71-ва седница на Владата

Седницата се одржа на: 
18.05.2021 - 12:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (841 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 68-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 4 мај 2021 година
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Агенда Европа дома
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција, заклучно со 18.05.2021 година
1 Записник од Триесет и седмиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус КОВИД-19, одржан на 17 мај 2021 година, со Записник од состанокот на Комисијата за заразни болести, одржан на 17.05.2021 година
2 Информација за потреба од пренамена на земјоделско во градежно земјиште
3 Предлог закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Обединетите Арапски Емирати за поттикнување и заемна заштита на инвестиции
4 Предлог на закон за ратификација на Протоколот за измена на Конвенцијата за заштита на лица во однос на автоматска обработка на лични податоци
5 Информација за исполнување на обврските врз основа на Спогодбата за заштита на правата на македонското малцинство во Република Хрватска и хрватското малцинство во Република Македонија од 13.10.2007 година
6 Информација за плановите за придонес на Република Северна Македонија во НАТО мисијата во Ирак (НМИ) во 2021 година
7 Информација за можноста и условите за спогодбено решавање на предметот пред ЕСЧП во случајот Мукоски против РСМ, А. бр.16376/18
8 Информација за наплата на побарувањата по основ на асистенција на Министерството за внатрешни работи кон буџетските корисници
9 Предлог на закон за дополнување на Законот за здравствената заштита, по скратена постапка
10 Понуда од нотар Пане Нацев од Кавадарци за продажба на сосопственички дел од Перо Милков со живеалиште на ул.8-ми Март бр.4 Кавадарци
11 Годишна сметка на ЈПВ Лисиче-Велес за 2020 година, Годишен извештај на ЈПВ Лисиче-Велес за 2020 година, Извештај на независниот ревизор за финансиските извештаи на ЈПВ Лисиче-Велес за годината која завршува на 31 декември 2020 година, со предлог-одлуки
12 Годишна сметка и Извештај за работењето на ЈП „Студенчица“ Кичево за 2020 година, со Извештај на независниот ревизор за финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020 година и предлог-одлуки
13 Информација за претстојниот 5-ти круг на евалуација на системот за борба против перење пари и финансирање на тероризам на Република Северна Македонија од страна на комитетот МONEYVAL при советот на Европа, за потребата од преземање на подготвителни активности поврзани со истата и акционен план на активности кои институциите во Република Северна Македонија треба да ги реализираат со цел позитивен исход од евалуацијата
14 Информација за обезбедување на финансиски средства во наредни години за спроведување постапка за јавна набавка за Ревизија на проектна документација и урбанистички планови
15 Предлог-одлука за пренесување на недвижна ствар во сопственост на Општина Кочани (објект - зграда за култура, уметност и информации - 405м2)
16 Барање за пренесување на недвижен имот сопственост на Рeпублика Северна Макединија на Општина Берово, со Предлог-одлука
17 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Крива Паланка (противпожарна опрема)
18 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
19 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности ДП-03-303/20 - Битола
20 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на наедвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности ДП Битола ДП бр.03-111/20 (за КП 8938 КО Битола)
21 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности ДП бр.03-05/20 (за КП.бр.946/1 во КО Кременица)
22 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности ДП бр.03-04/20 (за КП.бр.526 во КО Кажани)
23 Предлог-одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствар во корист на Република Северна Македнија во катастарот на недвижности ДП Кочани - 03-348/20
24 Информација во врска со Предлог-одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за производство, трговија и услуги Сенд енд стоун ДОО увоз – извоз Кавадарци на локалитетот „Прчен Камен“, Општина Градско, со Предлог-одлука
25 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4–времено сместување КО Сопиште-вон град, Општина Сопиште, со Предлог-одлука
26 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфаструктура за изградба на објекти на намена Е2-комунална супраструктура – градби производство на електрична енергија (фотоволтаична централа) и намена Е1-комунална инфраструктура паркинг простор КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука (2629)
27 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б3-големи угостителски единици, КО Слупчане-вон г.р., Општина Липково, со Предлог-одлука
28 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
29 Информација за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево, со Предлог-одлука
30 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Друштво за производство, трговија и услуги Винарија Сковин Група ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.Јуриј Гагарин бр.6а, Карпош, Скопје (39-4577/1), со Предлог-одлука
31 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Друштво за производство, трговија и услуги Винарија Сковин Група ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.Јуриј Гагарин бр.6а, Карпош, Скопје (22-17130/1), со Предлог-одлука
32 Информација за добивање на согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Друштво за производство, трговија и услуги Винарија Сковин Група ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.Јуриј Гагарин бр.6а, Карпош, Скопје (39-4423/1), со Предлог-одлука
33 Информација за добивање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштво за трговија, производство и услуги „Даг-Трејд“ Дооел увоз-извоз с.Радиовце-Брвеница, со Предлог-одлука
34 Информација за дaвање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за одгледување на овошје, овошни насади, зеленчук, трговија и услуги Агрокултура ДООЕЛ експорт- импорт Тетово со Предлог-одлука
35 Информација за подготовка на седумнаесеттиот состанок на Поткомитетот за земјоделство и рибарство на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Република Северна Македонија и Европската Унија, што ќе се одржи на 18.05.2021 година
36 Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година (20.000.000 денари, во Министерство за одбрана, со цел набавка на мебел и друга опрема за касарните во Армијата)
37 Предлог-решение за отповикување на Почесниот конзул на Република Северна Македонија во Италијанска Република со седиште во Милано
38 Информација за иницирање на постапка за пристапување во Центарот за координација на движење Европа (MCCE)
39 Информација за Меморандум за разбирање за техничка помош за превенција, подготвеност, одговор и закрепнување од сајбер заканите за критичната инфраструктура и клучните ресурси во Република Северна Македонија
40 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2020/1651 на Советот од 6 ноември 2020 година за спроведување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија
41 Предлог-одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2020/1699 на Советот од 12 ноември 2020 година за изменување на Одлуката 2010/413/ЗНБП за рестриктивни мерки против Иран
42 Информација за проектот / програмата „Енергетски ефикасна рехабилитација на студентските домови во Република Северна Македонија“
43 Предлог-одлука за давање согласност на Kонкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје во академската 2021/2022 година
44 Предлог-одлука за давање согласност на Kонкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот во Тетово и Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип во академската 2021/2022 година
45 Предлог-одлука за одобрение за вршење на високообразовна дејност на странска високообразовна установа - Великотрновски универзитет “Св. Св. Кирил и Методиј’ од Велико Трново, Република Бугарија, на територијата на Република Северна Македонија
46 Информација за исплата на пензии, за мај 2021 година
47 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавна Установа Специјален завод - Демир Капија
48 Информација за состојбата со документарниот и архивскиот материјал во Министерството за култура
49 Предлог на закон за изменување на Законот за пратениците, по скратена постапка
50 Годишен извештај на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер за 2020 година
51 Годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата за 2020 година
52 Иницијатива поднесена од адвокат Елизабета Цветковска од Куманово, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.53/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 244-а став 1 од Кривичниот законик
53 Иницијатива поднесена од Гордана Богоевска од Скопје, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.40/2021 за поведување на постапка за оценување на уставноста на член 8 став 2 од Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во Службен весник на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.56/99 и 43/2002 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.84/2020 и 21/2021)
54 Понуда од нотар Ана Дојчиновска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.689, за КО Маркова Сушица, на КП бр.184/1, Викано место/улица Перковец
55 Понуда од нотар Џеват Бучи за купопродажба на недвижен имот со КП 4146, дел 1 и КП 4146, дел 16, запишани во Имотен лист бр.23446 за КО Сингелиќ 1 и КП 4146, дел 2 запишано во Имотен лист бр.23445 за КО Сингелиќ 1
56 Известување од извршител Магдалена Симовска Давидовиќ од Скопје, доставен под И.бр.974/18, за налог за извршување врз недвижност, запишана во Имотен лист бр.483, за КО Д Водно, Имотен лист бр.981 за КО Д Водно и Имотен лист бр.2784 за КО Карпош
57 Кадровски прашања / 71
58 Прашања и предлози / 71
59 Тромесечен извештај за финансиското работење на ЈПВ Лисиче-Велес, за период јануари-март 2021 година
60 Финансиски извештај за работењето на Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о., за период од 1 јули 2020 година до 30 септември 2020 година
61 Финансиски извештај за работењето на Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје ц.о., за период од 1 октомври 2020 година до 31 декември 2020 година
62 Информација за продажбата на акциите и уделите од вкупниот капитал на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал во периодот од 1-ви јануари до 31-ви март 2021 година
63 Извештај за работата на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија за 2020 година
64 Извештај за работата на Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија за 2020 година
65 Програма за работа на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија за 2021 година
66 Извештај за реализација на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2020 година  
67 Извештај за степенот на реализација на Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2020 година
68 Предлог за формирање на работна група за подготовка на измени и дополнувања на законодавството за декриминализација, легализација и искористување на медицинските, социјалните и економските придобивки на канабисот, составена од институции, здруженија и граѓански организации, врз основа на доставени барања и предлози до Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна Македонија
69 Информација во врска со потребата од раскинување на Договорот за групна набавка бр.4606-727/2 од 28.2.2020 година и Договорот за набавка на услуги за полагање испити склучен со Инвока гроуп ДООЕЛ Скопје бр.4606-3939/10 од 11.08-2020 година
70 Информација за утврдената фактичка состојба од извршен преглед и контрола на проекти избрани на Годишните конкурси за финансирање на проекти од национален интерес од областа на фолклорот, музичката и музичко – сценската дејност и интердисциплинарните проекти за 2020 година
71 Информација за добивање на согласност за доделување на трајно користење на недвижни ствари без надомест на Министерството за правда, со Предлог-одлуки
72 Информација за потреба од набавка на моторни возила од страна на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија
73 Информација за добивање на согласност за доделување на трајно користење на недвижни ствари без надомест на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, Институтот за национална историја - Скопје и Државниот архив на Република Северна Македонија по барање на Министерството за правда, со Предлог-одлуки
74 Предлог-одлука за укинување на увозната давачка-царинската стапка за замрзнато свинско месо и свинско сало исчистенo oд месo и живинскo салo, неистoпени или пoинаку издвoени, свежи, разладени, замрзнати, сoлени, вo саламура, сушени или чадени