129-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
21.12.2021 - 19:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (915.96 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
Пред точка Усвојување на Записникот од 125-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 7 декември 2021 година
Пред точка Усвојување на Записникот од 126-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 13 декември 2021 година
Пред точка Усвојување на Записник од 128-та седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 17 декември 2021 година
Пред точка Состојби и напредок на Република Северна Македонија во процесот на преговорите за членство во Европската Унија
Пред точка Агенда Европа дома
Пред точка Користење и имплементација на фондовите од Европската Унија
Пред точка Статус на реализација на обврските и приоритетите на Република Северна Македонија како членка на НАТО, согласно Северноатлантскиот договор и НАТО процесот за одбранбено планирање
Пред точка Статус на реализација на Рамковниот договор
Пред точка Статус на реализација на капиталните инвестициии
Пред точка Законодавна агенда на Владата на Република Северна Македонија, за периодот 1 јули 2021 година – 31 декември 2021 година
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните
Пред точка Извештај од Меѓуресорската работна група за спроведување на Законот за употреба на јазиците
Пред точка Информација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО - Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион
Пред точка Агенда за дигитална трансформација
Пред точка Информација за степенот на реализација на мерките од Планот за борба против корупција
1 Информација во врска со имплементацијата на проектите на источниот дел од Коридор 8 и Коридор 10 во секторот на железничката инфраструктура
2 Информација за Договорот за грант меѓу Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности „Национални енергетски ресурси“ Скопје во државна сопственост и Европска инвестициона банка за реализација на проектот за изградба на Интерконективен гасовод меѓу Република Северна Македонија и Република Грција
3 Предлог-закон за вршење на сметководствени работи
4 Предлог-закон за изменување на Законот за издавање на обврзници на Република Северна Македонија за денационализација, по скратена постапка
5 Предлог-закон за изменување на Законот за платниот промет
6 Предлог-законот за инспекциски надзор во животната средина (*)
7 Информација за склучување на Анекс договори за користење-концесија на дивечот во ловиштата согласно член 1 став (2) од Законот за дополнување на Законот за ловството „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.283/21
8 Информација за учеството на Република Северна Македонија во Заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската Унија во периодот 1 јануари - 30 јуни 2021 година
9 Информација за одржување на порталот Отворено владино партнерство (ovp.gov.mk)
10 Информација за одржување на системот за Отворени податоци (data.gov.mk)
11 Предлог-програма за безбедност и здравје при работа, со Стратегија за безбедност и здравје при работа 2021-2025 и Акциски план за безбедност и здравје при работа за периодот 2021-2023
12 Понуда од нотар Зарија Џафери од Гостивар за размена на недвижен имот со Имотен лист бр.4739 и Имотен лист бр.4740 за КО Гостивар 2, на КП бр.6743 и КП бр.6817
13 Понуда од нотар Татјана Адамоска Конеска од Прилеп за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.58580, за КО Прилеп, на КП бр. 20576, Викано место/улица М.Пијаде
14 Понуда од Нотар Фатмир Ајрули од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен лист бр.96083 за КО Ѓорче Петров 2- Мирче Ацев на КП бр.13525
15 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Свети Еразмо“ - Охрид (оперативен микроскоп)(ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија)
16 Барање согласност за Статут од ЈНУ Институт за македонски јазик Крсте Мисирков-Скопје
17 Барање согласност за отпис на движни ствари, со Предлог-одлука
18 Предлог-одлука за пренесување во сопственост недвижни ствари на општина Куманово (К.О.Градиште)
19 Предлог-одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари на општина Куманово (Училиште Толис Зордумис)
20 Информација за преотстапување на дрвна маса од Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми "Национални шуми"- Скопје на Министерството за Правда, Казнено поправна установа Затвор Скопје -Скопје за грејна сезона 2021/2022 год., со Предлог-одлука
21 Предлог-уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската Kомисија (Царинска управа)
22 Информација на Управата за јавни приходи по однос на заклучоците донесени на Седумдесет и петтата седница на Влада на РСМ за мерките и динамиката за исплата на неплатените даночни обврски на јавните претпријатија-даночни должници и промената на долговните состојби кај истите (Управа за јавни приходи)
23 Информација за потребата од склучување Анекси кон договорите за изградба
24 Информација за Предлог договор за доделување на државна помош на Друштвото за производство на хидраулична опрема Витек Македонија ДОО Илинден, со Предлог-одлука
25 Информација со Предлог-одлука за изменување и дополнување на одлуката за спроведување на постапка за консолидација на земјоделско земјиште со распределба со промена на границите на катастарските парцели претежно во катастарската општина Дабјани, општина Долнени
26 Информација со Предлог-одлука за давање согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
27 Предлог-одлука за престанок и давање на движни ствари на трајно користење на Државен завод за статистика (канцелариски мебел)
28 Предлог-одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – фелдспат на Акционерско друштво за неметали Огражден АД Струмица на локалитетот „Дрвош“, Општина Босилово
29 Предлог-уредба за методологија за распределба на наменски дотации за плати и додатоци на плати за вработените во територијалните противпожарни единици за 2022 година
30 Информација за преземени активности за испитување на условите за пристапување во Центарот за координација на движење Европа (MCCE)
31 Предлог-одлука за испраќање на 31 (триесет и еден) припадник на Армијата на Република Северна Македонија за учество во НАТО операцијата „КФОР“ во Република Косово
32 Извештај за завршени преговори за склучување на Договор помеѓу Република Португалија и Република Северна Македонија за соработка во областа на одбраната
33 Предлог-годишен извештај за учеството на припадници на Армијата и вработените во Министерството за одбрана во хуманитарни операции, меѓународни операции, во НАТО мисии и операции и операции во примената на правото на индивидуална или колективната самоодбрана, како и во операции за кризен менаџмент и кооперативна безбедност надвор од територијата на Република Северна Македонија во 2021 година
34 Информација за исполнетост на условите на Друштво за производство, промет и услуги ГРЕСТО ДООЕЛ с.Амзабегово, Свети Николе за вршење на дејност одгледување на канабис за медицински цели, со Предлог-одлука
35 Предлог-одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈНУ Институт за филм – Филмска Академија Охрид (лаптоп ХПИ Пробук 450Г4)
36 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (Државен студентски дом „Никола Карев“ Охрид)
37 Предлог-одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад (Биро за развој на образование)
38 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Рано детско воспитание и образование“ на Педагошки факултет „Св. Климент Охридски’’ - Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Рано детско воспитание и образование“ на Педагошки факултет „Св. Климент Охридски’’ - Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
39 Информација за потребата од донесување на Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Образование на наставници (за примарно образование) “ на Педагошки факултет „Св. Климент Охридски’’-Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со Предлог-решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Образование на наставници (за примарно образование) на Педагошки факултет „Св. Климент Охридски’’ - Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
40 Информација за добивање на согласност за продолжување на рокот за спроведување на преостанатите активности од проектот ,,Конзервација и ревитализација на културно-туристичкиот комплекс Св. Ѓорѓи – Старо Нагоричане’’ од ИПА Компонента I, со средства од Буџетот на Министерството за култура, за временски период 2022-2024 година
41 Статут на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје (I фаза)
42 Иницијатива поднесена од Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија - СОНК, доставена до Уставниот суд на Република Северна Македонија под У.бр.121/2021, за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразна болест КОВИД-19 предизвикана од вирусот SARS-CоV-2, случаите и временскиот период за нивна примена, објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.234/2021, односно одредбите што се однесуваат на Протоколот за активности во установите и воспитание на деца
43 Понуда од нотар Кристина Костовска од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.67564, за КО Маџари, на КП бр. 1654, Викано место/улица Д.Штипјанчето
44 Понуда од нотар Ванчо Андоновски од Скопје за размена на недвижен имот со Имотен Лист бр.92957, за КО Ѓорче Петров – 6, на КП бр. 9092, Викано место/улица Мице Козара 28 и Имотен Лист бр.92958, за КО Ѓорче Петров – 6, на КП бр. 9092, Викано место/улица Ѓ.Петров
45 Понуда од нотар Николина Јакимоска од Битола за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.1261 за КО Трново, на КП бр.518, дел 1 Викано место/улица Село
46 Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.274, за КО Драчево - 2, на КП бр.12280, Викано место/улица Црквиште
47 Понуда од нотар Зафир Хаџи-Зафиров од Скопје за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.107959, за КО Бутел, на КП бр. 5561, Викано место/улица Хо Ши Мин
48 Понуда од нотар Надица Чаушевска Заева од Струмица за продажба на недвижен имот со Имотен Лист бр.53784, за КО Струмица, на КП бр. 2514, Викано место/улица Б.Минкови
49 Информација за туристичката агенција Беса Транс БТБ ДООЕЛ во врска со настанатата автобуска незгода во Република Бугарија
50 Годишен извештај во врска со реализација на Програмата за инвестирање во животната средина за 2020 година
51 Тромесечен финансиски извештај за работењето на АД„Пошта на Северна Македонија“ - Скопје, за периодот од 1 јули 2021 година до 30 септември 2021 година
52 Информација за статус на активностите поврзани со локалитет “Гуштерица” во Осломеј
53 Информација за статус на активностите поврзани со проектот Живојно
54 Информација за статусот на надградба на системите со цел користење на податоците од Централниот регистар на население
55 Информација во врска со извршената евалуација од Јавниот повик за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот „с.Вепрчани“, Општина Прилеп 9/2021 (Службен весник на Република Северна Македонија бр.216/21), со Предлог-одлукa
56 Информацијата за исплата на пензии за месец декември 2021 година
57 Информација за потреба од кадровско доекипирање и просторно сместување на Бирото за јавни набавки со цел доследно спроведување на надлжностите кои произлегуваат од законот
58 Информација за изготвување на материјали за учење и други дидактички материјали за основно образование
59 Програма за изменување на Програмата за научно-истражувачката дејност за 2021 година
60 Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2021 година
61 Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2021 година
62 Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2021 година
63 Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основно училишта за 2021 година
64 Предлог-програма за изменување на програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2021 година
65 Програма за изменување на програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година
66 Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2021 година
67 Доставување на Предлог-одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна македонија за 2021 година
68 Предлог-одлука за обезбедување на финансиски средства на Акционерското друштво Водостопанство на Република Северна Макеоднија, во државна сопственост, Скопје
69 Одлука за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година, за вршење на дејност на Јавното претпријатие Национални шуми – Скопје
70 Предлог-одлука за престанок и давање на трајно користење на движнa ствар на јавната установа дом за доенчиња и мали деца - Битола
71 Информација за издавање Егзекватура за Генерален конзул на Република Грција во Република Северна Македонија со седиште во Битола
72 Барање за одобрување на работењето на Надзорниот и на Управниот одбор на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје за продолжување со снабдување на електрична енергија од ЕВН Хоме
73 Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансирање на изградба, реконструкција, одржување на објекти и опремување на казнено - поправните и воспитно - поправните установи за 2021 година
74 Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на затворската полиција за 2022 година
75 Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судската полиција за 2022 година
76 Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судските службеници за 2022 година
77 Информација за исплата на средства во вкупен износ од 242.016,00 денари во име и за сметка на Друштвото за производство на производи со посебна намена „11ти Октомври“ - Еурокомпозит АД Прилеп, кое е во 100% државна сопственост, со Предлог-одлука
78 Декларација за борба против корупција како стратешки приоритет на државата и државните политики
79 Програма за изменување и дополнување на Програма за инвестиционо одржување на резиденцијалните и репрезентативните објекти и службени простории на органите на државната управа во 2021 година бр. 40-394/1 од 12.01.2021 година на Владата на република Северна македонија, објавена во „Службен весник на РСМ’ бр. 11/21
80 Информација за потреба од склучување на договор помеѓу Владата на Соединетите Американски Држави и Владата на Република Северна Македонија во врска со барање за писмен договор за неподобни единици според законот за Лејхи
81 Информација за учество на Република Северна Македонија во рамките на борбената група на Европската унија (ЕУ) „ HELBROC BG 2023/1"
82 Програма за финансирање на изградба, реконструкција, одржување на објекти и опремување на казнено - поправните и воспитно - поправните установи за 2022 година
83 Информација за преземање на технички мерки и активности за дигитализација на процеси
84 Предлог-програма за изменување на програмата за лекување на ретки болести во Република Северна Македонија за 2021 година
85 Предлог-програма за изменување на програмата за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Северна Македонија за 2021 година
86 Информација во врска со доследната примена на Законот за заштита од пушењето во делот на несогорливиот тутун, уредите за нивно загревање и електронските цигари
87 Програма за измена на програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Северна Македонија за 2021 година
88 Програма за изменување на програмата за заштита на населението од хив инфекција во Република Северна Македонија за 2021 година
89 Програма за изменување на Програма за обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Северна Македонија за 2021 година
90 Програма за изменување на Програмата за задолжителна имунизација на населението во Република Северна Македонија за 2021 година
91 Програма за изменување на програмата за испитување на појавата, спречување и сузбивање на бруцелозата кај населението во Република Северна Македонија во 2021 година
92 Програма за изменување на Програмата за обезбедување на инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетес за 2021 година
93 Програма за изменување на Програмата за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Северна Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2021 година
94 Информација за потреба од обезбедување на доплнителни финансиски средства за обезбедување на ликвидност на Компанијата Железници на Република Северна Македонија Транспорт Ад-Скопје
95 Предлог-програма за изменување на Годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Северна Македонија за 2021 година
96 Предлог-одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност
97 Одлука за утврдување на максималниот износ на нето - задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар во 2022 година
98 Предлог-одлука за одобрување средства од Резервите на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година
99 Предлог-уредба за утврдување на буџетските корисници од централната власт, поблиските критериуми и начинот на утврдување на висината за остварување на правотона додаток на плата на вработените во буџетските корисници на централната власт
100 Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година
101 Предлог-одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2022 година
102 Информација за воспоставување на рамка за проценка на изведбата (PERFORMANCE ASSESSMENT FRAMEWORK-PAF)
103 Предлог-програма за остварување на социјалната заштита за 2022 година
104 Предлог-програма за развој на дејноста за заштитата на децата за 2022 година
105 Информација за обезбедување средства за понатамошна реализација на договорот „Надзор на имплементацијата на договорот за градежни работи за подобрување на инфраструктурата за собирање на отпадни води во град Скопје“ во рамките на големиот ИПА проект „Рехабилитација и проширување на канализационата мрежа во градот Скопје“
106 Информација за состојбата со хидросистемот “Дојранско Езеро“, капиталните и оперативни трошоци за санација и работење, како и потребата за промена на институционалниот статус на хидросистемот со Предлог-одлука за основање на Јавно претпријатие за стопанисување со хидросистемот “Ѓавато”, Богданци
107 Предлог-закон за регулирање на статус на бесправно изградени објекти