131-та седница на Владата

Седницата се одржа на: 
30.12.2021 - 14:00
Соопштение за јавноста: 
Записник од седница: 
PDF icon Преземи (476.04 KB)
Точки на дневниот ред: 
Точка Наслов
1 Програмата за заштита на ранливи потрошувачи на енергија за 2022 година
2 Информација за доставување на Проект (Елаборат) за основање на нова единица „Факултет за здравствени науки“ при Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово, со прилози согласно Законот за високото образование, доставено од страна на основачот- Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово
3 Информација во врска со реализацијата на Договорот за изградба на објект со скулптурална композиција во Скопје склучен помеѓу Министерството за култура и ДГ Бетон АД Скопје
4 Материјал во врска со реализација на Меморандумот за разбирање склучен помеѓу АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје и ДАМКО ЕНЕРЏИ С.А. бр. 08-1318/1 од 31.03.2021 година и Меморандум за разбирање склучен помеѓу АД Електрани на Северна Маке-донија, во државна сопственост, Скопје и Гастрејд С.А. бр. 08-1317/1 од 31.03.2021 година со која што ќе побара од Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на АД Електрани на Северна Македо-нија, во државна сопственост, Скопје, да го одобри работењето на Управниот одбор на АД ЕСМ, Скопје и работењето на Надзорниот одбор на АД ЕСМ, Скопје во врска со сите правни последици кои произлегуваат од склучените Меморандуми за разбирање со ДАМКО ЕНЕРЏИ С.А. и Гастрејд С.А.
5 Прашања и предлози (131)
6 Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година
7 Предлог-одлуки за одобрување на средства од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година
8 Предлог-програма за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2022 година
9 Предлог-програма за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2022 година
10 Предлог-програма за научно-истражувачката дејност за 2022 година
11 Предлог на Закон за платежни услуги и платни системи
12 Информација од претседавачот на Координативното тело за следење на арбитражните постапки произлезени од меѓународните договори во врска со новата поведена арбитражна постапка против Република Северна Македонија од страна на ГАМА Гуч Системлери Мехндислик ве Таахнут А.Ш.
13 Информација за спроведување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на eлектрична енергија од хидроелектрични централи на Црна Река со Предлог Одлука  за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија
14 Информација за усвојување на тендерска документација за втора фаза во постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од хидроелектрични централи на Црна Река
15 Информација за проблеми при вршење превоз на стоки од страна на македонските превозници во Република Косово 
16 Предлог - Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година
17 Одлука за одобрување средства од Резервите на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година