolektorit kryesor fekal dhe sekondar në Komunën e Koçanit në vlerë prej 90 milionë denarë, të siguruara nga buxheti i Republikës së Maqedonisë, si dhe ndërtimi i një impianti për trajtimin e ujërave të ndotura të financuara nga Qeveria zvicerane në vlerë prej 1 miliardë denarë;
 66. Në mars të vitit 2018 u vu në përdorim një impiant për trajtimin e ujërave të zeza në Komunën e Kërçovës, për 48.000 banorë ekuivalent dhe 4.7 km kolektor për pastrimin e ujërave të zeza në impiantin e trajtimit të ujërave të zeza. Vlera e përgjithshme e projektit është 8.254.355 euro;
 67. Më 18 dhjetor 2017 u vu në përdorim impianti për  trajtimin e ujërave të ndotura urbane në Strumicë, me kapacitet prej 53.000 banorësh ekuivalent. Vlera e përgjithshme e projektit është 6.910.876 euro;
 68. Në dhjetor të vitit 2017 përfundoi projekti Rehabilitimi dhe zgjërimi i rrjetit të kanalizimit në Komunën e Berovës. Vlera e përgjithshme e projektit është 3.863.186 euro;
 69. Në dhjetor të vitit 2017 përfundoi projekti Rehabilitimi dhe zgjerimi i rrjetit të kanalizimit në Kumanovë. Vlera totale e projektit 4.323.224,55 euro;
 70. Në shkurt të vitit 2018 filloi realizimi i projektit ”Përmirësimi i infrastrukturës së ujërave të zeza në qytetin e Shkupit”. Projekti është me vlerë prej afër 10 milionë euro;
 71. Rritëm  fondet vjetore për zhvillim të barabartë rajonal prej 4 deri më 80 milionë euro, me mekanizma transparente për shpërndarje të barabartë të fondeve prej 1% të PBB-së (në regjione të planifikimit  dhe komuna), që ka për qëllim nxitjen e zhvillimit ekonomik lokal dhe zvogëlimin e dallimeve rajonale;
 72. Në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë për vitin 2018 fondet për zhvillim të barabartë rajonal janë me vlerë prej 328.873.000 denarë, qëështë një rritje prej 101 milion denarë në krahasim me vitin 2017, kur për këtë qëllim janë ndarë 227.691.000 denarë;
 73. Zbatojmë projektin “Zhvillim rajonal të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës”, në bashkëpunim me Qeverinë e Zvicrës, që për këtë projekt jep donacion prej  2.539.997 CHF për periudhën 2017-2020, ndërsa nga buxheti i Ministrisë së Vetëqeverisje Lokale për bashkëfinansim janë ndarë mjete në vlerë 1.269.440 CHF;
 74. Filluam me zbatimin e projektit: “Përmirësimi i menaxhimit komunal”, financuar nga Bashkimi Evropian me vlerë prej 2,3 milionë euro (Projekti zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP));
 75. Jemi duke përgatitur ndryshim dhe plotësim të Programit për zhvillim të qëndrueshëm dhe decentralizim 2015-2020, si dhe njëplan të ri të veprimit për periudhën 2018-2020;
 76. Grupi i punës i përbërë nga përfaqësues të ministrive përkatëse dhe BNjVL po punon në përcaktimin e mënyrës dhe kritereve për ndarjen e granteve dhe bllok-dotacioneve për komunat me qëllim që të sigurojnë shpërndarjen transparente të fondeve të dedikuara për funksionimin e shkollave fillore dhe të mesme, kopshteve për fëmijë, institucioneve publike për kujdesin e të moshuarve dhe institucioneve vendore në fushën e kulturës.
 77. Organizojmë pushim për 3000 familje të punëtorëve me të ardhura të ulëta, të ardhurat e të cilave nuk i kalojnë 22 mijë denarë në një familje, me anë të subvencioneve prej 15 mijë denarëve, për shfrytëzimin e pushimeve jashtë sezonit në një nga objektet e hotelerisë në Republikën e Maqedonisë.
 78. Kemi përgjysmuar borxhet e trashëguara nëpër konviktet e nxënësve dhe studentëve;
 79. U hartua dhe miratua Ligji i ri për arsimin e lartë, i cili rikthen autonominë e universiteteve dhe është një parakusht për ngritjen e cilësisë së arsimit, dhe njëkohësisht përgatiten ndryshime të Ligjeve për arsimin fillor dhe të mesëm;
 80. U hartua  Ligji mbi gjimnazin, drejtimi matematikë dhe informatikë, i cili do të mundësoj krijimin dhe funksionimin e gjimnazit të parë të këtij lloji për studentët e talentuar;
 81. Filluam me rishikimin e sistemit arsimor dhe kurrikulave dhe planeve për arsimin fillor nga klasa e parë deri në të tretën;
 82. Filluam me rishikimin e teksteve shkollore në arsimin fillor, që ka për qëllim të sigurojë tekste shkollore më cilësore për nxënësit, pa diskriminim, paragjykime dhe gabime;
 83. Filluam reformat në arsimin e mesëm profesional, në drejtim të harmonizimit të stafit profesional që del nga shkollat me nevojat e tregut të punës, si dhe përmirësimin e kushteve për mësim dhe cilësinë në arsimin profesional.
 84. Hartuam  Strategjinë eRe të Arsimit 2018-2025, e cila bazohet në identifikimin e sfidave kryesore në arsim dhe përcaktimin e prioriteteve për të cilat Qeveria do të fokusohet në periudhën që vijon;
 85. Rishikuam  listën e lektyrave për arsimin fillor, për të cilën është dorëzuar propozim dhe në vazhdimisht të debati publik;
 86. Me zvogëlimin e çmimeve të barnave me recetë për 50 përqind, duke filluar nga kjo pranverë do të kursehen 2.381.600 euro, para të qytetarëve.
 87. Parashikimet për zhvillim ekonomik, konsolidimi i të hyrave buxhetore, do të na mundësojnë realizimin e masës për lirimin nga participimi për shërim spitalor për të gjithë qytetarët;
 88. U  formua Komiteti i ri për imunizim në përbërje të zgjeruar, dhe për së pari herë siguruam vaksina kundër gripit sezonal dhe vaksinim pa pagesë për personat e moshuar;
 89. Në Programin për shëndet publik për vitin 2018 janë paraparë kontrollime preventive nga  fizioterapeutët për diagnostikim të hershëm të deformimeve të shtyllës kurrizore te fëmijët e moshës shkollore;
 90. Duke filluar nga viti 2018, Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe Ministria e Shëndetësisë morën për obligim financimin e plotë të Programit Kombëtar HIV, që deri më tani është bashkëfinancuar nga Fondi Global.
 91. Modernizimi i kalendarit të imunizimit me ndryshimin e dy vaksinave ekzistuese dhe vënien e vaksinimit kundër pneumonisë streptokokus dhe vaksinimin kundër viruseve Rota, si vaksina të detyrueshme, duke mbrojtur fëmijët nga sëmundjet e rënda dhe komplikime që mund të shkaktohen nga këto shkaktues;
 92. Miratuam  Protokollin për shërimin e fëmijëve të varur nga substancat psikoaktive;
 93. Në procedurë e sipër është krijimi i një Trupi koordinues nacional (Shtabi i krizave) që ka për detyrë të bëjë koordinimin, të propozojë masa dhe të ndjek zbatimin e tyre, gjatë situatave emergjente dhe katastrofave në sferën e shëndetësisë.
 94. Me ndryshimin e Ligjit për studimet mjekësore dhe edukimin e vazhdueshëm mjekësor, shfuqizuam detyrimin e Ministrisë së Shëndetësisë për të përgatitur një plan vjetor për edukimin e 1000 personave jashtë vendit, tani ky obligim është i institucioneve publike shëndetësore sipas nevojave të tyre;
 95. U realizua shpallja  e tretë për bashkëfinancim të specializimeve dhe ka filluar realizimi i 12 specializimeve për gjinekologji dhe akusheri,  me qëllim që të sigurohen gjinekologë në vendet ku janë deficitarë;
 96. U formua Komisioni i ri për sëmundjet e rralla ku u përfshinë ekspert  nga të gjitha Klinikat universitare ku kurohen pacientë me sëmundje të rralla dhe në procedurë e sipër është procedura për furnizimin publik të të gjithë ilaçeve të nevojshme për sëmundjet e rralla, ku  janë siguruar  400.000.000 denarë;
 97. Ministria e Shëndetësisë vendosi për zvogëlimin e numrit të drejtorëve,  ku në nivel vjetor vetëm për paga të drejtorëve organizativ në 40 institucione shëndetësore pritet që dukshëm të ulen shpenzimet e përgjithshme;
 98. Në buxhetin e shëndetësisë për vitin 2018 janë siguruar gjithsej 221.000.000 denarë për furnizim të pajisjeve mjekësore për nevojat e IPSh ;
 99. Siguruam sallë hibride në të cilën do të zbatohet kombinim i kirurgjisë endoskopike dhe të hapur dhe e kundërta;
 100. Në buxhetin e vitit 2018, me mamografi furnizuam IPSh Shtëpinë e Shëndetit-Shkup, Spitalin e Përgjithshëm Kumanovë, Shtëpinë e Shëndetit Kriva Pallankë dhe Spitalin Klinik në Manastir;
 101. U nënshkrua memorandumi ndërmjet Qeverisë së Maqedonisë dhe Bullgarisë për të ulur tarifat ndërkombëtare për roaming në shërbimet e telekomunikacionit;
 102. U pranuan 125 ushtarë të rinj profesionistë në ARM;
 103. Nëpërmjet një procesi të gjerë konsultativ, zhvilluam Strategji për zhvillimin kulturor për 5 vitet e ardhshme (2018-2022) dhe një Plan veprimi (2018-2022), të cilat u miratuan nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë;
 104. Hartuam  ndryshime ligjore me të cilat zgjidhim çështjet e rëndësishme dhe sistematikisht përkujdesemi  për qëndrueshmërinë dhe zhvillimin e kulturës dhe artit në afat më të gjatë;
 105. Nëpërmjet konkursit për "Valën e re kulturore", arritëm të motivojmë organizimin e më shumë se 100 ngjarjeve kulturore dhe artistike në vend dhe të gjallërojmë skenën kulturore të pavarur;
 106. I hapëm dyert e institucioneve kulturore dhe Ministrisë së Kulturës për bashkëpunim me sektorin civil dhe skenën kulturore të pavarur;
 107. Arritëm sukses të madh në skenën ndërkombëtare kulturore - hapëm Qendrën për Bashkëpunim Kulturor të Iniciativës “16 + 1” për bashkëpunim midis vendeve të Evropës Juglindore dhe Republikës Popullore të Kinës;
 108. Realizuam  ndërhyrje emergjente në Çifte Hamam, në Hamamin e Daut Pashës dhe në Muzeun e Maqedonisë për mbrojtjen e trashëgimisë së çmuar kulturore të lënë pas dore nga shirat e rrëmbyeshëm;
 109. Nisëm proces për mbrojtjen e afreskeve të Strumicës "Shën Pesëmbëdhjetë Martirët e Tiberiopolis", një nga më të lashtat në rajonin tonë, për vite e lënë në mëshirën e fatit dhe kushteve klimatike;
 110. Filluam aktivitete intensive për mbrojtjen e kishës “Shën Gjergji” në Kurbinovë;
 111. Në vitin 2018, bëjmë kontrollin dhe fshirjen nga regjistri për të gjitha monumentet dhe objektet ilegalisht të regjistruara nga i ashtuquajturi projekti "Shkupi 2014", të cilat sipas natyrës së tyre nuk mund të përfaqësojnë trashëgimi kulturore;
 112. U formua Komisioni për menaxhim me trashëgiminë kulturore dhe natyrore botërore në rajonin e Ohrit, i përbërë nga 22 institucione dhe organe shtetërore në nivel qendror dhe lokal, komision i cili për 8 vite nuk është formuar, edhe pse ligji e parasheh atë; Komisioni veçmë ka mbajtur dy mbledhje dhe ka filluar me realizimin e masave që deri në fund të vitit duhet ta përmirësojnë gjendjen dhe të kontribuojnë për vlerësim pozitiv të mundit tonë në organizatën botërore.
 113. Qeveria miratoi një vendim me pako prej 11 masave për avancimin e gjuhës maqedonase;
 114. U hartuan dhe miratuan ndryshimet në Ligjin për përdorimin e gjuhës maqedonase;
 115. U zgjodh Komisioni për zbatimin e provimit për lektor, si dhe veprime të tjera me të cilat u zhbllokua procesi i kalimit të provimit për lektor;
 116. Mundësuam kushte më të mira për mbrojtjen dhe avancimin e gjuhës maqedonase në komunikimin publik
 117. Fillojmë me reforma prej në themel dhe me avancimin e të drejtave të artistëve dhe punëtorëve kulturorë përmes hartimit të marrëveshjes kolektive për punonjësit në kulturë;
 118. E reformojmë sistemin e financimit të Institucioneve Kombëtare, për të fituar buxhet të rezervuar, në bazë të planit strategjik për periudhë prej tre vitesh;
 119. Janë zbatuar procedura për tenderë në më shumë institucione kombëtare, fillon rikonstruimi i kulmeve në disa teatro dhe qendra kulturore në vend;
 120. Raportet e elaboratit të grupit punues të Ministrisë së Kulturës për përmendoren e A.J.Qose janë zbatuar nga autoritetet përkatëse dhe përmendorja e paligjshme është larguar;
 121. Janë përgatitur më shumë elaborate për objekte dhe përmendore nga i ashtuquajturi Projekti “Shkupi 2014”;
 122. Zbatuam debat publik për iniciativën e revitalizimit të produksionit muzikor të RTM-së, e cila është pranuar me aklamacion nga të gjithë punonjësit e muzikës në vend. Qeveria miratoi konkluzionin me të cilin detyron ministritë dhe institucionet kompetente të vazhdojnë me zbatimin e këtij procesi;
 123. Me shlyerjen e borxheve në kohë për ndërtimin e Filarmonisë së Maqedonisë, parandaluam dënime interesi prej qindra mijëra euro dhe fituam donacion të vlefshëm - piano të cilësisë së lartë“Steinway” me vlerë prej 170 mijë euro nga kompania Shtrabag;
 124. Ndihmuam në tejkalimin e situatës me mungesë të hapësirës dhe mjetevedhe këtë vit arritëm pa asnjë pengesë të mbahet edicioni i 30-të jubilari Panairit të Librit, me vizita falas për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme;
 125. Disa institucione shkencore dhe kulturore realizuan projekte për digjitalizimin e krijimtarisë sonë muzikore dhe letrare;
 126. Me Qytetin e Shkupit u nënshkrua letër për qëllime të rikonstruksionit të Sallës Universale, fillojnë përgatitjet e dokumentacionit, ndërsa ndërtimi do të fillojë në vitin 2019;
 127. Promovuam zbulimin e rëndësishëm paleontologjik - mbetjet fosile të specieve të zhdukura të elefantit në Dollni Disan, i cili ishte në fokusin e disa mediave të rëndësishme globale (Daily Mail, Chicago Tribune, Business Insideretj.);
 128. Me Institucionin Ndëshkues-Korrigjues “Burgu Shkup” nënshkruam memorandum bashkëpunimi, me të cilin adresohen të gjitha rekomandimet e CPT-së të Këshillit të Evropës dhe planifikohen aktivitete për të avancuar përmbajtjet kulturore dhe artistike të të burgosurve, si një nga grupet më të rrezikuara të qytetarëve;
 129. Maqedonia u bë anëtare formale e “TRADUKI”. Në takimin e parë të rrjetit ku marrim pjesë si anëtare e plotë u siguruan fonde për më shumë projekte të reja të botuesve maqedonas;
 130. Në Davos u nënshkrua Deklarata për Baukulturë - kulturë e ndërtimit;
 131. U arrit marrëveshje për prani domethënëse të artistëve maqedonas në Plovdiv vitin e ardhshëm, qyteti i cili do të jetë kryeqyteti kulturor i Evropës për vitin 2019;
 132. Maqedonia ka projekt të shkëlqyeshëm në Bienalen e Arkitekturës në Venedik,  me vizione për ballafaqim me trashëgiminë nga “Shkupi 2014”;

 

MAQEDONIA - NJË SHOQËRI DHE NJË FAMILJE PËR TË GJITHË, TË GJITHË JANË QYTETARË TË RENDIT TË PARË

 1. Me politikën “Një shoqëri” i zvogëluam ndasitë dhe e rritëm besimin mes komuniteteve;
 2. Realizuam seancë tematike qeveritare kushtuar politikave rinore, në të cilën në propozim të organizatave rinore u formuan disa grupe punuese, edhe atë: Grupi punues për njohjen e punës rinore, grupi punues për definimin e ko-menaxhment trupit për koordinim mes organizatave rinore dhe institucioneve për dialog strukturor, grupi punues për arsim gjithëpërfshirës seksual, grupi punues për organizim demokratik në shkollat e mesme, grupi punues për organizim demokratik studentor, grupi punues për hartimin e vendeve të gjelbërta të punës dhe lidhja e tyre me papunësinë në vend, dhe grupi punues për përpilimin e programit për kujdes gjithëpërfshirës dhe mjekim për shrytëzuesit e rinj të supstancave psikoaktive.
 3. E përmirësuam klimën për bashkëpunim dhe inkuadrimtë shoqërisë civile si partner në demokratizimin e shoqërisë;
 4. E sollëm Ligjin për përdorimin e gjuhëve, me të cilin do të zgjërohet përdorimi i gjuhës zyrtare të cilin e flasin së paku 20% e qytetarëve, sipas Kushtetutës dhe Amendamentit V, dhe rritëm  mundësitë që qytetarët me institucionet të komunikojnë në gjuhën amtare dhe kështu më lehtë dhe me efikasitet të realizojnë të drejtat e tyre kushtetuese;
 5. Ligji për përdorimin e gjuhëve plotësisht garanton edhe përdorimin e përshtatshëm të gjuhës maqedonase dhe gjuhëve të tjera në përdorim zyrtar në disa njësi të qeverisjes lokale (shqipe, turke, rome, serbe, vllehe  dhe boshnjake);
 6. Ndërmorëm  një sërë masash për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore të Republikës së Maqedonisë dhe për mbrojtjen dhe avancimin e gjuhës maqedonase;
 7. Botuam  versionin elektronik të“Drejtshkrimit të Gjuhës Maqedonase”, falas, për herë të parë në dispozicion për të gjithë;
 8. Fondi i gjuhës maqedonase do të mbështesë hapjen dhe përkrahjen e lektorëve të gjuhës maqedonase në universitetete të huaja në BE, posaçërisht në vendet themeluese të BE-së si dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kanada, Australi dhe në Federatën Ruse;
 9. Mundësuam që Seminari i gjuhës, letërsisë dhe kulturës maqedonase të shndërrohet në Qendër Maqedonase "Makedonikum", nëpërmjet të cilit do të sigurohen bursa për një numër më të madh të të huajve që do të vijnë të mësojnë gjuhën, letërsinë dhe kulturën maqedonase;
 10. Masat për avancimin e situatës me gjuhën maqedonase parashikojnë edhe themelimin e Fondit për mbështetjen e veprimtarisë botuese për ribotim dhe botime të reja të punimeve shkencore dedikuar gjuhës maqedonase në të gjitha fushat;
 11. Masat duhet të rezultojnë me themelimin e fondit për ndarjen e bursave për studime në gjuhën maqedonase në universitetet e Republikës së Maqedonisë dhe rishikimin e planeve dhe programeve arsimore në gjuhën maqedonase në të gjitha nivelet e arsimit;
 12. Shmangëm rrezikun të humbet statusi i trashëgimisë botërore i UNESCO-së në rajonin e Ohrit;
 13. E mbrojtëm galerinë e ikonave në Muzeun e Maqedonisë;
 14. Ndërmorëm veprime për mbrojtjen dhe ruajtjen e plotë tëAkuaduktit të Shkupitdhe krijimin e një ambienti më të mire me disa përmbajtje shoqëruese rekreative dhe kulturore;
 15. Me rastin e  shënimit të 109 vjetorit të Alfabetit shqiptar në Manastir u mbajtën aktivitete të ndryshme (Ceremonia e hapjes së kolonisë së artit, hapja e Tribunës shkencore dhe Gala koncert);
 16. Qeveria e Republikës së Maqedonisë miratoi informacionin  për themelimin e Ansamblit Shtetëror Shqiptar;
 17. Plani për shpërndarjen e 958 nga 1600 punonjës administrativ të punësuar në SIMO u miratua në Qeveri;
 18. U ndërpre nevoja e raportit  konsultativ nga më së paku 3 mjekë për  realizimin e së drejtës për kompensim financiar për ndihmë dhe përkujdesje nga person tjetër;
 19. E drejta për kompensim  financiar për ndihmë dhe përkujdesje nga një person tjetër, mjetet shtesë për mobilitet (lëvizshmëri), verbëri dhe shurdhim realizohen pavarësisht shumës së të ardhurave të personit në nevojë;
 20. Kompensimi për orar të shkurtuar pune për prindërit e fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara garantohet pavarësisht nga mosha e personit;
 21. E drejta për pagesë shtesë deri në 26 vjeç transferohet automatikisht në të drejtë për ndihmë dhe kujdes nga një person tjetër;
 22. Me ndryshimet legjislative u mundësua orari i punës me orar të shkurtuar për prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara të vazhdojë edhe pas moshës 26 vjeç;
 23. Për herë të parë u miratua Programi për asistencë personale të personave me nevoja të posaçme, krejtësisht të financuara nga Buxheti;
 24. Sollëm Programin për lirimin nga participimi shëndetësor për fëmijët nga familjet shfrytëzues të asistencës sociale;
 25. Përkrahëm themelimin e Qendrës ditore për persona me Sindromën Daun;                                                             
 26. U formua ekipi i specializuar për veprimin e lëndëve emergjente nga kategoritë e rrezikuara në IP Qendrën ndërkomunale për punë sociale në Qytetin e Shkupit;
 27. Zgjidhëm probleminme rreth 3000  persona të paevidentuar në Regjistrin e lindjes;
 28. Hartojmë Strategjinë nacionale për bashkëpunim me diasporën;
 29. Hapim zyra për bashkëpunim me Diasporën në komunat e Republikës së Maqedonisë. Zyra e parë hapet në Komunën Shtip;

 

HAPËROJMË DREJT NATO-s dhe BE-së,  ZGJIDHIM KONTESTE DHE FUQIZOJMË IDENTITETIN

 1. Qeveria e Republikës së Maqedonisë vazhdon bisedimet me Qeverinë e Republikës së Greqisë që përfundimisht të zgjidhet kontesti 25 vjeçar;
 2. Asnjëherë nuk kemi qenë më afër zgjidhjes, ndërsa miqësia ndërmjet dy vendeve kurrë nuk ka qenë më e madhe;
 3. Gjuha maqedonase është konfirmuar. Identiteti ynë maqedonas është përforcuar;
 4. Fjalën e fundit për konfirmim të propozim zgjidhjes qytetarët do ta thonë në referendum;
 5. Maqedonia pas zgjidhjes së kontestit me emrin, menjëherë do të bëhet anëtare e  NATO-s dhe me këtë akoma më shpejtë dhe me më shumë vendosmëri do t’i hap dyert e BE-së dhe do të sigurohet jetë e mirë dhe e qëndrueshme për popullin tonë;
 6. Siguruam 15% më shumë buxhet për mbrojtje për një armatë bashkëkohore dhe të motivuar;
 7. Me Strategjinë e re për zgjërim, Komisioni Evropian konfirmoi ardhmërinë evropiane të Republikës së Maqedonisë si pjesë të strukturës politike të Bashkimit Evropian dhe i rekomandoi Këshillit të Evropës të përcaktojë datën për fillimin e bisedimeve për anëtarësimnë BE;
 8. Pas nënshkrimit të Marrëveshjes së Miqësisë me Bullgarinë, tregtia mes dy vendeve u rrit për 11,5%;
 9. Realizuam vizitatë shumta pune jashtë shtetit nga përfaqësues të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë;
 10. Takimi i ministres Shekerinska me sekretarin amerikan të mbrojtjes Matis. Pas 6 vitesh ky është takimi parë i një ministri të mbrojtjes me një koleg amerikan;
 11. Shqyrtimistrategjik i mbrojtës është në fazën finale, në përputhje me standardet e NATO-s. Ky është dokumenti i parë strategjik i mbrojtës pas vitit 2004;
 12. Në maj u realizuan konsultimet bilaterale me NATO-n dhe është aprovuar pako e re e Qëllimeve  tëPartneritetit QP)2018 për RM-në;
 13. Ndërmorëm masa për zbatimin sistematik dhe sistemor të gjendjeve të hasura në MPJ, nëpërmjet vendosjes së sistemit me të cilin parimisht do të tejkalohen parregullsitë në të gjitha fushat e funksionimit;
 14. U hartua analizë funksionale në MPJ ku me ndihmën e ekspertëve të huaj punohet në reformat, si projekt pilot që realizohet në kuadër të projektit për reforma në MShIA-së;
 15. Organizuam dhe zbatuam trajnime për arritje dhe njohuri më të mëdha diplomatike (për titujt e sekretarisë);
 16. Zbatuam procedurë të rregullt për përzgjedhjen e diplomatëve për plotësimin e 24 vendeve në PDK(16 për tituj të lartë dhe 8 për tituj diplomatik të sekretarisë);
 17. Formuam disa komisione për vërtetimin e gjendjes faktike dhe keqpërdorimeve eventuale në më shumë fusha të punës së MPJ-së dhe PDK-së;
 18. Siguruam grant nga Mbretëria Norvegjeze për projekt për përpunimin e sistemit për procesimin e informacioneve të klasifikuara në Ministrinë e Punëve të Jashtme.
 19. Ministria e Punëve të Jashtme projektoi dhe siguroi buxhetin për vitin 2018 për sanimin e objekteve të ambasadave në Berlin dhe Romë, në procedurë e sipër është hartimi i dokumentit projektues për ndërtimin e objektit në Athinë;
 20. Me përkrahjen e fondeve të BE-së u nënshkrua Marrëveshja nga DBE dhe 2 IPA projekte nga fushat “Mbrojtja konsumatorëve” dhe “Mbikqyrja e tregut”;
 21. U  nënshkrua Marrëveshje nga DBE-ja për projektin “Përkrahje teknike për zhvillimin e politikave për mbrojtje të konsumatorëve”, ku shfrytëzuesi final është Ministria e Ekonomisë (Sektori i tregut) me përkrahje të Fondit të IPA-s;
 22. U nënshkrua  Marrëveshje me Drejtorinë për Zgjerim të BE-së për projektin “Harmonizimi i kornizës ligjore dhe ndërtimi i kapaciteteve për mbikqyrjen e tregut, lidhur me Kapitullin I”;
 23. Në fushën  e turizmit, u realizua projekti i IPA-s me qasshmëri të centralizuar dhe kryesohet nga Banka Botërore, ku Ministria e Ekonomisë nëpërmjet Sektorit për integrim evropian dhe Sektorit për turizëm janë iniciatorë për këtë projekt;
 24. Fondet IPA të BE-së mundësuan nënshkrimin e 4 marrëveshjeve (projekte për zhvillimin e turizmit) edhe atë në Komunën e Vevçanit, Komunën e Çairit, Komunën e Bosilevës dhe Komunën e Krueshevës nga shpallja e parë;
 25. Më 16.03.2018 u shpall thirrja e dytë për aplikim për  komuna tjera të interesuara dhe për sektorin privat, në vlerë prej 14 milion euro në formë granti nga fondet e IPA-s;
 26. Filluan përgatitjet për kalimin e fazës së dytë të Marrëveshjes për Stabilizim dhe Asocim (MSA), nëpërmjet informimit të Qeverisë dhe ministrive përkatëse rreth momenteve të reja, mundësive dhe obligimeve që do të dalin me kalimin e fazës së dytë të Marrëveshjes për Stabilizim dhe Asociim;
 27. U hartua master plan i posaçëm i IPA-s, qëllimi i të cilit është monitorim dhe koordinim i përforcuar i aktiviteteve për avancimin e shfrytëzimit të mjeteve nga IPA;
 28. SÇE bëri analizë dhe dha rekomandime që kryesimi i grupeve të punës të sektorëve të bëhet nga ministrat e ministrive kompetente. Në periudhën shkurt-maj 2018, ministrat e morën këtë funksion dhe janë organizuar nga dy takime në sektorin e bujqësisë dhe zhvillimit rural, arsimit, punësimit dhe politikës sociale dhe në konkurrencë dhe inovacione, për shkak të programimit vijues të afër 50 milion eurove për vitin 2019;
 29. Në periudhën e kaluar u mbajtën takime të Komitetit tëPërbashkët për Monitorim dhe tre takime të komiteteve sektoriale për monitorim për drejtësi, punë të brendshme dhe konkurrencë, inovacione, bujqësi, siguri të ushqimit, veterinari dhe politikëfitosanitare si dhe IPARD. Rëndësia e këtyre forumeve buron nga përcjellja e efikasitetit dhe efektivitetit në shfrytëzimin e ndihmës së BE-së;
 30. Nëpërmjet Instrumentit për kornizën finale për Ballkanin Perëndimor në vitin e kaluar, u fitua grant si ndihmë me vlerë prej 71,3 milion euro për ndërtimin e fazës së dytë të ndërtimit të hekurudhës drejt Bullgarisë dhe për hartimin e dokumentacionit teknik për lidhjen me autostradëtë aksit rrugor Shkup-Bllacë;
 31. Pas 6  vitesh mungesë, Suedia u rikthye si donator bilateral në Republikën e Maqedonisë me ndarjen e mjeteve për zhvillim, me rreth 3 milion euro për Maqedoninë në nivel vjetor;
 32. Norvegjia paralajmëroi rritjen e mjeteve zhvillimore për Republikën e Maqedonisë për vitin 2018, kurse në periudhën  vijuese pritet nënshkrimi i Memorandumit për bashkëpunim në projektendërmjet dy shteteve;
 33. Agjencia Franceze për Bashkëpunim Zhvillimor do të kërkojë mandat nga Qeveria e Francës për vendosjen e bashkëpunimit zhvillimor me Republikën e Maqedonisë;
 34. Vazhdimisht avancohet bashkëpunimi zhvillimor me të gjithë donatorët aktiv në Republikën e Maqedonisë;
 35. Raporti i Komisionit tregoi progres të lartë të Republikës së Maqedonisë në shumë fusha, sidomos kur vlerësimet krahasohen me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor;
 36. Maqedonia është në vendin e parë sipas progresit të realizuar ndërmjet vendeve të rajonit. Kjo paraqet valorizimin më të madh të arritjes së implementimit të Planit 3-6-9;
 37. Raporti i KE-së konstatoi se Maqedonia ju paraprinë vendeve të Ballkanit Perëndimor edhe nga aspekti i gatishmërisë ose harmonizimit të vendit me Bashkimin Evropian edhe sipas kritereve ekonomike;
 38. Republika e Maqedonisë në; maj të vitit 2018 u bë anëtare e plotë e Grupit tëVendeve të Adriatikut dhe Jonit
 39. SÇE mori rolin e koordinimit të procesit për implementimin e gjashtë nismave që rezultuan nga aneksi i Strategjisë së Komisionit Evropian për zgjërim me vendet nga Ballkani Perëndimor deri në vitin 2025;
 40. U formua grupi joformal miqësor i Maqedonisë i quajtur“Ohri” me përbërje: Lordi Xhorxh Robertson, ish sekretar i përgjithshëm i NATO-s, Rosen Plevneliev, ish president i Bullgarisë, Havier Solana, ish sekretar i përgjithshëm i NATO-s dhe përfaqësues i politikës së sigurisë në BE, Karl Bildt, ish kryeministër i Suedisë, Lordi Kristofer Gaidit, ambasadori Robert Gelbard nga ShBA, Alen Le Roa nga Franca dhe Volfgan Ishinger nga Gjermania, Dejmon Uillson nga Këshilli Atlantik dhe Zoran Çiçak, i cili jep përkrahje që me sukses të përfundojë procesi i integrimit të Republikës së Maqedonisë në NATO dhe BE.