68-ма седница на Владата

Седницата се одржа на: 
04.05.2021 - 19:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (831.89 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 66-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 20 април 2021 година
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Агенда Европа дома
Пред точка Законодавната агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1.1. – 30.06.2021 година
1 Записник од Триесет и петтиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржан на 3 мај 2021 година, со Записник од состанокот на Комисијата за заразни болести, одржан на 4.05.2021 година
2 Информација за статусот и состојбата на воздухопловите Ер Трактор - Фајр Бос АТ-802А на Дирекцијата за заштита и спасување
3 Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за водостопанство за 2021 година
4 Информација за 174-та Седница на Одборот на директори на претпријатието Нафтовод Солун – Скопје Вардакс АД закажана за 07.05.2021 година
5 Информација за формирање на Комисија за спроведување на Јавен повик за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот „с.Вепрчани“, Општина Прилеп, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот „с.Вепрчани“, Општина Прилеп бр.45-7595/1-19 од 06.10.2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.243/20), со Предлог–решение
6 Информација за потребата од склучување на Договор за грант за партнерство за развој меѓу Република Северна Македонија и Соединетите американски држави – САД
7 Информација за доделување на овластување за склучување на посебен договор за набавка на лекот „Veklury (remdesivir)“ врз основа на Рамковниот Договор за јавна набавка склучен од страна на Европската Комисија
8 Предлог–одлука за давање во закуп на недвижна ствар со непосредна спогодба на Британскиот совет од Лондон – Обединето Кралство Велика Британија и Северна Ирска Подружница во Република Северна Македонија - Скопје
9 Годишна сметка за 2020 година, Годишен извештај за работењето на АД Аеродроми на Република Северна Македонија Скопје за 2020 година, Годишен извештај за работата на внатрешна ревизија за период од 1 јануари 2020 до 31 декември 2020 година и Извештај за резултатите од контрола на Надзорен одбор над управување со Акционерското друштво за аеродромски услуги Аеродроми на Република Северна Македонија во државна сопственост во 2020 година, со Предлог-одлука
10 Барање за спроведување на постапка продажба на недвижен имот - станбен простор во сопственост на АД „Пошта на Северна Македонија“ - Скопје, со Предлог-одлука
11 Информација за усвојување на Годишна сметка, Годишен извештај за работа, финансиски извештај на Друштвото за производство, промет и услуги Препород ДООЕЛ Скопје за 2020 година, со Предлог-одлуки
12 Барање за давање согласност за отуѓување на градежно изградено земјиште сопственост на РСМ на сопствениците на објекти или посебни делови од објекти изградени со градежно-техничка документација и запишани во јавната книга за запишување на правата на недвижностите, кои не поседуваат акт за доделување на правото на користење на градежното земјиште кое претставува ГП.1.1, со Предлог-одлука
13 Предлог-одлука за пренесување во сопственост на недвижна ствар на општина Куманово
14 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Фанки Фруит Дооел Куманово со седиште на ул. Тонко Димов бр. 40 Куманово, со Предлог-одлука 39-9720
15 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Фанки Фруит Дооел Куманово со седиште на ул. Тонко Димов бр. 40 Куманово, со Предлог-одлука 39-7921
16 Информација за давање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со ДСУ РЦСОО “Киро Бурназ“ с.Долно Коњаре ББ Куманово, со Предлог-одлука
17 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Црнилиште за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација и Е-инфраструктура КО Црнилиште, Општина Долнени, со Предлог-одлука
18 Информација за одржување на Првата седница на Mакедонско – Kазахстанска комисија за трговска и економска соработка по Договорот помеѓу Владата на Република Северна  Македонија и Владата на Република Казахстан за трговска и економска соработка
19 Предлог–одлука за престанок на важење на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија број 44-11943/1 од 29 декември 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 316/20)    
20 Предлог-одлука за распределба на средства обезбедени во потпрограма 30-Урбанизам и градежништво, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС во Буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2021 година 
21 Предлог-лиценца за приредување на игри на среќа во обложувалница на Друштвото за промет и услуги „Спорт-Лаиф Трејд“ ДОО Скопје во уплатно-исплатното место кое се наоѓа на бул.„Видое Смилевски Бато“ зграда 1 ламела 2, 10а локал 2 и 10 во Скопje
22 Информација врска со набавка на автомати за издавање на документи – документмати
23 Информација за извршените и планираните активности во однос на претседавањето на Република Северна Македонија со Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ) во 2023 година
24 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2020/1466 на Советот од 12 октомври 2020 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2018/1544 за рестриктивни мерки против ширењето и употребата на хемиско оружје
25 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2020/1537 на Советот од 22 октомври 2020 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2019/797 за рестриктивни мерки против сајбер напади кои претставуваат закана за Унијата или нејзините земји членки
26 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2020/1388 на Советот од 2 октомври 2020 година за спроведување на Одлуката 2012/642/ЗНБП за рестриктивни мерки против Белорусија
27 Предлог-одлука за воведување рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2020/1700 на Советот од 12 ноември 2020 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2017/2074 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Венецуела
28 Предлог-одлука за определување на шума со посебна намена
29 Предлог-одлука за продажба на недвижна ствар (КО Битола 3)
30 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено -  поправната установа Затвор Струмица (авто радио)
31  Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено - поправната установа Затвор Битола (таблет)    
32 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено - поправната установа Затвор Скопје (таблет)
33 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено - поправната установа Затвор Тетово (таблет)
34 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено - поправната установа Затвор Струмица (таблет)
35 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено - поправната установа Затвор Охрид (таблет)
36 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено - поправната установа Затвор Гевгелија (таблет)
37 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено - поправната установа Затвор Куманово (таблет)
38 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено - поправната установа Казнено-поправен дом Прилеп (таблет)
39 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено - поправната установа Казнено-поправен дом Штип (таблет)
40 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено - поправната установа Казнено-поправен дом Идризово (таблет)
41 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено - поправната установа Воспитно-поправен дом Тетово (таблет)
42 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено - поправната установа Казнено-поправен дом Струга (таблет)
43 Информација за избор на Национален координатор за имунизација на Република Северна Македонија, со Предлог-решение
44 Предлог–одлука за давање во закуп на недвижна ствар со непосредна спогодба на Културната установа Македонски Центар за фотографија - Скопје
45 Предлог-одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението Библиотека АЛ-БИ с.Бабино, општина Демир Хисар (книги)
46 Предлог на закон за дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој, по скратена постапка
47 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законoт за пратениците, по скратена постапка
48 Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за субвенциониран студентски оброк, по скратена постапка
49 Годишен извештај за работата на Инспекцискиот совет за 2020 година
50 Барањето за давање на автентично толкување на чл.131 од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2009, 124/2010, 168/2010), („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.244/2019, 18/2020, 89/2020, 279/2020), поднесено од градоначалникот на Општина Босилово
51 Иницијатива поднесена од Живко Димитриевски од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.44/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 218-а став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.14/2020)
52 Иницијативи поднесени од Тодор Грков и Мими Гркова, двајцата од Велес, доставени до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.22/2021, У.бр.23/2021 и У.бр.28/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на Упатството за начинот на користење на социјалните мрежи од страна на работниците во Министерството за внатрешни работи, бр.12.1-72212/1 од 06.12.2012 година
53 Иницијатива поднесена од Снежана Цветаноска од Битола, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.15/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 235 став 1 и став 2 и член 250 ставови 1 и 2 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата
54 Иницијатива поднесена од Македонското здружение за заштита при работа од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.58/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста и законитоста на член 3 став 1 дел 4 - инфективни и паразитни заболувања, во точката 408 од Правилникот за листата на професионалните болести, донесен од министерот за труд и социјална политика („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.108/2020)
55 Понуда од нотар Александар Гуњовски од Штип за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.5442 за КО Штип - 5 на КП бр.8276, во место викано Пребег
56 Понуда од нотар Сашо Клисароски од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр. 622 за КО Кисела Вода 1, на КП бр. 3361
57 Понуда од нотар Менче Златковска од Кочани за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.20219 за КО Кочани на КП бр. 13262
58 Известување од извршител Моника Муча од Скопје, доставено под И.бр.110/19, за налог за извршување врз недвижност, запишана на ИЛ бр.12401, КО Сопиште - Вон Градежен
59 Известување од извршител Моника Муча од Скопје, за налог за извршување, под И.бр.472/2020, за КО Ѓорче Петров 2
60 Известување од извршител Магдалена Симовска Давидовиќ од Скопје, доставен под И.бр.491/18, за налог за извршување врз недвижност, запишана на ИЛ бр.144, за КО Суви Дол
61 Кадровски прашања / 68
62 Прашања и предлози / 68
63 Извештај за реализација на средства од програмите за финансиска поддршка во земјоделството, руралниот развој и рибарство со аквакултура за 2020 година
64 Информација за кредитните барања кои ги исполнуваат условите (Список 11) за кредитирање по Јавниот повик бр. 1 за кредити од кредитната линија за поддршка на микро и мали претпријатија со можност за грант компонента (Ковид 3 кредитна линија)
65 Извештај за податоците објавени на Националниот НИПП геопортал од страна на субјектите во НИПП
66 Годишен извештај за тековниот статус на активностите на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи и тековен статус на процесот на акредитација на здравствените установи во Република Северна Македонија за 2020 година
67 Информација за дополнителни средства во делот на мерката за поттикнување на вложувања во филмски, односно телевизиски проект-право на поврат и одобрување на право на поврат за пост-продукциски услуги планирани да се реализираат во Република Северна Македонија во 2021 година
68 Годишен извештај на Националната комисија за мало и лесно оружје за 2020 година
69 Информација за примена на Законот за правда за децата во постапувањето на овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи во периодот од 1 јули до 31 декември 2020 година
70 Информација за здравствена состојба на шумите во Република Северна Македонија за 2020 година
71 Извештај за работата на Советот за македонски јазик (јануари – декември 2020 година)
72 Информација за реализација на активностите наведени во Акцискиот план за имплементација на дадените препораки од Конечните извештаи од овластениот државен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија за 2017 година
73 Информација за формирање на координативно тело за поддршка на фудбалската репрезентација на Европското првенство во фудбал 2020
74 Информација со Предлог на закон за изменување на Законот за градежно земјиште, по скратена постапка
75 Информација за текстот на Меморандумот за разбирање за техничка соработка со Република Чешка
76 Информација за прогресот во активностите за воспоставување кохерентна институционална структура на органите на државната управа, агенциите и инспекциските служби од централната власт