66-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
20.04.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (911.8 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Агенда Европа дома
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките за борба против корупција
Пред точка Законодавната агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1.1. – 30.06.2021 година
1 Записник од Триесет и третиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 19 април 2021 година
2 Одлука за давање согласност на Одлуката за избор на најповолна понуда во постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за проектирање, изградба, финансирање, стопанисување и пренос на две фотонапонски електроцентрали
3 Информација за Годишен финансиски извештај на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје за период од 1 јануари 2020 година до 31 декември 2020 година, Годишната сметка за 2020 година и Ревизорски извештај за финансиското работење изготвен од независниот ревизор Друштвото за ревизија Ековис Аудит Македонија ДОО Скопје, со Предлог - одлука
4 Информација за донесување акти за зголемување на паричен влог на основната главнина на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје, со предлог - одлуки и изјави
5 Информација во врска со потребата од утврдување на висината на надоместокот за претседателот и членовите на надзорниот одбор на Акционерското друштво за приредување игри на среќа Државна лотарија, со Предлог - одлука
6 Барање за спроведување на постапка за упис на правото на сопственост на недвижен имот-објект на име на Друштвото за производство, трговија и услуги Еуро Актива ДОО експорт-импорт Скопје во Агенцијата за катастар на недвижност, а согласно Договор за размена на имот склучен помеѓу Министерството за одбрана и Еуро Актива ДОО експорт-импорт Скопје, ОДУ бр.45/05 од 27 мај 2005 година
7 Предлог - одлука за давање согласност за долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за транспорт, производство и услуги Елан Транс ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар
8 Предлог - одлука за давање согласност за долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за надворешна и внатрешна трговија Домотекс ДООЕЛ Скопје
9 Предлог - одлука за давање согласност за долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија Солар Спектар АГ ДООЕЛ Скопје
10 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста(*)
11 Предлог - програма за изменување на Годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Северна Македонија за 2021 година
12 Предлог – Програма за изменување на програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2021 година
13 Програма за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој за 2021 година
14 Информација за изменување на Одлуката за висината на надоместокот за вршење на лабораториски анализи и тестови, со Предлог - одлука
15 Информација на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетите од елементарни непогоди
16 Информација за продажба на недвижни ствари во општина Струмица од поранешна „Конзервна фабрика“ АД Струмица, сопственост на Република Северна Македонија - корисник Министерство за финансии, со Предлог - одлука за продажба на недвижни ствари
17 Информација за продажба на недвижни ствари во Кичево сопственост на Република Северна Македонија - корисник Министерство за финансии, со Предлог - одлука за продажба на недвижни ствари во Кичево
18 Информација во врска со потребата за изменување и дополнување на Решението за формирање Цивилно-воен комитет, со Предлог - решение
19 Информација во врска со Јавниот повик за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина и Тендерска документација за спроведување на постапката за локалитетот „Острата Скрка“ Oпштина Струмица
20 Информација во врска со преземање активности за решавање на статусот на друштвото „ 11 Октомври – Еурокомпозит“ АД Прилеп
21 Предлог – одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на општина Гази Баба
22 Информација за именување на Стратешки координатор на ИПА компонентите за регионален развој и развој на човечки ресурси во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Северна Македонија, со Предлог-решение
23 Информација за 173-та Седница на Одборот на директори на претпријатието Нафтовод Солун – Скопје Вардакс АД закажана за 26.04.2021 година
24 Предлог на закон за ратификација на Договорот меѓу Советот на Министри на Босна и Херцеговина и Владите на другите страни на Иницијативата за подготвеност и превенција во случај на катастрофи во Југоисточна Европа за аранжманите со земјата-домаќин за Секретаријатот на Иницијативата за подготвеност и превенција во случај на катастрофи во Југоисточна Европа
25 Предлог - програма за одржлив локален развој и децентрализација во Република Северна Македонија за период 2021-2026 година
26 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за Бирото за развој на образованието
27 Информација во врска со Одлука за давање на користење на недвижен имот - шестоседа жичара на Попова Шапка сопственост на АД ЕСМ-Скопје на Елем Турс ДООЕЛ Скопје, УОбр.02-355/187/2 од 1.2.2021 година, донесена од Управниот одбор на АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, како Давател на стварта на Друштвото за туризам, угостителство, рекреација и спорт Елем Турс ДООЕЛ Скопје, како корисник
28 Извештај за работењето на ЈП Национална радиодифузија - Скопје, во период од 1 октомври 2020 до 31 декември 2020 година
29 Информација за измена и дополнување на Финансискиот план на АД Аеродроми на Република Северна Македонија за 2021 година
30 Информација за склучување на Колективен договор за високо образование и наука, со текст на Колективен договор за високо образование и наука
31 Предлог-одлука за видот и висината на надоместоците за трошоците во постапката на евалуација врз основа на реално направени трошоци, како и надоместоците на членовите на Одборот за евалуација на високото образование врз основа на присуство на седница и обем на извршена работа
32 Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година
33 Информација за Годишен извештај за работата на Фондот за иновации и технолошки развој за 2019 година, со Предлог - одлука
34 Информација со Правилник за инструментот за поддршка – Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва старт-ап и спин-оф, со Предлог - одлука
35 Годишен извештај за работењето на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Северна Македонија за 2020 година, со Предлог - одлука
36 Информација во врска со потребата од донесување на Одлука за давање на долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија со намена изградба на објекти од јавен интерес утврдени со закон и тоа за Кп.бр.1/2, гнз со површина од 117 м2, КП бр.1/3, гнз со површина од 94 м2, КП бр.1/4 гнз со површина од 4 м2, КП бр.1/5, гнз со површина од 4 м2,КП бр.1/6, гнз со површина од 4 м2, КП бр.1/7, гнз со површина од 4 м2 и КП бр.1/8, гнз со површина од 171 м2 сите во К.О. Банско - вон г.р запишани во имотен лист со бр.2320, наменето за изградба на мала електрична хидроцентрала, со Предлог - одлука
37 Информација за давање на согласност на Одлуката за продажба на одземен недвижен имот на трето јавно наддавање, со Предлог - одлука
38 Предлог - одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности ДП 03-57/20 (КП 5605/1 КО Охрид)
39 Предлог - одлука за прогласување на споменикот Аквадукт во Скопје за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење
40 Предлог - уредба за изменување и дополнување на Уредбата за утврдување на меѓусебните односи на органите и структурите на децентрализирано управување со првите четири компоненти од Инструментот за пред-пристапна помош (ИПА) на Европската Унија и Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за утврдување на меѓусебните односи на органите и структурите во рамките на системот за индиректно управување со Инструментот за претпристапна помош (ИПА II)
41 Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година
42 Информација за престанок на важење на Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2-комунална супраструктура (бензинска пумпна станица и услужен центар) КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево, со Предлог - одлука
43 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена A4-времено сместување (викенд куќи) КО Маркова Сушица, општина Студеничани, со Предлог - одлука
44 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Глумово за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Глумово, Општина Сарај со Предлог-одлука
45 Информација за доставеното Барање за репрограм на долг од страна на Јавно сообраќајно претпријатие Скопје - Скопје по основ на Анекс бр. 1 кон Спогодба за регулирање на начин на исплата на долг бр.11-2192/1 од 27.02.2015 година и Спогодба за регулирање на начин на исплата на долг бр.11-2193/1 од 27.02.2015 година
46 Информација со предлог за потпишување на Меморандум за разбирање за економска соработка помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Обединети Арапски Емирати, со текст на Меморандум
47 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Маврово – Маврово, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
48 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Милениум Палас – Битола, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
49 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Агрополог – Желино, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
50 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Петрол Компани – Тетово, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
51 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Вила Гранд – Битола, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
52 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Пела – Охрид, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
53 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Сити Палас – Охрид, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
54 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Кораб Трница – Маврово и Ростушe, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
55 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Сити ин – Охрид, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
56 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Венец – Дебар, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
57 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел СУ – Охрид, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
58 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Бора – Попова Шапка, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
59 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Централ, Виница, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
60 Информација во врска со поднесеното барање за категоризација на угостителски објекти за сместување поднесено од Хотел Але-Дар, Кочани, со Предлог - решение за утврдување на категорија на угостителските објекти
61 Предлог - одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година
62 Предлог за поведување на постапка за водење на преговори за потпишување на Спогодба меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Државата Катар за укинување на визи на носителите на дипломатски, службени и специјални пасоши, со Нацрт - текст спогодба на македонски и англиски јазик
63 . Извештај за завршени преговори за усогласување на текстот на Спогодба меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Грузија за укинување на визи, со нацрт - текст на Спогодбата на македонски и англиски јазик
64 Националната стратегија и Националниот Акциски план за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Северна Македонија 2021-2025 и Националниот Акциски план за борба против трговијата со деца 2021-2025
65 Информација за правосилност на пресудата на Европскиот суд за човекови права во случајот X и Y против Северна Македонија А.бр. 173/17, со Предлог-одлука
66 Информација за проектот „Одржување на системот „Софтвер за интегрирано планирање на ресурси за министерствата" 
67          Информација за испраќање на припадник на Армијата на Република Северна Македонија за учество на вежба „Trojan Footprint 21“, на територијата на Сојузна Република Германија, со Предлог Одлука
68 Информација за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во кампањата на вежби во Централна и Источна Европа под името "DEFENDER EUROPE 21'' , со Предлог одлука
69 Предлог - одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Северна Македонија за учество во операцијата на Европската Унија „АЛТЕА“ во Босна и Херцеговина
70 Предлог - одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија во операцијата на Европската Унија „EUTM RCA“ во Централноафриканската Република
71 Предлог - одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Град Скопје
72 Информација за постапување по обраќањата и препораките на Народниот правобранител упатени до Владата на Република Северна Македонија, Органите на државната и други органи и организации што имаат јавни овластувања, во периодот октомври-декември 2020 година
73 Предлогот за поведување на постапка за водење на преговори за склучување договор за заемно признавање на професионални квалификации на доктори по медицина, доктори по стоматологија и архитекти во контекст на договорот за слободна трговија на централна Европа, со Нацрт текст на договор
74 Годишен извештај на Ректорот за работењето на Универзитетот во Тетово, во академската 2018- 2019 година
75 Иницијатива поднесена од политичката партија ЛЕВИЦА од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.14/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија 2021 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.19/2021)
76 Понуда од нотар Нерџиван Идризи од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.6067 за КО Радишани КП бр.3174
77 Понуда од нотар Маја Колева од Кратово за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.4667 за КО Кратово на КП бр. 1073 дел 0
78 Барање на мислење од нотар Катерина Митревска од Скопје, заради спроведување на договор за размена на недвижен имот, со имотен лист бр.1931 за КО Чаир, на КП бр. 34 и Имотен лист бр. 93546 за КО Чаир, на КП бр. 37, каде како со сопственик се јавува Република Северна Македонија
79 Известување од извршител Катерина Кокина од Скопје за заклучок за втора усна јавна продажба доставен под и.бр.351/17 која ќе се одржи на 21 април 2021 година за КО Карпош
80 Кадровски прашања /66/
81 Прашања и предлози /66/
82 Конечeн извештај за извршена ревизија на следење на препораките во Конечниот извештај на Овластениот државен ревизор на тема ,,Ефективност на политиките, мерките и активностите при доделување на водното право“, со Акциски план
83 Конечен извештај за извршена ревизија на успешност ,,Ефикасно третирање и справување со пластичниот отпад“
84 Конечен извештај за извршена ревизија на следење на препораките во Конечниот извештај на овластениот државен ревизор на тема „Квалитет на Воздух - Кооперативна ревизија“ Бр.12-263/1 од 12 февруари 2018 година
85 Финансиски извештај на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје, за период од 1 октомври 2020 година до 31 декември 2020 година
86 Годишен извештај за работа на Инспекциски совет за 2020 година
87 Извештај за работа на Комисијата за организации со статус од јавен интерес во 2020 година
88 Акциски план изработен согласно препораките дадени од страна на Државниот завод за ревизија во Конечниот извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2019 година на ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децата Козле Скопје
89 Информација за имплементација на Акциониот план за периодот 1 јануари – 31 декември 2020 година, за прием на барања и издавање на пасоши преку дипломатско – конзуларните претставништва на Република Северна Македонија во Мелбурн, Канбера, Чикаго, Њујорк, Детроит, Торонто, Берлин (вклучително и Одделението во Бон), Минхен, Стокхолм, Копенхаген, Хаг, Брисел, Лондон, Париз, Берн, Рим (вклучително и Малта), Венеција, Виена, Љубљана и Загреб
90 Информација за планирани активности за дигитализација на
судството за 2021 година
91 Информација за потребата од давање согласност за префрлање на средства од пренесен вишок на приходи од минати години по основ на блок-дотација за средно образование на сметка Буџет на Град Скопје
92 ИНФОРМАЦИЈА ЗА ИЗВЕШТАЈОТ НА ГРЕКО ЗА УСОГЛАСЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - ПЕТТИ КРУГ НА ЕВАЛУАЦИЈА (на тема: “Спречување на корупција и промоција на интегритет кај централната власт - највисоките извршни функции - и органите за спроведување на законот“)
93 Предлог на Закон за изменување и дополнувања на Законот за вработување и работа на странци
94 Предлог – Oдлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минералната суровина – песок и чакал на локалитетот “с.Долно Коњаре“, општина Петровец
95 Информација во врска со статусот на реализација на Договорите за концесија за малите хидроелектрани на локациите бр.277 Воденешница, бр.123 Крива река, бр.407 Пена и бр.349 Блатечка река
96 Информација за исплата на пензии за месец април 2021 година
97 Информација за давање на согласност за распишување на Jавен оглас бр.01/21 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање, со Предлог-одлука и Предлог-решение
98 Договор за купопродажба на недвижен имот
99 Информација во врска со одржување на XXIII-та седница на Собрание на акционери на ГА-МА АД – Скопје (XV-то Годишно собрание) закажано за 26.04.2021 година
100 Информација, со предлог заклучоци за итно постапување на институциите за непречена реализација на инвестиции во ТИРЗ